NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over departementenes tilskudd til frivillige organisasjoner m.m.

Nedenfor følger en oversikt over departementenes tilskudd og tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Det eksisterer forholdsvis få tilskuddsordninger som er øremerket frivillige organisasjoner. I mange tilfelle mottar frivillige organisasjoner tilskudd fra generelle tilskuddsordninger. Oversikten inneholder ikke tilskudd eller tilskuddsordninger administrert av underliggende statlige organer. Oversikten er kun ment som en illustrasjon på omfanget av departementenes tilskudd og tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner er mottakere og er ikke uttømmende.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Tilskudd til:

 • Landsdekkende organisasjoner på innvandrer­feltet

 • Lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virke

 • Funksjonshemmedes organisasjoner

 • Likemannsarbeid

 • Ferie- og velferdstilbud

 • Tiltaksplan mot fattigdom

 • Seniorpolitikk

 • Enkeltorganisasjoner

 • Nasjonale minoriteter

 • Sametinget

Barne- og likestillingsdepartementet:

Tilskudd til:

 • Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdoms organisasjoner (LNU),

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFOU) Ungdom & Fritid

 • Frivillige organisasjoner på det familie- og likestillingspolitiske feltet

 • Mannssenteret REFORM

 • Aleneforeldreforeningen, Foreningen 2 Foreldre Vi som har et barn for lite

 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

 • Organisasjoner innenfor barne- og ungdomsvernet

 • Adopsjonsforum

 • Verdens Barn

 • InorAdopt

 • Aktiviteter som styrker aksept for homofile og lesbiske

 • Prosjekter på barnevernfeltet

 • Organisasjoner på adopsjonsfeltet

 • Diverse prosjekter for å fremme frivillig aktivitet blant barn og Unge og/eller i regi av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Idebanken

 • Den europeiske ungdomskampanjen «All Different – All Equal»

Fiskeri- og kystdepartementet:

 • Prosjektstøtte til diverse formål

 • Tilskudd til kystkultur

 • Tilskudd til drift av velferdsstasjoner for fiskere

 • Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning

 • Tilskudd til Redningsselskapet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

Tilskudd til Seniornett

Forsvarsdepartementet:

Tilskudd til:

 • Det frivillige skyttervesen

 • FN Veteranenes Landsforbund

 • Folk og Forsvar

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Norske Reserveoffiserers Forbund

 • Kvinners Frivillige Beredskap

 • Norges Lotteforbund

 • Forsvarsforening

 • Oslo Militære Samfund

 • Norsk Militært Tidsskrift

 • Diverse prosjektstøtte

Helse- og omsorgsdepartementet:

Tilskudd til:

 • Rusarbeid på frivillighetsområdet

 • Folkehelsearbeid som smittevern, fysisk aktivitet og forebygging av uønsket svangerskap og abort

 • Informasjons- og opplysningsvirksomhet mv.

 • Frivillige organisasjoner i tilknytning til opptrappingsplan for psykisk helse

Justisdepartementet:

 • Tilskudd til samfunnssikkerhet og beredskap

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

 • Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak

Kommunal- og regionaldepartementet:

 • Kompetansetilskudd til:

 • Blå Kors

 • Frelsesarmeen

 • Aktbo

 • Kirkens Bymisjon

 • Kirkens Sosialtjeneste

 • Nabohjelp

 • Det Norske Hageselskap

 • Diverse boligbyggelag

 • Handicapforbundet

 • Blindeforbundet

 • Norges Velforbund

Kultur- og kirkedepartementet:

 • Merverdiavgiftskompensasjon tilfrivillige organisasjoner

 • Tilskudd til:

 • Tros- og livssynssorganisasjoner

 • Råd for tros- og livssyn

 • Frifond

 • Frivillighet Norge

 • Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

 • Lokale lag og foreninger

 • Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag

 • Friluftstiltak for barn og ungdom

 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

 • Landsforbundet Teatrets Venner

 • Landsomfattende musikkorganisasjoner

 • Nidarosdomens guttekor

 • Norges Døveforbund

 • Norges Ungdomskor

 • Norges Ungdomslag – folkedanssatsingen

 • Norges Ungdomssymfoniorkester

 • Norsk Folkemusikk- og danselag

 • Norske Kirkeakademiers Fellesråd

 • Oslo domkor

 • Folkeakademienes Landsforbund

 • Foreningen Norden

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Norske Kunstforeninger

 • Norsk Jazzforum (inkl. nasjonal jazzscene)

 • Norsk musikkråd

 • Norsk teaterråd

 • Noregs Mållag

 • Riksmålsforbundet

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Norges kulturvernforbund

 • Norsk Folkeminnelag

 • Norsk Husflidslag

 • Landsforeningen Norske Malere

 • Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor

 • Norske Billedkunstnere – NBK (Statens Kunst- utstilling – Høstutstillingen og Stipendutstillingen)

 • Norske Grafikere (NG)

 • Norske Kunsthåndverkere (formidlingssentral)

 • Norske Tekstilkunstnere

 • Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge – SKINN

 • Tegnerforbundet

 • Unge Kunstneres Samfund (UKS)

 • Barne- og ungdomsfilmklubben under Norsk Filmklubbforbund

 • Cinemateket i Bergen

 • Cinemateket i Trondheim

 • Sjømannskirken

 • Kristent Arbeid Blant Blinde

 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Det norske bibelselskap

Kunnskapsdepartementet:

Tilskudd til:

 • Ulike organisasjoner

 • Stiftelsen Arkivet

 • Fjellheimen leirskole

 • Den franske og Den tyske skolen i Oslo

 • Internatdrift ved Krokeide yrkesskole

 • Røde Kors Nordisk United World College

 • Friskoler

 • Friskoleorganisasjoner

 • Folkehøyskoler

 • Folkehøyskolerådet

 • Nordiske Folkehøyskoler

 • Studieforbund

 • Tilrettelegging av studier i utlandet

 • Velferdsarbeid

 • Bygging av studentboliger

 • Universitets- og høyskolerådet

Landbruks- og matdepartementet:

Tilskudd til:

 • Norges bygdekvinnelag

 • Norske 4H

 • OIKOS – Økologisk landslag

 • Biologisk dynamisk forening

 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel

 • Norsk Gardsost

 • Norsk Villsaulag

 • Norsk landbruksmuseum

 • Norges Bygdeungdomslag

 • Det norske hageselskap

 • Dyrevernalliansen

 • Norges naturvernforbund

 • Jenter i Skogbruket

 • Stiftelsen Det norske Arboret

 • Det norske Skogselskap

 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

 • Norges Bygdesagforening

Miljøverndepartementet:

 • Grunnstøtte til frivillige organisasjoner

 • Tilskudd til kompetanseformidling om miljøvennlig produksjon og forbruk

Nærings- og handelsdepartementet:

 • Tilskudd til minnesmerke etter Scandinavian Star

 • Tilskudd til Forum for kultur og næringsliv

Samferdselsdepartementet:

 • Tilskudd til:

 • Trygg Trafikk

 • Syklistenes Landsforening

Utenriksdepartementet:

Tilskudd til:

 • Norske organisasjoner

 • Lokale frivillige organisasjoner

 • Regionale organisasjoner

 • Internasjonale organisasjoner

 • Uavhengige forskningsinstitusjoner

Til dokumentets forside