NOU 2000: 27

Sykefravær og uførepensjonering— Et inkluderende arbeidsliv

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Andersen, E., A. Grimsmo og S. Westin (1995): Årsaker til redusert tilgang til uførepensjon perioden 1989-1993, Trygdeforskningsprosjektene Rapport nr. 5.

Andersen, Lars (1994): Sykefraværsprosjektet 1991-1993. Trondheim: SINTEF Ifim.

Aronsson, G., K. Gustafsson og M. Dallner (1999): »Sjuk och på jobbet», Arbeidsmarknad og Arbetslivet, årg. 5, nr. 1.

Askildsen, J., E. Bratberg og Ø. Nilsen (2000): Sickness Absence: Sectoral and Business Cycle Differences. Under publisering.

Bjerkedal, T., G. Michaelsen og E. Wergeland (1995): Yrkesspesifikk uførepensjonering i Norge 1993, Rapport nr. 1/95. Rikstrygdeverket, Utredningsavdelingen.

Bjerkedal, T., A. Gogstad og N. Enger (2000): Uførepensjonering av unge mennesker i Norge, Rapport 7/2000. Rikstrygdeverkets Utredningsavdeling.

Botten, Grete (1993): »Kjønnsulikheter i sykelighet og dødelighet» i Schei, Botten og Sundby (red): Kvinnemedisin. Ad Notam 1993.

Bowitz, Einar (1992): »Arbeidsledighet og uførepensjon». Økonomiske analyser nr. 8. SSB.

Brage, S, J. Nygård og G. Telnes (1998): »The gender gap in musculoskeletal-related long term sickness absence in Norway», Scan. Jour of Social Medicine.

Bragstad, T, A. Sagsveen og E. Thorup (2000): Geografiske variasjoner i tilgang av nye uførepensjonister 1980-1997 etter fylke. Rapport 6/2000. Rikstrygdeverket Utredningsavdeling.

Bratberg, E., S-Å Dahl, og A. Risa (1998): Kvinners sykefravær, SNF rapport 11/98.

Bratberg, E. og A. Risa (2000): Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Bru, E., T. Lie og H. Larsen (1994): Sammen om sykefravær. Rogalandsforskning, Rapport 120/94.

Bruusgaard, Dag (1997): »Sykdommer vi ikke riktig forstår» i Tidsskrift for den norske legeforening 1997/10.

Bäckman, Olof (1998): Longitudinal Studies on Sickness Absence in Sweden. Swedish Institute For Social Research 34.

Claussen, B. og K. Haugstvedt (2000): Hvem er stønadsmottakere, og representerer de en mulig arbeidsreserve? SHUS rapport nr 2/2000.

Claussen B. og T. Bjerkedal (1999): »Søknader om uførepensjon før og etter innstrammingen i 1991» Tidsskr Nor Lægeforen 119:2182:6.

Dahl, E. og Birkelund, G. (1999): »Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995, i Tidsskrift for samfunnsforskning 1-1999, årgang 40.

Dyregrov (1997):»Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis» i Tidsskrift for den norske legeforening, 1997:117.

Dyrstad, J. og N. Lysø (1998): »Økonomiske faktorer bak sykefraværet», Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112:155-184.

Edgerton, David (1997): The effects of cutbacks in Swedish sickness benefits, Department of Economics, Lund University.

Eide, A., K-G. Hem, og N. Gibb (1999): Sykelønnsordninger i Europa. SINTEF Unimed.

Flaa, Jardar E. og Pedersen, Axel West (1999): »Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd» i Fafo-rapport 305-1999.

Fleten, N., R. Johnsen og B. Østrem (1999): »Sykmeldte tror tiltak på arbeidsplassen kan redusere sykefravær», Tidsskr Nor Lægeforen 119:3730-4.

Forseth, Ulla (1999): Hva koster smilene? – emosjonell utmattelse i serviceyrker. IFIM notat 1/99. Trondheim SINTEF IFIM.

Forseth, Ulla (1994): Arbeidsmiljø som konkurransefaktor i tjenesteyting? København: Nordosk ministerråd.

Grimsmo, Asbjørn (1991): Fravær og fraværsårsaker i norsk arbeidsliv. AFI Rapport 4/91.

Grimsmo, A. og A. Hilsen (2000): Arbeidsmiljø og omstilling. AFI skriftserie.

Gulbrandsen, P. og S. Brage (1998): »Livssituasjon som grunn for sykmelding», Tidsskr Nor Lægeforen 118:2463-6.

Hagen, Terje og Helge Østtveiten (1999): Trygdepenger under kniven. NIBR prosjektrapport 1999:16.

Hammer, Torild (1999). Sykefravær og rusmiddelbruk blant unge i arbeid. NOVA Rapport 6/99.

Hansen, Hans-Tore (red) (1999): Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990-tallet. SNF-rapport 12/99.

Hauge, L og O. A. Opdalshei (2000): »Svangerskap og sykefravær», Søkelys på arbeidsmarkedet nr 1, 17:89-93.

Holm, Steinar (1998): Sysselsetting og sykefravær. Rapport 5/98, Rikstrygdeverket Utredningsavdeling.

