NOU 2011: 15

Rom for alle— En sosial boligpolitikk for framtiden

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Andersen, A.S. (2001): Høykonjunktur på boligmarkedet- det er da de unge etablerer seg, Samfunnsspeilet 4, 2001, Statistisk sentralbyrå

Anvik, C. (2011), Bo- og boligforhold for unge som står utenfor ordinær opplæring og arbeid, Nordlandsforskning 2011

AGENDA Utredning & Utvikling AS (2005): Forvaltning av inntekt for å forhindre bostedsløshet 2005

Arbeidsdepartementet: Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5, U-5/2003

Asplan Viak (2009): Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Asplan Viak (2009): Bydel 9 Bjerke: Årsaker til vekst i økonomisk sosialhjelp

Asplan Viak og Agenda Kaupang (2011): Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Bakketeig, E. og E. Backe-Hansen (2008): Forskningskunnskap om ettervern, NOVA-rapport 17/2008

Barlindhaug, R. og K.C. Astrup (2008): Sammenhengen mellom de boligsosiale virkemidlene, NIBR-rapport 2008:13

Barlindhaug, R. og K.C. Astrup (2009): Fra leie til eie – eller delt eierskap, NIBR-notat 2009:115

Barlindhaug, R. m.fl. (2011): Boligkarriere for startlånsøkere, NIBR-rapport 2011:15

Barlindhaug, R. m.fl. (2011): Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk,NIBR-rapport 2011:8

Beatty,T., E. Røed Larsen og D.E. Sommervoll. (2010): Using house prices to compute the price of housing in the CPI i Economic Letters 106

Belsby, L. m.fl. (2005): Leiemarkedsundersøkelsen 2005, Rapport 2005/02 Statistisk sentralbyrå

Borgersen, T.A. og D.E. Sommervoll (2006): Boligpriser, Førstegangsetablering og Kredittilgang, Økonomisk Forum 2/2006

Brattbakk, I. m.fl. (2002): Kommunal utleie av boliger år 2000 og 1993,Byggforsk-rapport 2002 – 338

Brevik, I. og K. Høyland (1997): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen NIBR/SINTEF Samarbeidsrapport 1997

Brevik, I. og A. Aall Ritland (1999): Funksjonshemmede og boligpolitikken,. NIBR-rapport 1999:6

Brevik, I. (2010): Oppgavefordelingen mellom 1- og 2. linjetjenesten. Om utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1988 – 2007, NIBR-rapport 2010:1

Bråthen, T. m.fl. (2008): Utredning om gjeldsregister i Norge, Handelshøyskolen BI

Civita (2010), Innvandring og eiendom, Civita-notat nr. 5/2010

DiPasquale, D og E. L. Glaeser (1999): Incentives and social capital: Are homeowners better citizens? Journal of Urban Economics

Dyb, E. (2005): Prosjekt bostedsløse – evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt, Byggforsk skriftserie 7/2005

Dyb, E. (2006): Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser,Byggforsk 2006 – 401

Dyb, E. m.fl. (2006): Løslatt og hjemløs. Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold, samarbeidsrapport NIBR/KRUS/Byggforsk

Dyb, E. m.fl. (2008): På vei til egen bolig – evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005 – 2007,NIBR rapport 2008:15

Dyb, E. og K. Johannessen (2009): Bostedsløse i Norge 2008 – en kartlegging, NIBR-rapport 2009:17

ECON (2005): Kommunens arbeid med startlånet. Forslag til forbedringer,Rapport 2005 – 096

ECON Pöyry (2008): Kommunale utleieboliger Årsaker til lav vekst og forslag til tiltak som kan bidra til økt vekst, Rapport 2008 – 096

Edgar, B. (2006): The Pathway to a Permanent Home. The Norwegian strategy to prevent and combat homelessness 2005 – 2007

Epland, J. (2005): Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold, Rapporter 2005/16 Statistisk sentralbyrå

