Meld. St. 7 (2015–2016)

Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aars, Jacob, Åsta D. Nordø, Dag Wollebæk og Dag Arne Christensen (2011). Ung frivillighet i Norge. Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998–2009. Rapport 06/2001. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Aas, Geir (2013). Politiets arbeid med vold i nære og familiære relasjoner – fra utrykning til tiltale. Politihøgskolen

Abuelmagd, Walaa (2013). Norske allmennlegers erfaringer med holdninger til pasienter med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Amoros, José E., Slavica Singer & Daniel Moska (2015). Global Entrepreneurship Monitor 2014. Global Report. Global Entrepreneurship Research Association

Backe-Hansen, Elisabeth, Kristine B. Walhovd & Lihong Huang (2014). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering. Rapport 05/2014. NOVA

Bakken, Anders (2010). Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år – kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning. Rapport 09/2010. NOVA

Bakken, Anders, Elin Borg, Kristine Hegna & Elisabeth Bakke-Hansen (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapport 04/2008. NOVA

Bakketeig, Elisiv, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette & Kari Stefansen (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Rapport 19/2014. NOVA

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014). Oppvekstrapporten 2013.

Barth, Erling, Ines Hardoy, Pål Schøne & Kjersti Misje Østbakken (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Hva har skjedd på 2000-tallet? Rapport 07/2013. Institutt for samfunnsforskning

Barth, Erling, Ines Hardoy, Pål Schøne & Kjersti Misje Østbakken (2014). «Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?» i Reisel, Liza & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal

Bendixen, Mons & Leif Edward Ottesen Kennair (2009). Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole: En kvalitativ studie. Psykologisk institutt, NTNU

Bendixen, Mons & Leif Edward Ottesen Kennair (2014). Resultater fra prosjekt Seksuell helse og trakassering i videregående opplæring 2013–2014. Psykologisk institutt, NTNU

Berglann, Helge, Rolf Golombek & Knut Røed (2013). «Entreprenørskap i Norge – mest for menn?» Søkelys på arbeidslivet, 01–02, 3–21

Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen & Knut Røed (2013). «The Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time.» Journal of Popular Economics, 26 (4), 1585–1608

Brandlistuen, Ragnhild E., Siri S. Helland, Laura Evensen, Synne Schølberg, Kristian Tambs, Heidi Aase & Mari V. Wang (2015). Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Rapport 2/2015. Folkehelseinstituttet

Bredal, Anja & Hilde Lidén (2015). Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Rapport 03/2015. Institutt for samfunnsforskning

Bredal, Anja & Lill Salole Skjerven (2007). Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Bredal, Anja & Tone Linn Wærstad (2014). Gift men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler. Rapport 06/2014. Institutt for samfunnsforskning

Bråten, Beret & Olav Elgvin (2014). Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet. Rapport 16/2014. Fafo

Bråten, Beret, Ragnhild Steen Jensen & Anne Hege Strand (2014). Likestilling- og mangfoldsstandard for virksomheter. Et forprosjekt på Agder. Rapport 38/2014. Fafo

Bråten, Beret, Nina Drange, Hedda Haakestad & Kjetil Telle (2014). Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport. Rapport 44/2014. Fafo

Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm & Nils Martin Stølen (2013). Forecasting Demand and supply of Labour by Education. Rapport 48/2013. Statistisk sentralbyrå

Colbjørnsen, Tom (2013). «Norske ledere i et nytt århundre – hva skjer?» i Rønningen, Rune (red.) Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget

Coleman, James (1994). Foundations of Social Theory. Harvard University Press

Croson, R. & U. Gneezy (2009) «Gender Differences in Performance» Journal of Economic Literature, 47(2), 448–474

Dale, Erling Lars & Jarl Inge Wærness (2007). «Tilpasset opplæring og elevvurdering» i Sverre Tveit (red.) Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget

Damvad (2011). State of the Art in Entrepreneurship Research. A Systematic Academic Review of Recent Research on Entrepreneurship From a Gender Perspective. Damvad

DG Research and Innovation (2014). Researchers report 2014. Final Report. Deloitte / DG Research and Innovation

Djuve, Anne Britt, Hanne C. Kavli & Anniken Hagelund (2011). Kvinner i kvalifisering. Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. Rapport 02/2011. Fafo

Djuve, Anne Britt & Hanne C. Kavli (2015). Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Rapport 26/215. Fafo

Dovidio, John (red.) (2005). On the Nature of Prejudice: Fifty Years After Allport. Blackwell Publishing.

Egge-Hoveid, Kristin & Toril Sandnes (2013). Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietype. Rapport 45/2013. Statistisk sentralbyrå

Egge-Hoveid, Kristin (2014). «Kontantstøtte – lite endring tross høyere sats» Samfunnspeilet, 04/2014, Statistisk sentralbyrå

Egge-Hoveid, Kristin (2015). Kontantstøttebruken stabiliserer seg. Nettartikkel, Statistisk sentralbyrå

Elgvin, Olav & Anne Skevik Grødem (2011). Hvem bestemmer? Ektefellevalg blant unge med innvandringsbakgrunn. Rapport 25/2011. Fafo

Enehaug, Heide, Migle Gamperiene & Ali Osman (2009). Entreprenørskap blant innvandrere. Evaluering av to etablerersentre. Notat 1/2009. Arbeidsforskningsinstituttet

Enes, Annette (2014). Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007–2011 – arbeid, utdanning og inntekt. Rapport 15/2014. Statistisk sentralbyrå.

Enjolras, Bernard, Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.) (2014). Status for ytringsfriheten i Norge – Hovedrapport for prosjektet. Fritt Ord, Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Universitetet i Oslo, TNS Gallup, Jon Wessel-Aas

Falch, Torberg, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus & Bjarne Strøm (2010). Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. Rapport 03/10. Senter for økonomisk forskning

Fjelldalen, Susanne Kristine (2012). Kvinnen som eiendom – om forståelser av menn som begår partnerdrap. Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Folkehelseinstituttet. Folkehelserapportene.

Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma (2015). Grunnskolelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr.5. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma

Gjefsen, Hege Marie, Trude Gunnes & Nils Martin Stølen (2014). Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Rapport 31/2014. Statistisk sentralbyrå

Gleinsvik, Audun mfl. (2012). Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse. Rapport 07/2012. Proba samfunnsanalyse

GNIST (2013). GNIST indikatorrapport 2013.

Gulløy, Elisabeth (2008). Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn 2006. Dokumentasjonsrapport. Notat 31/2008. Statistisk sentralbyrå

Haga, Oddbjørn (2014). «Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet» Arbeid og velferd, 2/2014

Halrynjo, Sigtona (2014). «Kjønn, topplederkarriere og familie» i Teigen, Mari (red.) Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal

Halrynjo, Sigtona & Selma Therese Lyng (2010). «Fars forkjørsrett – mors vikeplikt? Karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner» Tidsskrift for samfunnsforskning, 2/2010

Halrynjo, Sigtona, Mari Teigen & Marjan Nadim (2014). «Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?» i Teigen, Mari (red.) Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal

Handberg, Charlotte, Nielsen, Claus Vinther, Lomborg, Kirsten (2013) «Men’s reflections on participating in cancer rehabilitation: a systematic review of qualitative studies 2000–2013» European Journal of Cancer Care, online 10.10.2013

Handlingsplan – En god barndom varer livet ut (2014 – 2017). Utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger på unges frihet (2013–2017). Utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Et liv under vold (2014–2017). Utgitt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2014). Utgitt av Justis- beredskapsdepartementet.

Hansen Marianne Nordli (1993). «Om kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet» Tidsskrift for samfunnsforskning, 34/1993

Hansen, Marianne Nordli (1995). Sex segregation and the Welfare State. Rapport 02/1995. Institutt for samfunnsforskning

Hanushek, Eric A., Ludger Woesmannm & Lei Zhang (2011). General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Life-Cycle. IZA Discussion Paper No. 6083

Hardoy, Inés & Tao Zhang (2010). «Innvandrere i arbeidslivet: Hjelper arbeidsmarkedstiltak?» Søkelys på arbeidslivet, 4/2010

Hattie, John A. C. (2009). Visible learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analysis Relating to Achievement. Routledge

Hauge, Karen Evelyn, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum & Marte Eline Ulvestad (2015). Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser? Rapport 01/2015. Frischsenteret

Helseth, Hannah (2007). Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing blant barn og unge. Høgskolen i Nesna

Hoffmann, Christhard, Øyvind Kopperud & Vibeke Moe (red.) (2012). Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter.