Holte, H., S. Krokstad og P. Magnus (2000): Årsaker til uførepensjonering. Rapport 2000:5, Folkehelsa.

Kjeldstad, Randi (1991): »Overgang til uførepensjon» i Hatland (red): Trygd som fortjent? Ad Notam.

Knardal, Stein (1999): Mulighetene for utvidelse av listen over yrkessykdommer slik at den også omfatter slitasje og belastningslidelser som er klart yrkesbetingede. STAMI.

Kolberg, Jon Eivind (1991): »En empirisk prøving av utstøtningsmodellen» i Hatland (red): Trygd som fortjent?, Ad Notam 1991.

Kolstad, Arne (2000): Effects of Changing Government Policies on Sickness Absence Behaviour. NOVA rapport.

Kristoffersen, Per (1999): Uførepensjon på 1990-tallet. Rapport 7/99. Rikstrygdeverket, Utredningsavdelingen.

Lajord og Flittig (1995):»Innvandrere og uførepensjon». SSB-notat 95/20.

Lantto K. og E. Lindblom (1987): »Er arbetslösheten helsosam?» Ekonomisk debatt, 4/1987:333-6.

Larsen, K. og A. Hompland (1999): Trender i arbeidslivet, Econ rapport 3/99.

Lavik, Solberg og Varvin (1997):»Psykisk helse blant flyktninger» i Tidsskrift for den norske legeforening, 1997:117

Leigh, J (1985): »The effects of unemployment and the business cycle on absenteeism» Journal of Economics and Business, 37:159-170.

Malterud, Kirst (1999): »Kvinners »ubestemte» helseplager – medisinske og velferdspolitiske utfordringer». Tidskr Nor Lægeforen nr. 12 119:1790-3.

Mastekaasa, Arne (1997): »Kjønnsforskjeller i sykefravær» i Søkelys på arbeidsmarkedet, 14:203-206.

Mastekaasa, Arne (1998): Sykefraværet i Norge 1990-1997, ISF rapport 98:10.

Mastekaasa, Arne og Harald Dale-Olsen (1998): Kjønnsforskjeller i sykefravær. ISF rapport 98:9.

Noreik, K, B. Grünfeld og p. Sundby (1990): »Notat om uførepensjonsordningen», i NOU 1990: nr. 17 Uførepensjon.

NOS C10: Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90

NOU 1990:17 Uførepensjon

NOU 1990:23 Sykelønnsordningen

NOU 1998:19 Fleksibel pensjonering

NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge

NOU 1999:34 Nytt millennium –nytt arbeidsliv?

Olsen (1999):»Flyktning- og innvandrerbarn i sykehus» i Tidsskrift for den norske legeforening, 1998:118.

Olsen, Karen M. og Arne Mastekaasa (1997): Forskning om sykefravær. ISF rapport 1997:7.

Olsen, Karen M. og Arne Mastekaasa (1996): Sykefravær i staten. ISF rapport 96:9.

Oorschot, Wim van (1999): Reforms of disability scemes in the Netherlands.

Opdalshei, Ole A. (2000): Diagnoser og sykefravær 1994-1999. Rapport 4/2000. Rikstrygdeverket Utredningsavdeling.

Pedersen, Axel W. (1997): Fravær i arbeid – Utvikling i sykefraværet på 90-tallet, Fafo-rapport 218.

Rikner, Klas (1999): Incitament och sjukfrånvaro, Stockholm.

Riksforsäkringsverket (1996): Innvandrarna i socialförsäkringen, redovisar 1996:11

Riksförsäkringsverket (1995): Effekter och resultat av sjuklønsreformen. ANSER 1995:14, Stockholm.

Rikstrygdeverket (2000a): Trygdestatistisk årbok 2000. Rikstrygdeverket, Utredningsavdelingen.

Rikstrygdeverket (2000b): Basisrapport 1999. Rapport 01/2000. Rikstrygdeverket, Utredningsavdelingen.

St meld nr 35 (1994-95) Velferdsmeldingen

St meld nr 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga

Statens institutt for folkehelse (1999): Folkehelserapporten 1999

Statistisk sentralbyrå (1998) Sosialt utsyn 1998

Statistisk sentralbyrå(1999): Aktuelle befolkningstall 2/99

Stefanson, Anders (1999): Det Hollänska Socialförsäkringssystemet, Stoskholm

Stoltenberg (1997):»Forskning om innvandrere og helse», Tidsskrift for den norske legeforening 1997:117.

Sørensen, Bjørg (m. fl) (1998): Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse. AFI rapport 8/98.

Terum, Lars Inge og Nergård, Trude B. (1999):»Medisinsk skjønn og rettstryggleik» i Tidsskrift for den norske legeforening 5/1999.

Helsing, Timpka og Alewanderson (1997): Dilemmas in the daily work of social insurance officers.

Westin, Steinar (1981): »Legene og arbeidsmarkedspolitikken» i Brunstad, Colbjørnsen og Rødseth (red): Sysselsettingen i søkelyset. Universitetsforlaget.

Aarvak, K (1980): Arbeidsmiljøets betydning for fravær, IFIM rapport.

Til dokumentets forside