Epland, J. og M.I. Kirkeberg (2007): Barn i lavinntektsfamilier 1996 – 2004. Rapporter 2007/03 Statistisk sentralbyrå

Epland, J. m.fl. (2011): Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010, Rapporter 5/2011 Statistisk sentralbyrå

Finanstilsynet: Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål,Rundskriv 11/2010

Friestad, C. og I.L.S. Hansen (2004): Levekår blant innsatte, Fafo-rapport 2004:429

Galloway T.A. og R. Aaberge (2005): Assimilation effects on poverty among immigrants in Norway, Journal of Population Economics

Gulbrandsen, L. m.fl. (2010): Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001 – 2005, NOVA-rapport 4/2010

Hammarquist, K. (2007): Kommunalt eide boliger i borettslag, NBBL

Hanche-Dalseth, M. m.fl. (2010): Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010, Møreforsking Volda Rapport nr. 11

Hansen, I.L.S. (2006): The pathway to a permanent home,Fafo-notat 2006:22

Hansen, I.L.S. m.fl. (2007): Ikke bare bare å bo, Fafo-rapport 2007:

Hansen, I.L.S. m. fl. (2008): Det er jo ingen som sulter her…, Fafo-rapport 2008:18

Hansen, I.L.S. og S. Øverås (2007): Bolig for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk i Brodtkorb og Rugkåsa (red) «Under tak – mellom vegger», Gyldendal

Hellevik, T. og V. Nordvik (2004): Forsking om vanskeligstilte på boligmarkedet. En kunnskapsoversikt, NOVA Skriftserie 4/2004

Henderson, J. V og Y. M. Ioannides, (1983): A Model of Housing Tenure Choice, Amercian Economic Review 73

Holm, A. og S. Nørve (2007): Bostedsløse i små og mellomstore kommuner. Strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet, NIBR-rapport 2007:8

Holm, A. og K.C. Astrup (2009): Utkastelser og tvangssalg, NIBR-rapport 2009:26

Hyggen, C. (2009): Boligsosiale midler. Rapportering tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse.Tabellnotat for 2009, Fafo

Indset, M. og J.E. Klausen (2008): Vurdering av konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren, NIBR

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2010):Årsrapport 2010

Jenset, E. (2010): Når bolig ikke er nok,Oslo kommune

Johannessen, K. og E. Dyb (2011): På ubestemt tid. Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte bolig, NIBR-rapport 2011:13

Kiøsterud, T. W (2005): Hvordan målene ble nådd, NOVA Temahefte 1/05

Kjellevold, A. (2011): Retten til bolig og oppfølgingstjenester,Universitetet i Stavanger

Kommunal- og regionaldepartementet: Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner. H-2186

Kvinge, J. og P. Medby (2011): Sosial boligpolitikk i Norge – kartlegging av offenlig ressursbruk, NIBR-rapport 2011:3

Langsether, Å. m.fl. (2003): Leiemarkedet og leietakernes rettsvern, NOVA-rapport 2/2003

Langsether, Å. m.fl. (2006): Hva sier loven – hva tror folk? En kartlegging av befolknings kjennskap til husleieloven, NOVA-rapport 6/2006

Langsether, Å. og H.C. Sandlie (2006): Boforhold i leiemarkedet i Guldbrandsen, L. (red) Bolig og levekår i Norge 2004, NOVA-rapport 3/06

Langsether, Å. og A. Skårberg (2007): Kommunen som boligeier, NOVA-rapport 5/07

Langsether, Å. (2007): Kommunen som boligeier, NOVA-rapport 5/07

Langsether, Å. m.fl. (2008): Fragmentert og koordinert, NOVA-rapport 18/08

Langøren, A. m.fl. (2003): Et regionalt perspektiv på fattigdom, Økonomiske analyser 4/2003 Statisk sentralbyrå.

