Meld. St. 7 (2015–2016)

Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 9. oktober 2015 om Likestilling i praksis – like muligheter for kvinner og menn blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside