NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

5 Beregning av kostnader forbundet med utvikling og drift av frivillighetsregisteret

Tabell 5.1 Beregning av kostnader frivillighetsregister – Utvikling

Utviklingskostnader – oversikt  
Personellinnsats 5026450
Markedskampanje 400000
Konsulentbistand 500000
Hardware/software 1000000
Sum utviklingskostnader 6 926 450,00

Beregningen er basert på at arbeidet utføres av eget personell.

Ved bruk av eksterne leverandører/konsulenter må arbeidstidskostnadene økes med ca. 80 % inkludert MVA.

Det er videre forutsatt at etablering skjer i et miljø som allerede har tilstrekkelig infrastruktur til å ivareta sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte.

Etablering av administrative strukturer som institusjonsledelse, lønns, personal og økonomifunksjoner er ikke inkludert

Ukeverkkostnaden er basert på 46 effektive ukeverk i året.

Tabell 5.2 Utviklingskostnader – basert på omfang av utviklingsposter

  Ukeverk Kostnad Pris per ukeverk
Rutiner, organisering 43 365500 8500
Blankett 6 51000 8500
Arkivsystemer, scanning – journal ihht NOARK krav 48 432000 9000
Saksbehandlingssystem inkl kundedialog 70 630000 9000
Utveksling med andre registre inkl tilpasning i ER 20 180000 9000
Distribusjonssystem – publikum 30 270000 9000
Gebyrinnkrevingssystemer iht krav fra Riksrevisjon 40 360000 9000
Opplæring 30 255000 8500
Informasjon 12 102000 8500
Sum personell innsats 299 2645500  
Overhead 90 % 2380950  
Kostnader utviklingspersonell   5026450  
Investeringer      
Markedsføringskampanje   400000  
Konsulentbistand, design + spesiell IT kompetanse   500000  
Hardware/Software Servere/skanner/comm (PCer inkl i overhead)   1000000  
Total utviklingskostnad   6926450  

Tabell 5.3 Alternativ beregning – personell

Ressurs Antall Varighet uv Pris Total ukeverk Kostnad
Prosj.leder 1 33 9500 33 313500
Sekr/adm 1 32 8000 32 256000
IT-personell 4 30 9000 120 1080000
Saksbehandler 3 30 8500 90 765000
Juss 1 16 9000 16 144000
Info 1 8 9000 8 72000
        299 2630500
Overhead 90 %         2367450
          4997950

Tabell 5.4 Driftskostnader frivillighetsregister – 1. driftsår

Antall årsverk til saksbehandling, oppfølging og kvalitetshevingstiltak 5,5
Antall årsverk til innfordring  
Antall årsverk til avgivelse, telefontjeneste, brukerstøtte m.v 2
Antall årsverk til tekniske støttetjenester (IT) 1
Sum årsverk 9,5
Kostnad for ett årsverk – gjennomsnitt av antatt stillingsbehov 400 000,00
Sum personalkostnad 3 800 000,00
90 % overhead (husleie, kontorutstyr, porto, strøm, reiser, renhold etc.) 3 420 000,00
Sum driftskostnader for frivillighetsregisteret 7 220 000,00

Beregningen er basert på at 30 000 enheter melder seg til registrering første driftsår.

Endringsraten er dette første året satt til 0,1 meldinger per registrerte enhet.

Videre er det lagt til grunn at ca. 30% av enhetene vil velge å registrere vedtekter/sende inn regnskapsopplysninger. Når det gjelder regnskapsopplysninger har vi lagt inn en forutsetning om at ca. 10% av enhetene ikke vil oppfylle innsendings-

plikten ved fristens utløp, og dermed bli gjenstand for oppfølging i frivillighetsregisteret.

Totalt antall saker som behandles er i denne kalkylen ca. 34 000.

Vi har gått ut fra at hver saksbehandler i gjennomsnitt kan behandle 5 saker i timen. Det første året må en regne med at saksbehandlingsrutiner m.v må få «gå seg litt til».

Behovet for kundestøtte m.v antas å være nokså høyt den første perioden. Vi har derfor valgt å la de antatte 2 å.v stå ubeskåret.

Tabell 5.5 Driftskostnader frivillighetsregister – 2. driftsår

Antall årsverk til saksbehandling, oppfølging og kvalitetshevingstiltak 4,1
Antall årsverk til innfordring  
Antall årsverk til avgivelse, telefontjeneste, brukerstøtte m.v 2
Antall årsverk til tekniske støttetjenester (IT) 1
Sum årsverk 8,1
Kostnad for ett årsverk – gjennomsnitt av antatt stillingsbehov 400 000,00
Sum personalkostnad 3 240 000,00
90 % overhead (husleie, kontorutstyr, porto, strøm, reiser, renhold etc.) 2 916 000,00
Sum driftskostnader for frivillighetsregisteret 6 156 000,00

Beregningen er basert på at 15 000 enheter melder seg til registrering andre driftsår.

Endringsraten er satt til 0,2 meldinger per registrerte enhet.