Høst, Håkon (2011). Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008–2011. Rapport 27/2011. NIFU

Innst. 15 S (2014–2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innst. 207 L (2014–2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. 277 S (2014–2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

International Labour Organization (2015). Women in Business and Management: Gaining Momentum. Abridged Version of the Global Report. ILO/PRODOC

Jackson, Stevi & Sue Scott (red.) (2002). Gender: a sociological reader. Routledge

Kavli, Hanne C. & Marjan Nadim (2009). Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Rapport 39/2009. Fafo

Kelley, Donna J., Candida. G. Brush, Patricia. G. Greene & Yana Litovsky (2013). Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. Global Entrepreneurship Research Association

Kitterød, Ragni Hege og Rønsen, Marit (2013). Yrkes- og familiearbeid i barnefasen. Rapport 44/2013, Statistisk Sentralbyrå

KRIPOS (2015). Voldtektssituasjonen 2014.

KRIPOS (2015a). Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep.

KS (2014). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2014.

Kvinge, Torunn & Anne Brit Djuve (2006). Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Hvem deltar og hvordan er sysselsettingseffektene? Rapport 517: 2006. Fafo

Langowitz, Nan & Maira Minniti (2007). «The Entrepreneurial Prosperity of Women» Entrepreneurship Theory and Practice, 31 (3), 341–364

Legewie, Joscha & Thomas DiPrete (2012). «School Context and the Gender Gap in Educational Achievement» American Sociological Review, 77 (3)

Lekholm, Alli Klapp & Christina Cliffordson (2009). «Effects of student characteristics and gender on grades in compulsory school» Educational Research and Evaluation, 15(1), 1–23

Lidén, Hilde, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund & Anne Staver (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Rapport 04/2015. Institutt for samfunnsforskning

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2014). CERD 2014, Ombudets rapport til FNs rasediskrimineringskomité – et supplement til Norges 21./22. periodiske rapport.

Likestillingssenteret (2010). Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør og hva vi tror. Status for likestillingsarbeid i norske barnehager 2010. Likestillingssenteret

Lillegård, Magnar & Ane Seierstad (2013). Introduksjonsordningen i kommunene. En sammenligning av kommunenes resultater. Rapport 55/2013. Statistisk sentralbyrå.

Løken, Katrine V., Shelly Lundberg & Julie Riise (2014) Lifting the burden: State care of the elderly and the labour supply of adult children. Working paper in economics no 3/2014. Universitetet i Bergen

Mathiesen, Ida Holth, Trond Buland & Brita Bungum (2010). Kjønn i skolens rådgivning – et glemt tema? SINTEF

Meld. St. 29 (2010–2011) Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsdepartementet

Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013. Finansdepartementet

Meld. St. 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner – Det handler om å leve. Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 11 (2014–2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet

Midtbøen, Arnfinn H. & Jon Rogstad (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Rapport 01/2012. Institutt for samfunnsforskning

Moland , Leif (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet «Ufrivillig deltid». Rapport 25/2015. Fafo

Morris, Edward W. (2008). «‘Rednecks,’ ‘Rutters’, and ‘Rithmetic: Social Class, Masculinity, and Schooling in a Rural Context» Gender & Society, 22, 728–75

Mossige, Svein (2001). Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep – Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger. Rapport 16/2001. NOVA

Mossige, Svein, Stefansen, Kari (2007). Vold og overgrep mot barn og unge – En selvrapporteringsstudie blant avgangselever på videregående skole. Rapport 20/2007. NOVA

Myhre, Mia, Siri Thoresen & Ole Kristian Hjemdal (2015). Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Rapport 01/2015. Nasjonalt kunnskapssenter om voldt og traumatisk stress (NKVTS)

Mykletun, Arnstein & Kjell Vaage (2012). Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær 23–24. november 2011. Rapport overlevert til Arbeidsdepartementet 29. mars 2012

NAV (2015). Sykefraværsstatistikk.

