NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

6 Inndekning av driftskostnader

Tabell 6.1 Inndekning de første tre år sett under ett – årsavgift 130

Samlet egen kost 19 912 000
Samlet sidekost 5 010 000
Total kost første tre driftsår 24 922 000
Samlet antall forfalte innmeldings­avgifter 60 000
Sats innmeldingsavgift (kr) 250
Samlet inndekning innmeldingsavgift (kr) 15 000 000
Underdekning etter innmeldingsavgift 9 922 000
Samlet antall forfalte årsavgifter 75 000
Sats årsavgift 130
Samlet inndekning årsavgift 9 750 000
Total inndekning 24 750 000
Underdekning -172 000

Tabell 6.2 Inndekning et år i ordinær drift – årsavgift 130

Egen kost 5 700 000
Sidekost 2 850 000
Total kost 8 550 000
Samlet antall forfalte innmeldings­avgifter 6 000
Sats innmeldingsavgift (kr) 250
Samlet inndekning innmeldingsavgift (kr) 1 500 000
Underdekning etter innmeldingsavgift 7 050 000
Samlet antall forfalte årsavgifter 54 000
Sats årsavgift 130
Samlet inndekning årsavgift 7 020 000
Total inndekning 8 520 000
Underdekning -30 000

Tabell 6.3 Inndekning de første tre år sett under ett – årsavgift 135

Samlet egen kost 19 912 000
Samlet sidekost 5 010 000
Total kost første tre driftsår 24 922 000
Samlet antall forfalte innmeldings­avgifter 60 000
Sats innmeldingsavgift (kr) 250
Samlet inndekning innmeldingsavgift (kr) 15 000 000
Underdekning etter innmeldingsavgift 9 922 000
Samlet antall forfalte årsavgifter 75 000
Sats årsavgift 135
Samlet inndekning årsavgift 10 125 000
Total inndekning 25 125 000
Overskudd 203 000

Tabell 6.4 Inndekning et år i ordinær drift – årsavgift 135

Egen kost 5 700 000
Sidekost 2 850 000
Total kost 8 550 000
Samlet antall forfalte innmeldings­avgifter 6 000
Sats innmeldingsavgift (kr) 250
Samlet inndekning innmeldingsavgift (kr) 1 500 000
Underdekning etter innmeldingsavgift 7 050 000
Samlet antall forfalte årsavgifter 54 000
Sats årsavgift 135
Samlet inndekning årsavgift 7 290 000
Total inndekning 8 790 000
Overskudd 240 000

Forutsetninger for kalkyler over inndekning de første tre driftsår: Sidekost forbundet med økt saksmengde i Enhetsregisteret (ER)/Regnskapsregisteret (RR) er blant annet basert på at de første 30 000 registrerte enhetene i all hovedsak finnes i ER fra før Sidekost de tre første driftsår er i mangel av helt presise kalkyler utført som anslag, basert på de forutsetninger som ellers er benyttet for sidekost. Totalt over 3-årsperioden forutsettes 60 000 innbetalte innmeldingsavgifter. Dette er i samsvar med de forutsetningenene som ellers er benyttet: 30 000 i år 1, 15 000 i årene 2 og 3, til sammen 60 000. Totalt antall forfalte årsavgifter er basert på en forutsetning om at årsavgift betales første gang året etter at den enkelte enhet foretar innmelding til registeret. Dette innebærer 30 000 årsavgifter i år 2, og 45 000 årsavgifter i år 3, til sammen 75 000.

Forutsetninger for kalkyler over inndekning i ordinært driftsår (4. år flg): De fleste forutsetningene for denne utregningen er det gjort utførlig rede for i forbindelse med de alminnelige utregningene av driftskostnader. Med en forutsatt turnover på 10% vil en få 6 000 nyregistreringer i året. Samtidig forventes like mange slettinger. Antall innmeldingsavgifter antas dermed å stabilisere seg rundt 6000. Antall årsavgifter forutsettes å stabilisere seg omkring 54 000.

Sammenfatning:

Under de gjeldende forutsetninger kan en legge til grunn at dersom satsen for innmeldingsavgift settes til kr 250 , og årsavgiften settes til kr 130 eller kr 135, er dette i praksis det nærmeste man kommer fullstendig samsvar mellom kostnad og inntekt, dersom man ønsker inndekning både i etableringsperioden og i ordinær drift, samtidig som avgiftsnivået holdes mest mulig stabilt Med en årsavgift på kr 130 vil det i etableringsperioden samlet bli en underdekning på kr 172 000. I ordinær drift vil det i så tilfelle bli en underdekning på kr 30 000 per år. Med en årsavgift på kr 135 vil det i etableringsperioden samlet bli et «overskudd» på kr 203 000. I ordinær drift vil det bli et «overskudd» på kr 240 000 pr år.

Til dokumentets forside