NOU 2001: 30

Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

Til innholdsfortegnelse

2 Internasjonale krav og målsetninger

IAEA

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA i Wien har i sitt dokument Safety Fundamentals, Safety Series No.110 «The Safety of Nuclear Installations», 1993, satt følgende overordnede mål for sikkerhet. Målene kan også til en viss grad gjelde for installasjoner som fungerer som lagre for radioaktive stoffer eller som deponier:

Original engelsk tekstUtvalgets oversettelse
General Nuclear Safety Objective: To protect individuals, society and the environment from harm by establishing and maintaining in nuclear installations effective defence against radiological hazards.Generelt mål for nukleær sikkerhet: Å beskytte individ, samfunn og miljø mot skade ved å etablere og vedlikeholde et effektivt forsvar mot radiologiske risikoer i nukleære installasjoner.
Radiological Protection Objective: ¦To ensure that in all operational states radiation exposure within the installation or due to any planned release of radioactive material from the installation is kept below prescribed limits and as low as reasonable achievable, and to ensure mitigation of the radiological consequences of any accident.Mål for strålevern: Å sikre at strålingseksponeringen under alle driftsforhold, det være seg innenfor installasjonen, eller på grunn av planlagt utslipp av radioaktive materialer fra installasjonen holdes innenfor gitte grenseverdier og så lavt som rimelig mulig, samt sikre best mulig forebygging mot de radiologiske konsekvenser av eventuelle uhell og ulykker.
Technical Safety Objective: To take all reasonable practicable measures to prevent accidents in nuclear installations and to mitigate their consequences should their occur; to ensure that with a high level of confidence that, for all possible accidents taken into account in the design of the installation, including those of very low probability, any radiological consequences would be minor and below prescribed limits; and to ensure that the likelihood of accidents with serious radiological consequences is extremely low.Mål for teknisk sikkerhet: Å iverksette alle rimelig praktisk mulige tiltak for å hindre uhell og ulykker i nukleære installasjoner samt redusere konsekvensene dersom de skulle oppstå. Å påse at man ved konstruksjonen av anlegget, med stor grad av sikkerhet, har tatt med i vurderingen alle tenkelige ulykker, inkludert de med selv den minste sannsynlighet, slik at de radiologiske konsekvensene ville bli minimale, og innenfor foreskrevne grenser. Å sikre at sannsynligheten for ulykker med alvorlige radiologiske konsekvenser er ekstremt liten.

I Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, 1997, heter det under MÅL:

Original engelsk tekstUtvalgets oversettelse
Objectives: The objectives of this Convention are: (i) ... (ii) to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective defences against potential hazards so that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their needs and aspirations.Hovedmålsetninger: Målsettingen for denne konvensjonen er: (i) ... (ii) å sikre at det i alle trinn i håndteringsprosessen for brukt brensel og radioaktivt avfall finnes effektive forsvar mot potensielle farer slik at individ, samfunn og miljøet er beskyttet mot skadelige effekter av ioniserende stråling, nå og i fremtiden, og på en slik måte at nålevende generasjons behov og målsetninger kan nås uten å sette i fare de muligheter fremtidige generasjoner har for å nå sine behov og målsetninger.

Denne konvensjonen er underskrevet av en rekke land, men har ennå ikke trådt i kraft.

I IAEA Safety Standards, Safety Series No.111-S-1 «Establishing a National System for Radioactive Waste Management», 1995, er det satt ned mål og prinsipper for arbeid med radioaktivt avfall:

Original engelsk tekstUtvalgets oversettelse
The objective of radiation waste management is to deal with radioactive waste in a manner that protects human health and the environment now and in the future without imposing undue burdens on future generations.Hovedmålet med alle administrative og operasjonelle aktiviteter som involverer arbeid og håndtering av radioaktivt avfall er at avfallet behandles på en slik måte at menneskers helse og miljøet nå og i fremtiden er beskyttet uten at utilbørlige byrder legges på fremtidige generasjoner.

For å tilfredsstille dette målet er følgende 9 prinsipper internasjonalt akseptert:

PrinsippOriginal engelsk tekstUtvalgets oversettelse
1Protection of human health Radioactive waste shall be managed in such a way as to secure an acceptable level of protection for human healthBeskyttelse av menneskers helse Radioaktivt avfall skal taes hånd om på en slik måte at det sikrer et akseptabelt nivå av beskyttelse for menneskelig helse.
2Protection of the environment Radioactive waste shall be managed in such a way as to provide an acceptable level of protection of the environment.Beskyttelse av miljøet Radioaktivt avfall skal taes hånd om på en slik måte at miljøet er tilstrekkelig beskyttet.
3Protection beyond national borders Radioactive waste shall be managed in such a way as to assure that possible effects on human health and the environment beyond national borders will be taken into account.Beskyttelse utover nasjonale landegrenser Radioaktivt avfall skal taes hånd om på en slik måte at mulige effekter for menneskers helse og miljøet utover landegrenser er inkludert i vurderingene.
4Protection of future generations Radioactive waste shall be managed in such a way that predicted impacts on the health of future generations will not be greater than relevant levels of impact that are acceptable today.Beskyttelse av kommende generasjoner Radioaktivt avfall skal taes hånd om slik at antatt innvirkning på kommende generasjoners helse ikke skal være større enn relevante nivåer av innvirkning som er akseptable i dag.
5Burdens of future generations Radioactive waste shall be managed in such a way that will not impose undue burdens on future generations.Byrder på fremtidige generasjoner Radioaktivt avfall skal taes hånd om slik at det ikke legges utilbørlige byrder på fremtidige generasjoner.
6National legal framework Radioactive waste shall be managed within an appropriate national legal framework including clear allocation of responsibilities and provision for independent regulatory functions.Nasjonalt rammeverk av lover Radioaktivt avfall skal taes hånd om innenfor et hensiktsmessig nasjonalt rammeverk av lover som inkluderer klare ansvarsfordelinger og etablering av uavhengige myndighetsfunksjoner.
7Control of radiation waste generation Generation of radiation waste shall be kept to the minimum practicable.Kontroll av produksjon av radioaktivt avfall Det skal produseres så lite radioaktivt avfall som praktisk mulig.
8Radioactive waste generation and management interdependencies Interdependencies among all steps in radioactive waste generation and management shall be appropriately taken into account.Sammenheng mellom produksjon og håndtering av radioaktivt avfall Sammenhengen mellom alle ledd i produksjon og håndtering av radioaktivt avfall må tas hensyn til.
9Safety of facilities The safety of facilities for radioactive waste management shall be appropriately assured during their lifetime.Anleggenes sikkerhet Sikkerheten til anlegg for håndtering og ivaretakelse av radioaktivt avfall skal være tilstrekkelig ivaretatt i anleggenes totale levetid.

ICRP

I ICRP Publication 77, ‘Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste’ fra 1997, uttaler ICRP at deponering av radioaktive stoffer i de fleste tilfelle er planlagt og under kontroll. Den er da en del av et tiltak (eng.: practice) og vil falle inn under ICRPs system av beskyttelse i forbindelse med tiltak (system of protection for practices), som kan oppsummeres i følgende prinsipper:

Original engelsk tekstUtvalgets oversettelse
Justification of a practice: No practice involving exposures to radiation should be adopted unless it produces at least sufficient benefit to the exposed individuals or to society to offset the radiation detriment it causes.Rettferdiggjøring av praksis: Intet tiltak som involverer strålingseksponering bør innføres med mindre det har så stor verdi for den eksponerte personen eller samfunnet at dette oppveier de negative virkningene strålingen forårsaker.
The optimisation of protection: In relation to any particular source of radiation within a practice, all reasonable steps should be taken to adjust the protection so as to maximise the net benefit, economic and social factors being taken into account.Optimalisering av beskyttelse: For enhver strålekilde som brukes i forbindelse med et tiltak, skal alle rimelige hensyn taes for å tilpasse beskyttelsen slik at nytteverdien maksimeres, når økonomiske og sosiale faktorer er tatt hensyn til.
The application of individual dose: A limit should be applied to the dose (other than from medical exposures) received by any individual as the result of all the practices to which he is exposed.Bruken av individdose: Det bør settes en grense for tillatt mottatt dose (unntatt for medisinsk eksponering) for enhver enkeltperson, som et resultat av alle aktiviteter han er eksponert for.
Til dokumentets forside