NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

5 Dokumentliste NTNU-utvalget

Tabell  

Dato /Årstall
Tittel
Bok/Tidsskrift/Trykksak Institusjon Etternavn, fornavn Vedlegg
31-12-88 Med viten og vilje NOU 1988: 28 Forvaltningstjenestene/Statens trykningskontor Ikke vedl.
31-12-90 Fra visjon til virke. Om høgre utdanning St. meld. nr. 40 (1990-91) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ikke vedl.
31-12-92 Årsmelding Rapport DMF Ikke vedl.
31-12-92 Fakulteter og institutter 1992 Årsrapport 1992 NTH Ikke vedl.
31-12-92 Fakulteter og institutter 1993 Årsrapport 1993 NTH Ikke vedl.
31-12-92 Publikasjoner og foredrag 1992 Publikasjoner og foredrag 1992 NTH Ikke vedl.
31-12-92 Publikasjoner og foredrag 1992 Rapport NTH Ikke vedl.
31-12-92 Årsmelding 1992 Årsmelding 1992 UNIT Ikke vedl.
31-12-92 Årsmelding 1992 Årsmelding 1992 UNIT – Det medisinske fakultet Ikke vedl.
31-12-92 Årsmeldinger 1987-1992 for Botanisk avd. v/ Ringve botaniske hage Rapport VM Ikke vedl.
1-1-93 Budsjettforslag Rapport DMF Ikke vedl.
1-1-93 Budsjett for 1994 Rapport UNIT Ikke vedl.
1-1-93 Plan Rapport UNIT Ikke vedl.
31-12-93 Rapport for virksomheten 1993 Rapport AVH Ikke vedl.
31-12-93 Konsekvensvurderinger av budsjettsituasjonen i 1993 med betydning for 1994 og 1995 Rapport DMF Ikke vedl.
31-12-93 Om lov om høgre utdanning Ot. prp. nr. 85 (1993-94) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ikke vedl.
31-12-93 Læreplan for grunnskole, vg opplæring og voksenopplæring. Generell del. Læreplan Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ikke vedl.
31-12-93 Publikasjoner og foredrag 1993 Rapport NTH Ikke vedl.
31-12-93 Prosjekt Instilling: Vilje til forbedring NTH-utredning 1993-8 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 1: Situasjons-rapport NTH-utredning 1993-1 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 2: Målformulering og kompetansekrav NTH-utredning 1993-2 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 3: Fagprofil NTH-utredning 1993-3 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 4: Undervisningsmetoder NTH-utredning 1993-4 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 5: Studieorganisering NTH-utredning 1993-5 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 6: Internasjonalisering NTH-utredning 1993-6 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Prosjekt 7: Konsekvenser NTH-utredning 1993-7 NTH – Virksomhetskomiteen for sivilingeniørstudiet
31-12-93 Aldri et kjedelig øyeblikk Årsmelding 1993 UNIT Ikke vedl.
31-12-93 Budsjett 1994 Årsrapport 1992 Plan 1993 Budsjett 1994 Årsrapport 1992 Plan 1993 UNIT Ikke vedl.
31-12-93 Budsjettforslag 1993 Budsjettforslag 1993 UNIT – Det medisinske fakultet Ikke vedl.
31-12-93 Budsjettforslag 1993 – tillegg Konsekvensvurderinger med betydning for 1994 og 1995 Budsjettforslag 1993 – tillegg UNIT – Det medisinske fakultet Ikke vedl.
31-12-93 Årsberetning 1993 Årsberetning 1993 UNIT – Fakultet for naturhistorie Ikke vedl.
31-12-93 Statusrapport fra Tunglaboratorie-utvalget pr. 31. desember 1993 Rapport UNIT – NTH – Tunglaboratorie-utvalget Carl Martin Larsen
31-12-93 Budsjettforslag 1995 Budsjettforslag 1995 UNIT – Vitenskapsmuseet Ikke vedl.
31-12-93 Årsberetning 1993 – fakultet for naturhistorie Rapport VM Ikke vedl.
1-1-94 Budsjett 1994 Rapport AVH Ikke vedl.
1-1-94 Budsjett for 1995 Rapport UNIT Ikke vedl.
