NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

9 Tidsplan

Utvalget er bedt om å skissere en tidsplan. Utvalget tolker det slik at det som ønskes er en vurdering av hvor fort overgangen kan gjennomføres. Utvalget forstår at det nå tas sikte på en kort høringsrunde, slik at departementet kan vedta avdelingsstrukturen ved årsskiftet. Det vil likevel ta noe tid før omorganiseringen rent praktisk er gjennomført.

Her er det to forhold som kommer inn:

For det første de bestemmelser en har i universitetsloven om valgordning og valg, for det andre den tid universitetet vil trenge til å gjennomdrøfte og fatte beslutning om strukturen på grunnenhetsnivå og den tid det vil ta å bestemme lokalisering og tilpasse det administrative apparatet til den nye organisasjonsplanen.

Valgordningen og valgene

Valg av rektor og universitetsstyre er planlagt gjennomført i mai. Valgforskriftene bør være klare senest innen utgangen av mars, for å gi tid til praktisk planlegging.

Det er styret som skal vedta regler om sammensetning og valg til organer på mellomnivå og grunnenhetsnivå (§ 13). Valg av dekaner og fakultetsorganer bør kunne sluttføres i vårsemesteret. De enkelte fakulteter og styret vil, iallfall i enkelte tilfelle, måtte bruke noe mer tid på å bestemme hvordan grunnivået skal organiseres. Også organiseringen på dette nivået bør kunne være klar tidlig i høstsemesteret.

Lokalisering, tilpassing av administrativ organisasjon

NTNU må selv lage en handlingsplan for hvordan de mer praktiske endringene skal gjennomføres. Utvalget regner med at disse oppgavene kan ta noe tid, særlig når det gjelder omplassering av administrativt personale. NTNU bør imidlertid ta sikte på å få de nye organene i virksomhet så raskt som mulig, selv om den praktiske organisatoriske tilpasningen vil ta noe lengre tid.

Til dokumentets forside