NOU 2011: 20

Ungdom, makt og medvirkning

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utvalget som har utredet ungdoms makt og medvirkning ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2010. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 13. desember 2011

Trond-Viggo Torgersen

Leder

Ayaanle Abby

Adelina Trolle Andersen

Else Kristin Utne Berg

Camilla Bernt

Petter Bae Brandtzæg

Bjarne Dæhli

Pål Sverre Fikse

Anna Holm Heide

Ida Jackson

Per Selle

Trond Martin Sæterhaug

Guri Mette Vestby

Salamatu Winningah

Dag Wollebæk

Kari Stefansen

Lise Østby

Heidi Grundetjern

Til dokumentets forside