27-1-94 Centrum för studier av människa, teknik och organisation vid Linköpings universitet (CMTO). Notat Linköpings universitet Per-Erik Ellström / Peder Rehnstrøm
1-8-94 Internasjonalt forskningssamarbeid Strateginotat Norges forskningsråd Ikke vedl.
31-12-94 Botanisk notat 1994-4 Årsmeldinger 1987-1992 UNIT – Vitenskapsmuseet – Botanisk avd. Ikke vedl.
1-1-95 Quality in university education and research Notat Dag Kavlie
1-1-95 Forslag vurdering budsjett 1995 Rapport DMF Ikke vedl.
1-1-95 Forskning for framtider Rapport – Strategiplan Norges forskningsråd Ikke vedl.
1-1-95 Strategiplan for Bioproduksjon og foredling – 1995-2000 Rapport – Høringsutkast Strategiplan Norges forskningsråd Ikke vedl.
1-1-95 Forskningens bidrag til en bærekraftig utvikling 1995-2000 Rapport – Høringsutkast Strategiplan Norges forskningsråd Ikke vedl.
1-1-95 Sivilarkitekt og Sivilingeniør-studiet /Nautikk-studiet Studieplan 1995/96 NTH Ikke vedl.
1-1-95 Dr. Ing. studiet Studieplan 1995/96 NTH Ikke vedl.
1-1-95 Stortingsforhandlinger Nr. 25, Sesjon 1994/95 Debatter m.v. i Stortinget Stortinget
1-1-95 Budsjett 1996 Årsrapport 1994 Plan 1995 Budsjett 1996 Årsrapport 1994 Plan 1995 UNIT Ikke vedl.
1-1-95 Det handler om verdier UNIT – Allforsk
1-1-95 Historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag 1995/96 Studiehandbok 1995/96 UNIT – AVH Ikke vedl.
1-1-95 Kartlegging av faglig samarbeid innen UNIT Bilag UNIT – AVH / DMF / VM og NTH
1-1-95 Forskning og publikasjoner 1994 Forskning og publikasjoner 1994 UNIT – Den allmennvitenskapelige høgskolen AVH Ikke vedl.
1-1-95 Matematisk – naturvitenskapelige fag 1995/96 Studiehandbok 1995/96 UNIT – Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet Ikke vedl.
1-1-95 Budsjettforslag 1995 Budsjettforslag 1995 UNIT – Det medisinske fakultet Ikke vedl.
1-1-95 Budsjettforslag for 1995 Rapport VM Ikke vedl.
18-1-95 Vedr. Ot.prp. nr. 85 Notat Norges kunstnerråd Carl Morten Iversen
1-2-95 Musikhögskolan i Malmö som kunstinstitusjon under Lunds universitet Notat Kunstakademiet i Trondheim Erik Høiem
1-3-95 Strategi for næringsrettet forskning og utvikling Rapport – Strategiplan Norges forskningsråd Ikke vedl.
1-5-95 Strategisk plan for norsk forskning i Arktis Høringsutkast Polarforskningskomiteen Ikke vedl.
2-5-95 Innkalling til møte 11. mai 1995 Innkalling UNIT – AVH – Avd. for lærerutd. og skoleutvikling Åsmund L. Strømnes / Perly Folstad Norberg
26-5-95 Lederseminar Lerchendal gård 31.05.1995 Møteoversikt NTH – Høgskoledirektøren Kjell Næsje
26-5-95 Diskusjonsnotat – det fremtidige NTNU Notat NTH – Rektor Emil Spjøtvold
27-5-95 Avtale om overføring av det kgl. norske videnskabers selskab, museets eiendeler til statens ved Kultur- og vitenskapsdep. Notat Vitenskapsmuseet
9-6-95 Parallelle / overlappende fagmiljøer Notat UNIT – Adm. Jacob Hygen
12-6-95 KIT som kulturinstitusjon Notat Kunstakademiet i Tr. heim
12-6-95 Om Kunstakademiet i Trondheim Notat Kunstakademiet i Tr. heim
23-6-95 Ny Universitetsstruktur Notat UNIT – AVH Kari Melby
26-6-95 Møte mellom Underdalutvalget og ledelsen ved AVH, DMF og VM Møtereferat Underdalutvalget, AVH, DMF, VM
27-6-95 Møtet mellom Underdalutvalget og ledelsen ved MN, SV, HF, DMF og VM Notat – ettertanker UNIT – Det samfunnsvitenskapelige fakultetet Petter Aasen
4-7-95 Forslag til fakultetsstruktur ved NTNU Brev UNIT – Kjemisk inst. Thorleif Anthonsen
12-7-95 Førstesemesterstudium ved NTNU Notat UNIT – AVH – Senter for kvinneforskning Anne Marit Myrstad
13-7-95 Teknologi og vitenskapsstudier – Et satsingsområde for NTNU Notat UNIT – Senter for teknologi og samfunn Knut H. Sørensen
14-7-95 Organisering av kunstutdanningene i Universitetet i Trondheim Notat Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Gjertsen / Lund
14-7-95 Oversendelse av notat om teknologi og vitenskapsstudier ved NTNU Notat UNIT – Senter for teknologi og samfunn Knut H. Sørensen
21-7-95 Organisering av voksenpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Notat Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Levy / Lund
21-7-95 Styrking av universitetets lærerutdanning – også under NTNU Notat UNIT – Adm. Jacob Hygen/Tove Strand
22-7-95 Statoils redegjørelse Transparenter Statoil ikke vedl.
