NOU 2011: 20

Ungdom, makt og medvirkning

Til innholdsfortegnelse

1 Analyser av Ung i Norge-data 2002

Dag Wollebæk, Forsker II, UNI Rokkansenteret, Bergen.

Analysene av sannsynlighet for deltakelse på ulike arenaer for makt og deltakelse er basert på data fra Ung i Norge (2002). Undersøkelsen er gjennomført av NOVA i februar 2002 og består av 12 000 intervjuer med elever i ungdomsskole og videregående skole i Norge. Undersøkelsen er en oppfølging av en tilsvarende studie i 1992. Elevene som var med i undersøkelsen, fylte ut et spørreskjema på skolen i skoletida.1 Dermed har man oppnådd en svarprosent på hele 92,3.

Tabellen som er presentert i rapporten er estimerte sannsynligheter for at en person med visse kjennetegn deltar i ungdomsråd / ungdommens kommunestyre (nedenfor «ungdomsråd»), aktivitet i ungdomsparti, aktivitet i elevråd og aktivitet i andre politiske organisasjoner. Faktorene som framheves i tabellen er kontrollert for en rekke andre forhold: antall venner, skulking, kjønn, bostrøk, flytting, fars utdanning, familiens økonomi og alder. Estimatene er gjort ved hjelp av logistisk regresjon i statistikkprogrammet SPSS. I beregningen i tabellen har vi gitt alle kontrollvariablene gjennomsnittsverdier.

De fullstendige regresjonsanalysene som har dannet grunnlaget for beregningene i tabellen i teksten er vist tabell 1.1.

Tabell 1.1 Sannsynlighet for ulike former for deltakelse. Logistisk regresjon

Ungdomsråd/ ungdommens kommunestyre

Aktiv i ungdomsparti

Aktiv i elevrådsarbeid

Aktiv i annen politisk organisasjon

B

Sig.

B

Sig.

B

Sig.

B

Sig.

Skulking (0-5)1

.092

.005

.091

.002

.042

.054

.110

.006

Jente (0-1)

.110

.152

.059

.403

.258

.000

-.099

.325

Snittkarakter i norsk og engelsk (0-6)

.317

.000

.040

.351

.474

.000

.169

.006

Spredtbygd bostrøk (1-6)2

.218

.000

.084

.000

.019

.202

.039

.184

Flyttet3

.141

.002

.167

.000

.014

.740

.138

.019

Far lav utdannelse (1-3)4

-.034

.399

-.006

.868

-.062

.519

-.155

.004

Dårlig familieøkonomi (1-5)5

-.066

.120

-.073

.060

-.011

.390

.079

.141

Alder (år)

-.029

.204

.053

.013

.013

.337

.255

.000

Bøker hjemme (0-6)6

.096

.003

.103

.001

.137

.000

.257

.000

Constant

-4.435

.000

-3.897

.000

-3.886

.000

-8.960

.000

N

9270

9325

9283

1 Omtrent hvor mange ganger har du skulket skolen en hel dag i løpet av det siste året (siste 12 mnd)? 0: Ingen ganger, 1: 1 gang, 2: 2-4 ganger, 3: 5-10 ganger, 4: 11-20 ganger, 5: 20 ganger eller mer.

2 Hvor bor du? 1: Stor by (Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger), 2: Mellomstor by (50-100,000 innbyggere), 3: Liten by (15-50,000 innbyggere), 4: Større tettsted (5-15,000 innbyggere), 5: Mindre tettsted, 6: Bygd eller grend.

3 Hvor mange ganger har familien din flyttet så langt at du måtte bytte skole?

4 Fars utdanning: 1: Universitet/høyskole, 2: Videregående, 3: Ungdomsskole.

5 Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste 2 årene? 1: God råd hele tiden, 2: Har stort sett hatt god råd, 3: Har verken hatt god eller dårlig råd, 4: Har stort sett hatt dårlig råd, 5: Har hatt dårlig råd hele tiden.

6 Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 0: Ingen, 1: Mindre enn 20, 2: 20-50, 3: 50-100, 4: 100-500, 5: 500-1000, 6: mer enn 1000.

Fotnoter

1.

For mer informasjon om Ung i Norge-undersøkelsen, se http://www.nova.no/id/255.0.

Til dokumentets forside