NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomi

Utvalget er bedt om å utrede de økonomiske konsekvensene av sine forslag og skal fremme minst ett alternativ som kan gjennomføres uten økte kostnader.

Med den korte tiden som står til disposisjon må dette gjøres nokså summarisk. Utvalget har dessuten ikke hatt som mandat å foreslå en ny administrasjonsordning. Det skal gjøres av universitetet selv og vil ha betydning for kostnadsbildet. Nedenfor følger en vurdering av de økonomiske konsekvensene av forslag utvalget har fremmet.

Organisatoriske tiltak

Bortfallet av mellomnivået, det tidligere NTH og AVH

Stortinget har bestemt at mellomnivået (NTH, AVH) skal falle bort. Mellomnivået har i dag et administrativt apparat. De oppgavene dette apparatet har hatt hånd om må overføres enten til sentralt nivå eller ned til fakultetene. Utvalget antar at avvikling av et administrativt nivå vil gi visse muligheter for innsparing. Oppgavene blir imidlertid ikke uten videre borte selv om det nivå de tidligere var lokalisert til fjernes. Utvalget antar derfor at selve omorganiseringen bare vil kunne lede til mindre innsparinger.

Endringer i fakultetsstrukturen

I utvalgets forslag er antallet fakulteter redusert fra 15 til 11 (10). Også på grunnenhetsnivå vil det kunne bli endringer som følge av samorganisering. Selv om tre av fakultetene som faller bort er svært små, vil utvalget gå ut fra at den nye fakultetsstrukturen i det minste vil kunne etableres innenfor dagens kostnadsrammer.

Innpassing av Musikkonservatoriet og Kunstakademiet

Disse enhetene har i dag egne administrasjoner som vil følge med ved overgangen og derfor ikke kreve ekstra kostnader.

Innpassing av NVI

Også NVI har egen administrasjon. I utvalgets gjennomgang er det pekt på at dersom NVI innpasses i ALLFORSK, vil det kunne bli en mulig rasjonaliseringsgevinst ved at NVI også benytter seg av noen av ALLFORSKs administrative fellestjenester.

Konklusjon

Utvalgets forslag til organisering av NTNU vil ikke medføre omkostninger ut over dagens nivå. Utvalget mener at omorganiseringen vil kunne gi visse rasjonaliseringsgevinster, men har ikke tilstrekkelig grunnlag til å tallfeste disse.

Faglige tiltak

Undervisning

Utvalget har anbefalt at det settes i gang et eget felles innføringsemne for alle NTNU-studenter. Et slikt tiltak vil kreve ressurser. Kostnadene lar seg vanskelig beregne før et nærmere spesifisert studieopplegg er utarbeidet. Utvalget viser forøvrig til at det foreligger planer om en utvidelse av studietiden ved siv.ing.-studiet.

Forskning

Utvalget har ikke foreslått endringer av administrasjon eller ledelse av forskning som vil kreve økte uttellinger. Utvalget har anbefalt at det settes inn økonomiske stimuleringsmidler til særlige satsninger, bl.a. tverrfaglige tiltak i grensefeltet mellom fag. Kollegiet fordeler slike midler allerede i dag. Siste år dreide det seg om 6 millioner kroner. Utvalget ser det som viktig at denne ordningen bygges videre ut.

Allment vil utvalget bemerke at en virkeliggjøring av Stortingets intensjoner bak opprettelsen av NTNU vil kreve et visst spillerom for nye faglige tiltak.

Infrastruktur – lokalisering

Utvalget har tidligere pekt på at universitetet er spredt på mange steder i Trondheim. Dersom omorganiseringen og samlingen av beslektede fagmiljøer skal bli vellykket, må sannsynligvis universitetet ha anledning til å samlokalisere flere miljøer. Det planlagte realfagsbygget på Gløshaugen vil uten tvil være den viktigste faktoren her, men også sluttføring av utbyggingen på Dragvoll som gjør det mulig å samle de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene, vil ha betydning. Biblioteksituasjonen er heller ikke ideell, særlig for Dragvoll-miljøene som har deler av sitt hovedbibliotek i sentrum.

Til dokumentets forside