Nordahl, Thomas (2012). «Kvalitet i barnehagen vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene» i Sunnevåg, Anne Karin (red.) Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena – En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Utdanningsdirektoratet

Nordahl, Thomas, Gro Løken, Hege Knudsmoen, Ann Margareth Aasen & Anne-Karin Sunnevåg (2011). Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Rapport 14/2011. Høgskolen i Hedmark

Nordahl, Thomas. & S. Dobson (red.) (2009). Skolen og elevens forutsetninger. Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Opplandske bokforlag

NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge

NOU 2008: 4 Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling

NOU 2008: 11 Yrkessykdommer

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2010: 13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon

NOU 2011: 14 Bedre integrering

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettsikkerhet og menneskeverd

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

NOU 2015: 2 Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

NOU 2015: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

NOVA (2014). Ungdata. Nasjonale resultater 2013. Rapport 10/2014. NOVA

Nærde, Ane, Harald Janson & Terje Ogden (2014). BONDS (The Behavior Outlook Norwegian Development Study): A Prospective Longtidunal Study of Early Development of Social Competence and Behavior Problems. Rapport. Atferdssenteret.

OECD (2013). StatExtracts.

OECD (2014a). Education at a Glance 2014. OECD Indicators.

OECD (2014b). Economic Survey of Norway 2014.

OECD (2015). Labour Force Survey.

Opheim, Vibeke, Erica Waagene, Kari V. Salvenes, Cay Gjerustad & Solveig Holen (2014). Hvem skal trøste knøttet – hvem kan endre mønsteret? Statusundersøkelse – Likestilling i barnehagen. Rapport 30/2014. NIFU

Opinion Perduco (2013). Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg. Opinion Perduco / Senter for IKT i utdanningen

Ose, Solveig Osborg, Lin Jiang & Brita Bungum (2014). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen. SINTEF

Ot.prp. nr. 77 (2000–2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.). Barne- og familiedepartementet

Ottestad, Geir, Inger Throndsen, Ove Hatlevik & Anubha Rohatgi (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Senter for IKT i utdanningen

Politidirektoratet (2015). Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2014. Kommenterte STRASAK-tall.

Politidirektoratet (2015a). Evaluering av voldtektsgruppen ved Kripos.

Prop. 1 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 48 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.). Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 76 S (2014–2015) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020). Utenriksdepartementet

Prop. 76 S (2014–2015) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020). Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 1 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Arbeids- og sosialdepartementet

Rambøll (2014). Kunnskapsgrunnlag – Realfag i barnehagen. Rapport til Utdanningsdirektoratet. Rambøl

Reisel, Liza & Idunn Brekke (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker. Rapport 04/2013. Institutt for samfunnsforskning.

Reisel, Liza & Mari Teigen (red.) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal

Riksadvokaten (2015). Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015. Politiet og statsadvokatene. Rundskriv 1/2015

Roalsvig, Bente, Roar Hind & Audun Fladmoe (red.) (2013). Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk og samfunn, TNS Gallup, Fritt Ord

Robinson, Joseph P. & Sarah T. Lubienski (2011). «The development of gender achievement gaps in mathematics and reading during elementary and middle school: Examining direct cognitive assessments and teacher ratings» American Educational Research Journal, 48(2), 268–302

Roksvaag, Kristian & Inger Texmon (2012). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD. Rapport 14/2012. Statistisk sentralbyrå

Saglie, Jo & Signe Bock Segaard (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport. Rapport 03/2013. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Sandnes, Toril & Kristin Henriksen (2014). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2012. Rapport 11/2014. Statistisk sentralbyrå

Schei, Edvin (2014) Lytt. Legerolle og kommunikasjon. Fagbokforlaget

Schulstock, Turid & Brit Svoen (2014). Kjønnslikestilling og flerkulturelle perspektiver i rådgiverutdanningene (KLF-RU). Synlig som tema, men integrert som tilnærming. Sluttrapport for KLF-RU

Seippel, Ørnulf, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten (2011). Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer. Rapport 03/2011. NOVA.

