Meld. St. 33 (2014–2015)

Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 12. juni 2015 om norske interesser og politikk for Bouvetøya blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside