NOU 2001: 30

Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

Til innholdsfortegnelse

9 Referanser

 • Bjerke S., 2001, Regjeringens holdning til reprosessering av atomavfall og eventuell anvendelse av denne løsningen for brukt reaktorbrensel fra Norge, brev til Berganutvalget datert 6 mars 2001, Det kongelige Miljøverndepartement, Oslo, Norge.

 • Bonne A., Raynal M., Dyck P. & Won Han K., 1999, Factors of consideration for multinational approaches in spent fuel storage and radioactive waste disposal, ENS – TOPSEAL Konferansen, 10 – 14 oktober 1999, Antwerpen, Belgia.

 • Eriksen D. Ø., Andresen B. & Christensen G. C., 2000, Plan for solidifisering av uran fra gjenværende løsninger etter uranrenseanlegget, Institutt for energiteknikk, 20 desember 2000, Kjeller, Norge.

 • Harg K. (Hargutvalget), 2000, Evaluation of the OECD Halden Reactor Project and the Institute for Energy Technology Halden activities, rapport til Norges Forskningsråd fra evaluerings komiteen, desember 2000.

 • Henriksen, T., Ingebretsen, F., Storruste, A., Strand, T., Svendby, T., og Wethe, P., 1995, Stråling og Helse, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 • Hornkjøl S., 2001, Bistand til Berganutvalgets arbeid, Statens Strålevern, Østerås, Norge

 • House of Lords, 1999, Management of Nuclear Waste, by the Select Committee appointed to consider Science and Technology, Third report, 10 March 1999, London, UK.

 • IAEA, 1991, Guidebook on Spent Fuel Storage, 2nd edition, Technical reports series no. 240, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria

 • IAEA, 1993, The Safety of Nuclear Installations, Safety series No. 110, IAEA RADWASS programme, Vienna, Austria

 • IAEA, 1995, Establishing a National System for Radioactive Waste Management, Safety series No. 111-S-1, IAEA RADWASS programme, Vienna, Austria

 • IAEA, 1995 b, Operation, Experience and Trends in Spent Nuclear Fuel Management, Technical Report Series No. 378, Vienna, Austria

 • IAEA, 1997, Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management.

 • IAEA, 1998, Technical, institutional and economic factors important for developing a multinational radioactive waste repository, IAEA–TECDOC-1021, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria.

 • ICRP, 1990, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60, Annals of the ICRP, Vol. 21, No. 1 to 3, Pergamon Press, Oxford, UK

 • ICRP, 1997, Radiological protection policy for the disposal of radioactive waste, annals of the ICRP, ICRP publication 77, Pergamon Press, Oxford, UK

 • IFE, 2000, Beregning av isotopinnholdet i brukt/bestrålt brensel fra JEEP II og HBWR, REAK 2000/68, 11 desember 2000, Oslo, Norge.

 • Mærli M.B., 1999, Atomterrorisme, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo, Norge

 • Njølstad O., 1999, Strålende forskning – Institutt for energiteknikk 1948 – 1998, Tano Aschehoug, Oslo, Norge.

 • NOU, 1978, Kjernekraft og sikkerhet, Norges Offentlige Utredninger, NOU 1978: 35a, Oslo, Norge.

 • NOU, 1991, Deponi for norsk lav- og middelaktivt atomavfall, Norges Offentlige Utredninger, NOU 1991: 9, Oslo, Norge.

 • OECD/NEA, 1994, Environmental and ethical aspects of long-lived radioactive waste disposal, proceedings of an International Workshop organised by the Nuclear Energy Agency in co-operation with the Environment Directorate, Paris, 1-2 September 1994.

 • OECD/NEA, 1995, The Environmental and Ethical Basis of Geological Disposal of Long-Lived Radioactive Wastes. A Collective Opinion of the Radioactive Waste Management Committee of the OECD Nuclear Energy Agency.

 • OECD/NEA, 2000, Radiological Impacts of Spent Nuclear Fuel Management Options – a comparative study, mai 2000.

 • Posiva, 1999, The final disposal facility for spent nuclear fuel, Environmental impact assessment report, Posiva Oy, Helsinki, Finland.

 • POST, 1997, Radioactive waste – where next?, Parliamentary Office of Science and technology, London, Uk.

 • Sjöberg L. & Sjöberg B-M., 1997, Physical and Managed Risk of Nuclear Waste, Health, Safety & Environment, vol. 115, ss. 115 – 122.

 • SKB, 1997, Fakta om använt kärnbränsle, Informasjonsbrosjyre fra Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sverige.

 • SKB, 1998, Program för forskning, utveckling och demonstration, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Stockholm, Sverige

 • SKB, 1999, Året som gick, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Stockholm, Sverige

 • SOU, 1999, Slutförvaring av kärnavfall – Kommunerna och platsvasprocessen, Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet, SOU 1999:45, Sverige.

Til dokumentets forside