Skårerhøgda, Martin & Camilla Torp (2012). «Innvandrere i næringslivet. Gründerånd blant innvandrere» Samfunnsspeilet, 05/2012, Statistisk Sentralbyrå

Solheim, Liv J. (2011).»The understanding of Norwegian women’s sickness absence: towards a holistic approach?» NJSR – Nordic Journal of Social Research, Vol. 2

SOU 2014: 6 Män och jämställdhet

Statistisk Sentralbyrå (2012). Tidsbruksundersøkelsen, 2010.

Statistisk sentralbyrå (2014a). Gjennomstrømning i videregående opplæring, 2008–2013.

Statistisk sentralbyrå (2014b). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2013.

Statistisk sentralbyrå (2014c). Etablerere i næringslivet, 2012–2013.

Statistisk sentralbyrå (2014d). Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2014.

Statistisk sentralbyrå (2015a). Utvikling i vedvarende lavinntekt. Flere økonomisk utsatte barn.

Statistisk sentralbyrå (2015b). Barnehager, 2014, endelige tall.

Statistisk sentralbyrå (2015c). Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2014.

Statistisk sentralbyrå (2015d). Arbeidskraftsundersøkelsen.

Statistisk sentralbyrå (2015e). Nasjonalregnskapet.

Statistisk Sentralbyrå (2015f). Sysselsatte i lederyrker per 4.kvartal 2013. Innvandrerbakgrunn og kjønn. Bestilt av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Stien, Mildrid (2014). Tiltak nytter i kampen om å nå flere gutter. Artikkel i tidsskrift for helsesøstre nr 1 2014.

Teigen, Mari & Arnfinn Midtbøen (2014). «Kunnskap om kjønnsbalanse» i Teigen, Mari (red.) Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal

Teigen, Mari (2012). Norske makteliter 2001–2011. En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen. Et forskningsbasert notat. Institutt for samfunnsforskning

Thoresen, Siri & Ole Kristian Hjemdal (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 01/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

UN (1995). Platform for Action and the Beijing Declaration.

UN (2014). The Millennium Development Goals Report 2014.

UN Commisioner’s report (2012). Commission on Life-Saving Commodities for women and children, Every Women Every Child.

UNESCO/UNGEI (2014). The Education for All Global Monitoring Report 2013/4.Gender Summary.

Ungdomsstyrelsen (2009). Gift mot sin vilja. Ungdomsstyrelsens skrifter 2009/5

UNICEF (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change.

UNICEF (2014). Ending Child Marriage: Progress and prospects.

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon (2010). Global Strategy for Women’s and Children’s Health. The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health.

Utdanningsdirektoratet (2013). Karakterer i videregående opplæring: Endringer fra standpunkt til eksamen. Statistikknotat 06/2013.

Utdanningsdirektoratet (2014a). Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen.

Utdanningsdirektoratet (2014b). Utdanningsspeilet 2014. Tall og analyse av barnehager og grunnopplæring i Norge.

Vagle, Inger & Ellen Møller (2014). Kjønn på dagsordenen gjennom to-, tre- og firepartssamarbeid innen elektrofag (bilfag) i det yrkesfaglige feltet i samarbeid med bilfag (elektrofag). Doktoravhandling ved Roskilde universitet

Vea, Hildur (2012). Fra avmakt til makt i eget liv. Doktorgradsavhandling ved Nordic School of Public Health, NHV, Gøteborg

Verdensbanken (2012). 2012 World Development Report on Gender Equality and Development.

Verdensbanken (2013). 2013 World Development Report on Jobs.

Vibe, Nils, Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen & Eifred Markussen (2012). Strukturer og konjunkturer. Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring». Rapport 26/2012. NIFU

Vista Analyse (2012). Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Rapport 41/2012. Vista Analyse AS

Vox (2014). Vox-speilet 2014.Voksnes deltakelse i opplæring.

Wiik, Kenneth Aarskaug (2014). Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre. Rapport 08/2014. Statistisk sentralbyrå

Zachrisson, Henrik Daae, Eric Dearing, Imac M. Zambrana & Ane Nærde (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling. Rapport til Utdanningsdirektoratet. Atferdssenteret

Til dokumentets forside