28-7-95 NTNU's fakultetsstruktur - arkitekturfagets plassering Brev NTH – Fakultet for arkitektur Øyvind Aschehoug
1-8-95 Det samfunnsvitenskapelige fak. i NTNU – Et posisjoneringsnotat Notat UNIT – Det samf. vit. fak Petter Aasen
1-8-95 NTNU og Humanistiske fag Notat UNIT – HF-fakultetet Ivar Østerlie
1-8-95 NTNU og andre universiteter Rapport om utenlandske universitet UNIT – Mat.- Nat. vit. Fakultet
2-8-95 Norgesnett – møte med samarbeidende institusjoner Rapport UNIT – AVH
3-8-95 Organisering av kunstnerutdanningene innenfor UNIT – forslag Brev UNIT – Det historisk-filosofiske fakultet Asmund Lien / Ivar Østerlie
8-8-95 Fakultetsorganisering i Realfag Notat UNIT – Det mat/naturvit. fak Hans Kolbenstvedt/Åse Strømme Brekke
8-8-95 Teknologiledelse ved NTNU Notat UNIT – Inst. for organisasjons- og arbeidslivsfag Morten Levin
9-8-95 Musikkonservatoriet i Trondheim og NTNU Notat HIST – Musikkonservatoriet Kåre Bjørkøy
9-8-95 Om etablering av studie- og forskningsprogram – Inspill fra det hist.-fil. fakultet Notat UNIT – Det hist.-fil. fakultet Asmund Lien / Ivar Østerlie
9-8-95 Program for Øst-Europa-studier - Forslag fra det hist.-fil. fakultet Notat UNIT – Det hist.-fil. fakultet Asmund Lien / Ivar Østerlie
9-8-95 Samarb. om utd. og forskning for utnytting av NTNUs samlede kompetanse – adm. konsekvenser Notat UNIT – Universitetsdirektøren Tor H. Johansen/ Jacob Hygen
9-8-95 Ex. phil og førstesemesterstudium ved NTNU Notat UNIT- Filosofisk inst. Helge Høibraaten
10-8-95 Informasjon om Allforsk Notat ALLFORSK Jan Moum
10-8-95 Organisering av kunstnerutd. innenfor NTNU Notat Kunstakademiet i Trondheim Jon Arne Mogstad
10-8-95 Organisering av voksenpedagogikk ved NTNU Notat UNIT – Rektor Karsten Jakobsen
11-8-95 Samordning av parallelle fagområder i NTNU Notat NTH – Fak. for kjemi og kjemisk teknologi Geir Walsø
11-8-95 Fakultetsstruktur ved NTNU Notat UNIT – Rektoratet Karsten Jakobsen/Magne Dybvig
11-8-95 Det samf.vitensk. fak i NTNU Posisjoneringsnotat UNIT – Samf. vit. fak
12-8-95 Kunstfagene og NTNU Notat UNIT – Inst. for anvendt språkvit. skap Julie Feilberg
14-8-95 NTNU og tverrfaglighet Notat Helge Høibraaten
15-8-95 NVIs videre strategi Prinsippnotat NVI – styret
16-8-95 Strategisk grunnlagsdokument for NVI perioden 1996-2000 Notat Norsk voksenped. Forskningsinst. Ola Moe
16-8-95 Invitasjon til å komme med synspunkter på det nye NTNU og Lærerutdanningen Notat Statens utdanningskontor Ola Moe
17-8-95 Samarbeidsforum for sikkerhet og miljø
Handlingsplan 1995/96
Handlingsplan 1995/96 SINTEF Rigmor Rognes
17-8-95 NTNU og Fak. for økonomi og arbeidslivsvitenskap Notat UNIT – Fak. for øk. og arbeidslivsvitensk. Helge G. Gravås
21-8-95 Satsninger som vil styrke teknologisk utdanning og forskning ved NTNU Notat NTH – Rektor
21-8-95 NTNUs fakultetsstruktur Notat NTH – Rektors kontor Emil Spjøtvoll
22-8-95 Norsk forskningsråds redegjørelse Transparenter Norsk forskningsråd Ikke vedl.
22-8-95 Telenors redegjørelse Transparenter Telenor Ikke vedl.
25-8-95 Faglige innspill til utvalget – oppfølg. møte med AVHs ledelse Brev UNIT – AVH Anders Johnsson
25-8-95 NTNU og Fak. for økonomi og arbeidslivsvitenskap Notat UNIT – Fak. for øk. og arbeidslivsvitensk. Helge G. Gravås
28-8-95 Arkitektutd. plass innenfor den nye fak. struktur ved NTNU Brev Norske arkitekters landsforbund Ketil Moe
28-8-95 Felles teknologiemner ved NTNU Notat NTH – Inst. for kjemiteknikk Kristian M. Lien
28-8-95 Arkitektavdelingen som eget fakultet Notat TAF – Trondhjems arkitektforening Helge Solberg
28-8-95 Organisering av biblioteket ved NTNU Brev UNIT – Fak. for marin tekn. Inst. for marine konstruksjoner Stig Berge
29-8-95 Synspunkter på fakultetsinndeling ved NTNU Fax – Notat Studentutvalget NTH Asbjørn Skaro
30-8-95 Invitasjon til å komme med synspunkter på det nye NTNU og Lærerutdanningen, jnr. 95/7572 Notat Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Hanna Marit Jahr/ Johan Raaum
30-8-95 Ny organisasjonsstruktur Notat SINTEF Roar Arntzen
31-8-95 Organisering av IT innen NTNU Notat UNIT – AVH – Inst. for informatikk Asbjørn Thomassen
1-9-95 Strategi for instituttsektoren. Mål, struktur, organisering. Rapport nr. 3 fra prosjekt om instituttpolitikk i Norges forskningsråd Rapport Norges forskningsråd Ikke vedl.
3-9-95 Fakultetsstrukturen ved NTNU Notat UNIT – AVH – Kjemisk inst. Knut Schrøder
3-9-95 Rapport fra Samarbeidsutvalget mellom Fysisk inst., AVH og Inst. for fysikk, NTH Rapport UNIT – NTH – Inst. for fysikk Helge R. Skullerud
4-9-95 Synspunkter vedr. biologimiljøenes organisatoriske plassering innen NTNU Notat Botanisk inst. / Zoologisk inst. Knut Siegel / Ole Kristian Berg
4-9-95 Geofagenes rolle i NTNU Notat NTH – Fak. for berg-, petroleum- og metallurgifag Einar Broch
4-9-95 Studenter ved de frie studier Notat UNIT – AVH – Studentutvalget Lars B. Salvesen
5-9-95 NTNU og lærerutdanningen Notat ALS – Rektor
5-9-95 NTNU – Fakultetsorganisering i realfag Notat UNIT – AVH – Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet Hans Kolbenstvedt/ Anne M. Hogstad
5-9-95 Det med. fak plassering i NTNU - Inspill om satsingsområder og samarbeid Notat UNIT – Det med. fak
6-9-95 Invitasjon til å komme med synspunkter på det nye NTNU og lærerutdanningen Notat Sør-Trøndelag fylkeskommune Eva Naper Jensen
6-9-95 Satsingsområder innen utdanning og forskning ved NTNU Notat UNIT – Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet
8-9-95 NTNU og Lærerutdanninga – begrensa oppdragshøring Notat Statens utdanningskontor i Sogn og fjordane Bjørn
11-9-95 Vedrørende NTNU Notat Norske Sivilingeniørers forening Trygve Dahl
12-9-95 Om opprettelse av et Japan-program Notat UNIT – AVH – Det historisk-filosofiske fakultet Jan Brøgger / Ivar Østerlie
12-9-95 Organisering av Vitenskaps-museet innen NTNU Notat UNIT – Vitenskapsmuseet – Adm. Astrid Langvatn
13-9-95 Innpassing av musikkonservatoriet i NTNU Notat HIST – Musikkonservatoriet Per Kvistad Uddu
13-9-95 Synspunkter på det nye NTNU og lærerutdanningen Notat Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet - Lærerutdanningsrådet Helga Stave Tvinnereim
13-9-95 Tanker om organiseringen av IT/Data-fagene ved det nye NTNU Notat NTH – Institutt for Datateknikk og telematikk Reidar Conradi
13-9-95 Programorganisering av studier Notat UNIT – Universitetsdir. Tor H. Johansen
14-9-95 Synspukter på det nye NTNU og lærerutdanning Notat Lærerforbundet Bjørg Eliassen
14-9-95 Fak. for økonomi og arbeidslivs-vitenskap i NTNU Notat NTH – Fak. for økonomi og arbeids-livsvitenskap Helge G. Gravås
14-9-95 Organisering av kunstakademiet innenfor NTNU Notat UNIT – Kunstakademiet Erik Høiem
14-9-95 Senter for miljø og utvikling innen NTNU Notat UNIT – Senter for miljø og utvikling Ragnhild Lofthus / Knut Stenberg
15-9-95 Utfordring innen marin teknologi Notat NTH – Fak. for marin teknikk Anders Endal
15-9-95 Erklæring fra de matematiske institutter ved UNIT Notat NTH – Samarbeidsutvalget Johan Aarnes, Tore Håvie
15-9-95 Om opprettelse av et skolelaboratorium for realfag ved Universitetet i Trondheim Notat Oppdal vg skole
15-9-95 NTNU-Fakultetsorganisering i Realfag Notat UNIT – AVH – Det mat.-nat.vit.fak. Hans Kolbenstvedt
15-9-95 Fakultetsstrukturen i NTNU – Fak. råd. sak 21/95 Møteprotokoll UNIT – Fak. for fysikk og matematikk Erna Terese Wiker
18-9-95 Samarbeid mellom fagmiljøer Notat – Til høring 18.09.95 UNIT – Hist.-fil. fak Asmund Lien
19-9-95 Innpassing av musikkonservatoriet i NTNU – Queenslandmodellen. Notat HIST – Musikkonservatoriet Per Kvistad Uddu/ Kåre Bjørkøy
19-9-95 Om fagprofil og arbeidsdeling mellom universitetene i Historisk-filosofiske fag Notat UNIT – AVH – Det historisk-filosofiske fakultet Asmund Lien / Ivar Østerlie
21-9-95 Uttalelse fra Rektormøtet i HIST om innpassing av Musikkonserva-toriet i NTNU Notat HIST Ove Gustafsson
25-9-95 Materialteknologi og NTNU Notat NTH – Fagutvalg for materialteknologi Sigurd Støren
25-9-95 Synspunkter og forslag til NTNU Notat Studentalltinget i Trondheim Ann Kristin Alseth
25-9-95 Reaksjon fra fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap på tentativ organisasjonsløsning for fakultetet i NTNU Notat UNIT – Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap Helge G. Gravås
25-9-95 Reaksjon fra fak. for økonomi og arbeidslivsvitenskap på tentativ organisasjonsløsning for fakultetet i NTNU Notat UNIT – NTH – Fak. for øk. og arbeidslivsvitenskap Helge G. Gravås
26-9-95 Næringslivets engasjement i NTNU Notat Hydro Aluminium Rolf Marstrander
26-9-95 Vedr. NTNU Notat Norske Sivilingeniørers forening Trygve Dahl
26-9-95 Fakultet for maskinteknikk og NTNU Notat NTH – Fakultet for maskinteknikk Sigurd Støren
26-9-95 Besøk ved universiteter i USA august 1995. Referat. Referat UNIT – AVH – Høgskoleadm. Ole A. Brønmo
26-9-95 Organisering av institutt for industriell økonomi innenfor NTNU Notat UNIT – NTH – Institutt for økonomi Einar Matson
27-9-95 Etter og videreutdanning i NTNU Notat ALLFORSK Jan Moum
27-9-95 Forslag til examen philosophicum på 5 vekttall for NTNU. Notat Helge Høibraathen m. fl. Helge Høibraathen m. fl.