Ludvigsen, K. og S. Fjær (2007): Varig bolig framfor hospits, Rokkansenteret Notat 1:2007

Magnusson Turner, L. (2011): Barn i familjer med låga inkomster och deras boendeförhållanden, NOVA

Medby, P. m.fl. (2007): Den kommunale utleiesektor, NOVA-rapport 12/07

Melby, I. og F. Strøm (2007): Inntekt og skatt for personer og husholdninger, Statistiske analyser nr. 97, 2007 Statistisk sentralbyrå

Mogstad, M. (2005) Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem? Økonomiske analyser 3/2005 Statistisk sentralbyrå.

Mogstad, M. m.fl. (2005): Region-specific versus Country- specific Poverty Lines in Analysis of Poverty, Discussion Paper no 408, Statistics Norway

Multiconsult og PricewaterhouseCoopers (2008): Vedlikehold i kommunesektoren

Myrvold, T. M. m.fl. (2009): Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse, NIBR-rapport 2009:24

Nordvik, V. (2001): Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays. Prosjektrapport 295, Norges byggforskninginstitutt

Nordvik, V. (2004): Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle boliger, Byggforsk-rapport 2004:361

Nordvik, V. og P. Medby (2007): Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder, NOVA-rapport 8/07

Nordvik, V. (2010a): Boligpolitikk – i går, i dag og i morra i Husbankens tertialrapport 1/2010

Nordvik, V. (2010b): Vanskeligstilte på boligmarkedeti Sandlie, H.C. (red) (2010): Bolig og levekår i Norge 2007, NOVA-rapport 2/10

Nordvik, V. (2010c): Bolig og boforhold i Sandbæk, M. og A. West Pedersen (red) Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000 – 2009, NOVA-rapport 10/10

Nordvik, V. m.fl. (2010): Den norske bostøtten. Effekter av en reform, NOVA-rapport 21/2012

Normann, T.M. (2010): Utgifter til bolig i Norge og Europa: Inntekter og boligutgifter vokser i takt, Samfunnsspeilet nr. 3 2010 Statistisk sentralbyrå

Norsk studentorganisasjon: Studentboligundersøkelsen 2010

NOU 1985:34 Levekår for psykisk utviklingshemmede

NOU 1992:1 Trygghet-Verdighet-Omsorg

NOU 2001:22 Fra bruker til borger – En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

NOU 2009:10 Fordelingsutvalget

NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser

Nygaard, V. m.fl. (2010): En analyse av små, usikre og stagnerende boligmarkeder, Norut- rapport 2010:13

Oslo kommune: Barns oppvekstvilkår i kommunale boliger i Oslo,Helse og velferdsetaten 2009

Ot.prp. nr. 103 (2008 – 2009): Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, Arbeidsdepartementet

Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011, Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 1 LS (2010 – 2011) Skatter og avgifter 2011, Finansdepartementet

Prop. 1 S (2010 – 2011): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 1 S (2010 – 2011) Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 91 L (2010–2011): Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Prop. 124 S (2009 – 2010): Kommuneproposisjonen 2011, Kommunal- og regionaldepartementet

Rambøll Management (2008): Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Rambøll Management(2009): Fra midlertidig til varig bolig, Erfaringsrapport August 2009

Rapport om narkotika. Stoltenbergutvalget (2010)

Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet, Dokument 3:8 (2007 – 2008)

Rundskriv H 20/01: En solidarisk boligpolitikk, Kommunal- og regionaldepartementet

Rundskriv U-10/2002: Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre boforhold, Justis- og politidepartementet, Kommunal- regionaldepartementet og Sosialdepartementet

Røed Larsen, E. og D.E. Sommervoll (2003): Rising Inequality of Housing? Evidence from Segmented Housing Price Indices, Discussion Paper No. 363, Statistics Norway

Røed Larsen, E. og D.E. Sommervoll (2011): Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt, BI

Rønningen, G.E. og R. van der Meij (2010): Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse, HENÆR rapport nr. 02/2010

Sandlie, H.C. (2005): Leiemarkedet i Sandlie, H. C. (red) Bolig og levekår i Norge 2007, NOVA-rapport 2/10

