NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

4 Kategoriseringsmal fra The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

Tabell 4.1 Kategoriseringsmal fra The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

ICNPO Engelsk ICNPO-kategori Norsk ICNPO-kategori Norske eksempler
1 CULTURE & RECREATION Kultur og rekreasjon
1 100 Culture and Arts Kunst og kultur Musikk, teater og dans, Kunst, brukskunst og arkitektur, Historie, litteratur og språk, Museer, samlinger og bibliotek, Tidsskrifter og medier, Andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter
1 200 Sports Idrett Alle typer idrett, sport og trim, også skytterlag, bedriftsidrett og idrett for funksjonshemmede
1 300 Other Recreation & Service Clubs Rekreasjon og sosiale foreninger Friluftsliv og speideren, Motor og båtforening, Dyreeierklubber, Pensjonistlag, Studentsamfunn, Sosiale klubber (Rotary, Lions etc.), Andre hobby- og fritidsaktiviteter
2 EDUCATION & RESEARCH Utdanning og forskning Barne- og ungdomsskoler, Videregående skoler, Folkehøgskoler, Universitet og høgskoler, Yrkesrettet/teknisk utdanning, Voksenopplæring og videreutdanning, forskning
2 100 Primary & Secondary Education Grunn og videregående utdanning
2 200 Higher Education Høgskole og universitet
2 300 Other Education Annen utdanning
2 400 Research Forskning og utvikling
3 HEALTH Helse Sykehus, Rehabilitering, Pleie- og aldershjem, Psykiatriske institusjoner, Polikliniske helsetjenester, Alternativ medisin, Redningsarbeid og ambulansetjenester
3 100 Hospitals & Rehabilitation Sykehus og rehabilitering
3 200 Nursing Homes Sykehjem
3 300 Mental Health Psykiatriske institusjoner
3 400 Other Health Service Andre helsetjenester
4 SOCIAL SERVICES Sosiale tjenester Barnehager, Familierådgivning, Krisesentre og -telefoner, Tjenester for funksjonshemmede, Tjenester for eldre, Selvhjelp, Materiell hjelp til trengende, Barnevern, Tiltak for rusmiddelmisbrukere
4 100 Social Services Sosiale tjenester
4 200 Emergency & Relief Krisehjelp og støttearbeid
4 300 Income Support & Maintenance Økonomisk og materiell støtte
5 ENVIRONMENT Natur- og miljøvern
5 100 Environment Natur- og miljøvern Områdevern og områdeforvaltning,
5 200 Animals Dyrevern
6 DEVELOPMENT & HOUSING Bolig- og lokalmiljø Grendelag, Forsamlingshus, Huseier­forening, Borettslag
6 100 Community Development Lokalsamfunnsutvikling
6 200 Housing Bolig- og lokalmiljø
6 300 Employment & Training Arbeidsopplæring
7 CIVIC & ADVOCACY Politiske- og interesse­organisasjoner Funksjonshemmede og syke, Kvinnesak, Mållag, Avhold, Etniske minoriteter, Rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v.), Kampanjer og lobbyvirksomhet, Juridisk bistand, Forbrukerorganisasjoner, Politiske partier
7 100 Civic & Advocacy Organizations Interesseorganisasjoner
7 200 Law & Legal Services Juridisk rådgivning
7 300 Political Organizations Politiske organisasjoner
8 PHILANTHROPY Legater og fremme av frivillighet
8 100 Grant-making foundations Pengeutdelende stiftelser
8 200 Other philanthropic intermediaries Frivillighetssentraler
9 INTERN'L ACTIVITIES Internasjonale organisasjoner Internasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer, Internasjonalt nødhjelp- og bistandsarbeid, Menneskerettighets- og fredsarbeid
9 100 International activities
10 RELIGIOUS CONGREGATIONS Tros- og livssynsorganisa­sjoner Organisasjoner tilknyttet Den norske kirke , Misjon, Protestantisk frikirke, Andre religioner, Livssynsorganisasjoner
10 100 Religious congregations and associations
11 PROFESSIONAL ASSOCIATIONS Yrkes-, bransje- og fag­foreninger Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, Bransje- og næringssammenslutninger, Produsentkooperativer, Elev- og studentorganisasjoner
11 100 Business associations Næringslivs- og arbeids­giverorganisasjoner
11 200 Professional associations Yrkessammenslutninger
11 300 Unions Arbeidstakerorganisasjoner
12 NOT ELSEWHERE CLASSIFIED Andre
12 100 n.e.c

Tabell 4.2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project Adapted from Handbook Table T3.3 (continued) Correlation of ICNPO and ISIC, Rev. 3.1 headings

ICNPO class Description ISIC, Rev. 3.1 class Description
Group 1 Culture and recreation
1 100 Culture and arts 2211 Publishing of books, brochures, musical books and other publications
2212 Publishing of newspapers, journals and periodicals
2213 Publishing of recorded media
2219 Other publishing
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
9211 Motion picture and video production and distribution
9213 Radio and television activities
9214 Dramatic arts, music and other arts activities
9231 Library and archives activities
9232 Museums activities and preservation of historical sites and buildings and buildings
9233 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
1 200 Sports 9241 Sporting activities
1 300 Other recreation and social clubs 9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
9249 Other recreational activities
1 900 Culture and recreation, n.e.c.
Group 2 Education and research
2 100 Primary and secondary education 8010 Primary education
8021 General secondary education
2 200 Higher education 8030 Higher education
2 300 Other education (vocational/technical schools) 8022 Technical and vocational secondary education
8090 Adult and other education
2 400 Research (medical research, science and technology) 7310 Research and experimental development on natural sciences and engineering (NSE)
7320 Research and experimental development on social sciences and humanities (SSH)
2 900 Education and research, n.e.c.
Group 3 Health
3 100 Hospitals and rehabilitation 8511 Hospital activities
3 200 Nursing homes 8519 Other human health activities
3 300 Mental health and crisis intervention 8511 Hospital activities
8512 Medical and dental practice activities
8519 Other human health activities
8532 Social work without accommodation
3 400 Other health services 8512 Medical and dental practice activities
8519 Other human health activities
9000 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities
3 900 Health, n.e.c.
Group 4 Social services
4 100 Social services 8531 Social work with accommodation
8532 Social work without accommodation
4 200 Emergency and relief 8532 Social work without accommodation
7523 Public order and safety activities
4 300 Income support and maintenance 8532 Social work without accommodation
4 900 Social services, n.e.c.
Group 5 Environment
5 100 Environment 9000 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
9233 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
5 200 Animal protection 0140 Agricultural and animal husbandry service activities, except veterinary activities
8520 Veterinary activities
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
9233 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
5 900 Environment, n.e.c.
Group 6 Development and housing
6 100 Economic, social and community development 4520 Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering
4530 Building installation
4540 Building completion
6519 Other monetary intermediation
7414 Business and management consultancy activities
7421 Architectural and engineering activities and related technical consultancy
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
6 200 Housing 4510 Site preparation
4520 Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering
4530 Building installation
4540 Building completion
7010 Real estate activities with own or leased property
7020 Real estate activities on a fee or contract basis
8532 Social work without accommodation
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
6 300 Employment and training 8090 Adult and other education
8532 Social work without accommodation
6 900 Development and housing, n.e.c.
Group 7 Law, advocacy and politics
7 100 Civic and advocacy organizations 9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
7 200 Law and legal services 7411 Legal activities
7523 Public order and safety activities
8532 Social work without accommodation
7 300 Political organizations 9192 Activities of political organizations
7 900 Law, advocacy and politics, n.e.c.
Group 8 Philanthropic intermediaries and voluntarism promotion
8 100 Grant-making foundations 6599 Other financial intermediation n.e.c.
8 200 Other philanthropic intermediaries and voluntarism promotion 5520 Restaurants, bars and canteens (meals on wheels)
8532 Social work without accommodation
7499 Other business activities n.e.c.
9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
9249 Other recreational activities n.e.c.
8 900 Philanthropic intermediaries and voluntarism promotion, n.e.c.
Group 9 International
9 100 International activities 9199 Activities of other membership organizations n.e.c.
Group 10 Religion
10 100 Religious congregations and associations 9191 Activities of religious organizations
Group 11 Business and professional associations, unions
11 100 Business associations 9111 Activities of business and employers organizations
11 200 Professional associations 9112 Activities of professional organizations
11 300 Unions 9120 Activities of trade unions
11 900 Business and professional associations, unions, n.e.c.
Group 12 Not elsewhere classified
12 100 Not elsewhere classified All other ISIC Classes 01 (x 0140), 02-41 (x221), 4550, 50-67 (x 5520, 6519, 6599), 71, 72, 74 (x 7411, 7414, 7421, 7499), 75 (x 7523), 9212, 9219, 9220, 9241, 93-99

Kilde: The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

Til dokumentets forside