NOU 2001: 30

Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over den anbefalte strategien

En oppsummerende beskrivelse av utvalgets resonnementer og anbefalinger er gitt i sammendraget foran utredningen og blir ikke gjentatt her. I det følgende vises hovedelementene i utvalgets strategi i tabellform med angitte planbehov, milepæler og henvisning til kapitler hvor de enkelte tiltakene er omtalt.

Tabell 8.1 

  TiltakNårKapittelreferanse
StrategiVedta hovedprinsipper for strategi på basis av utredningen20027.2.1
Mellom-Gjennomføring av forprosjektering20037.2.1
lagerTeknisk planlegging og utredning av lokalisering2004-20057.2.1 og 7.2.2
Utrede og tilrettelegge for eventuell omdanning og kapsling av bestrålt brensel2004-20057.2.2
Vedtak om bygging av mellomlager20067.2.1
Bygging av mellomlager2007-20087.2.1
Kondisjonering, kapsling og plassering av det første bestrålte brensel2009-2010
Drift av mellomlager2010 til omtrent 40 til 50 år etter at reaktorene er nedstengt7.2.3 og 7.4
Nedstengning av mellomlager40 til 50 år etter at reaktorene er nedstengt og deponiet står klart.7.2.1
Informasjons og kommunikasjonsarbeidFortløpende med særlig vekt på tidlig fase3.5 og 7.1
DeponiEtablere internasjonalt teknologisamarbeidSnarest mulig, bygge på eksisterende samarbeid6.3.3 og 7.4
Initiere forsknings- og utviklingsprogram på borehullsteknologi og andre metoder for deponering av små mengder atomavfallProsjektplan utredes innen 5 år6.3.3 og 7.3.2
Valg av hovedretning for deponikonseptCa år 20206.1.2 og 6.3.2
Planlegging av deponi inklusive geologiske undersøkelser2020 til 20407.3.2 og 7.4
Bygging av deponi2040 til 20507.3.1 og 7.4
Ferdigstillelse av deponi og deponering av høyaktivt materiale2050 til 20607.3.1 og 7.4
Ytre miljøovervåkningFra deponiet er i funksjon6.3
Til dokumentets forside