Sandlie, H.C. (red) (2010): Bolig og levekår i Norge 2007, NOVA-rapport 2/10

Sandlie, H.C. (2010): Førstegangsetablering på boligmarkedet i Sandlie, H.C. (red) Bolig og levekår i Norge 2007, NOVA-rapport 2/10

Sandlie, H.C. m.fl. (2011): Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner- fire casestudier,NOVA-rapport 5/11

Sahlin, I. (2002): The Staircase of Transition: Survival through failure. Paper to be presented in the ICCR seminar on Housing and Social Inclusion, Brussels, 16 – 17 January 2003

Sahlin, I. (2003): Modelltänkande och värdering av olika modeller, i Bostedsløshet i Norden – forskning, politikk og praksis, TemaNord 2003

Stamsø, M.A. og S. Østerby (2000): Forholdet mellom bostøtte og sosialhjelp, Prosjektrapport nr. 288, Norges byggforskningsinstutt

Stefansen, K. og A. Skevik (2006): Barnefamilier i kommunale boligeri Nordisk sosialt arbeid nr. 03

St.meld. nr. 23 (2003 – 2004) Om boligpolitikken, Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 50 (1996 – 1997) Handlingsplan for eldreomsorgen, Sosial- og helsedepartementet

St.meld. nr. 50 (1998 – 99) Utjamningsmeldinga – Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg, Sosial- og helsedepartementet

St.meld. nr. 50 (1998 – 97) Utjamningsmeldinga – Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg

St.meld. nr. 88 (1966 – 67) Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemmede

St.meld. nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening, Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2007 – 2008): Helse- og omsorgsdepartementet

Søholt, S. og K.C. Astrup (2009): Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet, NIBR-rapport 2009:2

Sørvoll, J. (2011): Den boligsosiale vendingen, NOVA

Taksdal, A. m.fl. (2006): På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger, Rokkansenteret rapport 1:2006

Tesch, M. og F. Comim (2005): Adaptive Preferences and Capabilities: Some Preliminary Conceptual Explorations, Review of Social Economy Volume 63, Issue 2, 2005

Thorshaug, K. m.fl. (2009): Bosetting av enslige voksne flyktninger, NTNU Samfunnsforskning Rapport 2009

Thomasen, A. og I. Melby (2009): Beregning av boligformue, Statistisk sentralbyrå Notater 2009/53

Torgersen, U. (1987): Housing: the Wobbly Pillar of the Welfare State i Turner, B, Kemeny, J. and L.J. Lundqvist (eds.) Between State and Market: Housing in the Post-Industrial Era, Gävle: The National Swedish Institute for Building Research

Ugreninov, E. og O. Vaage (2006): Studenterslevekår2005, Rapporter 22/2006, Statistisk sentralbyrå.

Ulfrstad, L.M. (2007): Boligpolitikken og velferdsstateni Brodtkorb og Rugkåsa (red) «Under tak – mellom vegger»

West Pedersen, A. (2007): Boligdimensjonen i velferdsstaten: Velferdsforskningens blinde punkt? i Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor, NOVA Skriftserie 3/07

Ytrehus, S. m.fl. (2007): Tjenester til bostedsløse i 10 kommuner, Fafo-rapport 2007:23

Ytrehus, S. m.fl. (2008): På rett vei. Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter, Fafo-rapport 2008:06

Østerby, S. (2007): Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling, NIBR-rapport 2007:4

Aarland, K. (2011): En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper ogvanskeligstilte på boligmarkedet, NOVA

Aarland, K. og V. Nordvik (2010): Eierlinjen i norsk boligpolitikk – tar boligeiere på seg for stor risiko?, Økonomi og politikk nr. 4 – 2010

Aars, J. og D.A. Christensen (2011): Styring og kontroll av partnerskap: De lokale NAV-avtalene, Uni-Rokkansenteret Notat 1:2011

Til dokumentets forside