Videre er det lagt til grunn at ca. 30% av enhetene vil velge å registrere vedtekter/sende inn regnskapsopplysninger Når det gjelder regnskapsopplysninger har vi lagt inn en forutsetning om at ca. 10% av enhetene ikke vil oppfylle innsendingsplikten ved fristens utløp, og dermed bli gjenstand for oppfølging i frivillighetsregisteret.

Totalt antall saker som behandles er i denne kalkylen ca. 30 000.

Vi har gått ut fra at hver saksbehandler i gjennomsnitt kan behandle 6 saker i timen.

Tabell 5.6 Driftskostnader frivillighetsregister – 3. driftsår

Antall årsverk til saksbehandling, oppfølging og kvalitetshevingstiltak 4,6
Antall årsverk til innfordring  
Antall årsverk til avgivelse, telefontjeneste, brukerstøtte m.v 2
Antall årsverk til tekniske støttetjenester (IT) 1
Sum årsverk 8,6
Kostnad for ett årsverk – gjennomsnitt av antatt stillingsbehov 400 000,00
Sum personalkostnad 3 440 000,00
90 % overhead (husleie, kontorutstyr, porto, strøm, reiser, renhold etc.) 3 096 000,00
Sum driftskostnader for frivillighetsregisteret 6 536 000,00

Beregningen er basert på at 15 000 enheter melder seg til registrering tredje driftsår.

Endringsraten er satt til 0,2 meldinger per registrerte enhet.

Videre er det lagt til grunn at ca. 30% av enhetene vil velge å registrere vedtekter/sende inn regnskapsopplysninger Når det gjelder regnskapsopplysninger har vi agt inn en forutsetning om at ca. 10% av enhetene ikke vil oppfylle innsendingsplikten ved fristens utløp, og dermed bli gjenstand for oppfølging i frivillighetsregisteret.

Totalt antall saker som behandles er i denne kalkylen ca. 35 000.

Vi har gått ut fra at hver saksbehandler i gjennomsnitt kan behandle 6 saker i timen.

Tabell 5.7 Beregning av kostnader frivillighetsregister – 60 000 reg.

Antall årsverk til saksbehandling, oppfølging og kvalitetshevingstiltak 3,5
Antall årsverk til innfordring 1
Antall årsverk til avgivelse, telefontjeneste, brukerstøtte m.v 2
Antall årsverk til tekniske støttetjenester (IT) 1
Sum årsverk 7,5
Kostnad for ett årsverk – gjennomsnitt av antatt stillingsbehov 400 000,00
Sum personalkostnad 3 000 000,00
90 % overhead (husleie, kontorutstyr, porto, strøm, reiser, renhold etc.) 2 700 000,00
Sum driftskostnader for frivillighetsregisteret 5 700 000,00

Beregningen er basert på en stabil bestand på 60 000 registrerte enheter, en turnover på bortimot 10% og en endringsrate på 0,2 meldinger per registrerte enhet.

Videre er det lagt til grunn at ca. 30% av enhetene vil velge å registrere vedtekter/sende inn regnskapsopplysninger. Når det gjelder regnskapsopplysninger har vi lagt inn en forutsetning om at ca. 10% av enhetene ikke vil oppfylle innsendingplikten ved fristens utløp, og dermed bli gjenstand for oppfølging i frivillighetsregisteret.

Totalt antall saker som behandles årlig er i denne kalkylen ca. 26 000.

Vi har gått ut fra at hver saksbehandler i gjennomsnitt kan behandle 6 saker i timen.

Tabell 5.8 Beregning av sidekostnader frivillighetsregister – 60 000 reg

Antall årsverk som følge av flere enheter registrert i ER 2,75
Antall årsverk som følge av flere regnskap til RR 1
Sum årsverk 3,75
Kostnad for ett årsverk – gjennomsnitt av antatt stillingsbehov 400 000,00
Sum personalkostnad 1 500 000,00
90 % overhead (husleie, kontorutstyr, porto, strøm, reiser, renhold etc.) 1 350 000,00
Sum sidekostnader for frivillighetsregisteret 2 850 000,00

Beregningen er basert på ca. 30 000 flere enheter i ER, en turnover på bortimot 10% og en endringsrate på 0,5 meldinger per registrerte enhet. Dette vil i så fall gi ca. 18 000 flere saker i ER.

Hver saksbehandler i Enhetsregisteret behandler i gjennomsnitt 5 saker i timen.

Videre er det lagt til grunn at ca. 30% av enhetene vil velge å sende inn regnskapsopplysninger.

Dvs. 18 000 nye regnskapsrapporteringer til RR.

I dag tar det ca. 4 minutter å behandle ett årsregnskap i RR. Samme tidsbruk per regnskap er lagt til grunn her. Dessuten er det gjort et skjønnsmessig påslag i timeverk for andre ordinære aktiviteter knyttet til den nye oppgaven. (Brevbesvarelser, brukerstøtte m.v)

Til dokumentets forside