NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Mandatet

Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte i august 2005 en arbeidsgruppe for å utrede etablering av et frivillighetsregister. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

«1. Bakgrunn

I budsjettproposisjonen for 2005 viser Kultur- og kirkedepartementet til at departementet vil arbeide videre med forslaget fra de frivillige organisasjonene om å opprette et frivillighetsregister. I revidert budsjett for 2005 peker departementet på at arbeidet med en varig ordning for momskompensasjon for merverdiavgiftreformen i 2001 må ses i sammenheng med spørsmålet om et frivillighetsregister.

Et frivillighetsregister har et perspektiv som favner bredere enn momskompensasjonsordningen. Departementet ser det derfor som hensiktsmessig å gjennomføre utredningen om et frivillighetsregister før man tar fatt på arbeidet med en varig ordning for momskompensasjon.

2. Arbeidsoppdrag

Det nedsettes en arbeidsgruppe under Kultur- og kirkedepartementet som får følgende arbeidsoppdrag:

Arbeidsgruppen skal utrede etablering av et register for frivillige organisasjoner både med hensyn til hvordan et slikt register kan bygges opp og organiseringen av den løpende drift av registeret. Herunder skal arbeidsgruppen:

 • Vurdere hvordan et slikt register kan bidra til å forenkle administrativt arbeid for frivillige organisasjoner og for offentlig forvaltning (behovsvurdering)

 • foreslå definisjon av avgrensning av frivillighetsbegrepet som skal ligge til grunn for registeret, herunder kartlegge eksisterende lover og regelverk som regulerer frivillig sektor og vurdere behovet for lovfesting av registeret

 • vurdere forholdet til eksisterende registre og krav til regnskap og rapportering, herunder vurdere om og eventuelt hvordan Enhetsregisteret/et videreutviklet Enhetsregister kan ivareta de behovene frivillighetsregisteret skal dekke

 • vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av etablering og drift av et frivillighetsregister, herunder om registeret kan finansieres av gebyr/avgiftsinntekter

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport innen 1. juli 2006.»

Som følge av regjeringsskiftet høsten 2005 har departementet hatt en foranledning til å vurdere arbeidsgruppens mandat på nytt. I et brev datert 7. desember 2005 til arbeidsgruppen fastholdes og gjentas mandatet. Dette må ses på bakgrunn av den såkalte Soria Moria-erklæringen, der det er forutsatt at det skal etableres et frivillighetsregister.

1.2 Arbeidsgruppens sammensetning og møtevirksomhet

Arbeidsgruppen er av departementet gitt slik sammensetning:

 • Professor dr juris Geir Woxholth, Universitetet i Oslo, leder

 • Direktør Erik Fossum, Brønnøysundregistrene

 • Avdelingsdirektør Berit Hovland, Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Forskningsleder Håkon Lorentzen, Institutt for Samfunnsforskning

 • Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, nestleder Frivillighet Norge

 • Seniorrådgiver Gro Paudal, Kultur- og kirkedepartementet

 • Spesialkonsulent Ina Kathrine Ruud, KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver- organisasjon)

 • Førstekonsulent Ivar Storvik, Finansdepartementet (senere avløst av førstekonsulent Hanne Lilja Falkanger)

 • Kristen Ulstein, Frivillighet Norge

Arbeidsgruppen har hatt 10 møter, hvorav ett heldagsmøte. Arbeidsgruppens leder har ut over dette deltatt i møte organisert av Frivillighet Norge med frivillige organisasjoner 16. februar 2006 og i møte med departementenes fagpanel for økonomiske konsekvensanalyser 8. juni 2006 vedrørende de administrative og økonomiske konsekvensene av arbeidsgruppens forslag. Mange, men ikke alle, innspill fra «Fagpanelet» er fulgt opp.

Til dokumentets forside