27-9-95 Personlig innspill ifm. NTNU Notat IDT Lasse Natvig
27-9-95 Medlemsmøte i Norges tekniske vitenskapsakademi Notat NTVA Geir Walsø
27-9-95 Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet – NTNU Notat NTVA – Norges tekniske vitenskaps-akademi Johannes Moe
27-9-95 Vedrørende fakultetstilknytningen til sosialantropologisk institutt Notat UNIT – AVH – Sosialantropologisk institutt Stein E. Johansen
27-9-95 Studieprogram og lærerutdanning Notat UNIT – AVH – Studentutvalget Lars B. Salvesen
27-9-95 Organisering av NTNU – synspunkter fra institutt for fysikk, NTH Notat UNIT – Institutt for fysikk Helge Redvald Skullerud
28-9-95 Organisering av nivå to i NTNU Notat NTH – Fak. for kjemi og kjemisk tekn. Arne Jensen / Geir Walsø
28-9-95 Vedtak fra Fakultet for arkitektur Notat NTH – Fakultet for arkitektur Kathrine Stangeland
28-9-95 Forslag til fak. inndeling ved NTNU Notat NTH – studenter
28-9-95 Allmøtet Fak. 9, 27. sept. 95 Referat Studentrådet Fak. 9
28-9-95 Fakultetsstruktur innen NTNU Notat UNIT – Fakultet for bygningsingeniørfag Eivind Bratteland
29-9-95 Synspukter på et felles innføringsemne ved NTNU Notat Studentutvalget NTH Asbjørn Skaro
29-9-95 Noen sentrale tverrfaglige IT-oppgaver i NTNU for Inst. for informatikk Notat UNIT – AVH – Inst. for informatikk Asbjørn Thomassen
29-9-95 Kommentar om navneendring av Det historisk-filosofiske fakultet Notat UNIT – Det historisk-filosofiske fakultet Jan Brøgger
2-10-95 Vedrørende fakultetstilknytningen til sosialantropologisk institutt Møtereferat UNIT – AVH – Sosialantropologisk institutt Stein E. Johansen
2-10-95 Studentenes kommentar til organisering av IT-området innenfor NTNU Notat / Møtereferat UNIT – Fakultetet for elektro- og datateknikk Fakultetstillits-representanten
2-10-95 Samarbeid på tvers av fakultetene og beslektede fagmiljø ved UNIT Notat UNIT – Universitetsdirektøren Tor H. Johansen
3-10-95 Fakultetsinndeling, NTNU. Organisering av elektrofagene Notat UNIT – NTH – Institutt for elkraftteknikk Øyvin Skarstein
3-10-95 Oversendelse av innstilling Innstilling UNIT – Universitetsdirektøren Tor H. Johansen
4-10-95 Innpassing av konservatoriet i NTNU Notat HIST – Musikkonservatoriet Per Kvistad Uddu
4-10-95 Organisering av NTNU Notat Studentrådet ved Fak. for øk. og arbeidslivsvit. skap Kjetil Jørgensen-Dahl
4-10-95 Økonomisk-administrativ utdanning for kandidater fra de frie studiene Notat UNIT – AVH – Det historisk-filosofiske fakultet Ivar Østerlie
4-10-95 Samfunnsvitenskapelig orienterte fag ved NTNU. Vurdering av tilknytning til Maskinfak. eller SV-fak. Notat UNIT – Inst. for organisasjons- og arbeidslivsfag.
4-10-95 Fakultetsstruktur for våre fagområder i NTNU. Utskrift fra Styre-sak 69/95 Referat / Utskrift UNIT – NTH – Fakultet for fysikk og matematikk Tore Lindmo, Helge Skullerud, Tore Håvie
4-10-95 Fakultetsstruktur innen realfagsområdet ved NTNU Notat UNIT – NTH – Inst. for fysikk Helge R. Skullerud
5-10-95 Tilleggsopplysninger – Samarbeid på tvers av fakultetene ved UNIT Notat UNIT – Universitetsdirektøren Tor H. Johansen
Til dokumentets forside