NOU 2000: 27

Sykefravær og uførepensjonering— Et inkluderende arbeidsliv

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Regjeringen Bondevik oppnevnte ved kongelig resolusjon 9. april 1999 et utvalg for å utrede årsaker til økningen i sykefraværet og tilgang til uførepensjon og foreslå tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet og uføretilgangen. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, den 15. september 2000

Matz Sandman

Rita Lekang

Geir Riise

Einfried Halvorsen

Grete Johansen

Ivar Jørgensen

Gladys Sanchez

Finn Berge Haaland

Liv Overaae

Gudrun Holgersen

Terje Vigen

Finn Melbø

Liv Haugen

Åse Rellsve

Elfriede Børsum

Johanne Sundby

Tone Kjeldsberg

Årstein Risan

Ola Heen Strømmen

Kristin Sørheim

Grethe Hammarqvist

Ole Alexander Opdalshei

Hege Andersen

Lars Fjell Hansson

Til dokumentets forside