NOU 2011: 20

Ungdom, makt og medvirkning

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Andersen, Njål Wang (2011): Ungdoms rett til selvbestemmelse og medvirkning. Bergen: Universitetet i Bergen. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Andreassen, Irene (2003): Integrerte eller avmektige? Elevers og studenters møte med læringsinstitusjonene. I: Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Arthur, James og Daniel Wright (2001): Teaching citizenship in the secondary school. London: David Fulton Publishers.

Bach, Thomas (2000): Ung kommunalpolitikk – den lokale udfordring. I: Bykilde, Gritt (red.): Når unge udfordrer demokratiet. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Backe-Hansen, Elisabeth (2011a): Teoretiske perspektiver i synet på ungdoms medvirkning – en litteraturgjennomgang. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Backe-Hansen, Elisabeth (2011b): Skolen som arena for demokrati og medvirkning blant elevene? I: Anne Trine Kjørholt (red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget.

Barne- og familiedepartementet 2001: Forslagene fra Ungdommens demokratiforum.

Barne- og familiedepartementet 2003: Mer innflytelse til barn og ungdom – eksempler fra arbeidet i kommuner og fylker.

Barne- og likestillingsdepartementet 2006: Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom – informasjon og veiledning for arbeidet i kommunene. Rundskriv Q-27/2006 B.

Barne- og likestillingsdepartementet 2006: Håndbok for ungdomsråd.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010: Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak omsorgssentre og kommuner. Rundskriv Q-06/2010.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010: Oppfølging av ekspertgruppeutredningen «Ungdoms fritidsmiljø – Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse». Orienteringsdokument.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010: Oppfølging av utredningen Ungdoms fritidsmiljø – ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 2011: Barnevernpanelets rapport.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011: Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år. Rundskriv Q-13/2011.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne- og ungdomsrådet i Oslo (2011) Veileder i arbeidet med ungdomsråd – en håndbok for sekretærer og koordinatorer.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2010): Årsrapport 2010. Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Barneombudet (2009): Høringssvar til NOU 2009:1 Integritet og individ.

Barneombudet og Barne- og ungdomsrådet i Oslo (2011): Ungdommens nasjonalforsamling 2010 – en erfaringsrapport.

Beck, Ulrich, Anthony Giddens og Scott Lash (1994): Reflexive Modernization; Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University Press.

Bergh, Johannes og Jo Saglie (2011): Valgdeltakelse ved sametingsvalg: hvor viktig er tilgjengelighet? I: Eva Josefsen og Jo Saglie (red.) Sametingsvalg. Velgere, partier, medier. Oslo: Abstrakt forlag.

Berglund, Frode og Bernt Aardal (2007): Politisk deltagelse – håp for nye generasjoner? Oslo: Damm.

Berglund, Frode og Marte Winsvold (2005): Unge folkevalgte. Om rekruttering og frafall blant unge folkevalgte i norsk lokalpolitikk. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Berglund, Frode, Øyvind Kleven og Kristen Ringdal (2008): Political activism. I: Hekki Ervasti, Torben Fridberg, Mikale Hjerm og Kristen Ringdal (red.): Nordic Social Attitudes in a European Perspective. London: Edvard Elgar.

Bergström, Margareta og Inger Holm (2005): Den svårfangade delaktigheten i skolan: ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter. Linköping: Linköpings universitet.

boyd, danah (2008): Can Social Network Sites Enable Political Action? I: Allison Fine, Micah Sifry, Andrew Rasiej and Josh Levy (red.): Rebooting America. Ideas for Redefining American Democracy for the Internet Age. USA: Creative Commons/Personal Democracy Press.

boyd, danah og Eszther Hargittai (2010): Facebook privacy settings: Who cares? First Monday 15 (8).

Brandtzæg, Petter B. (2009): Privat 2.0. Mot økt åpenhet og ønsket nettsynlighet. I: Heidi Grande Røys (red.) Delte meninger – om nettets sosiale side. Oslo: Universitetsforlaget.

Brandtzæg, Petter B. (2011): Anonymitet et reelt hinder for god dialog. Kronikk i Aftenposten, 5. august.

Brandtzæg, Petter B. og Jan Heim (2011): A Typology of Social Networking Sites Users. International Journal of Web Based Communities 7(1): 28–51.

Brandtzæg, Petter B. og Marika Lüders (2009): Privat 2.0. Person- og forbrukervern i den nye medievirkeligheten. Oslo: SINTEF.

Brandtzæg, Petter B., Elisabeth Staksrud, Ingunn Hagen og Thomas Wold (2009): Norwegian children’s experiences of cyberbullying in different technological platforms. Journal of Children and Media 3(4): 349–365.

Bungum, Brita og Trond Buland (2009): Tid for elevmedvirkning? En undersøkelse av elevrådsarbeid i ungdomskoler og videregående skoler. Trondheim: SINTEF.

Børhaug, Kjetil (2005): Voter education. The political education of Norwegian lower secondary schools. Utbildning & Demokrati 14(3): 51–73.

Børhaug, Kjetil (2008a): Elevrådet som politisk oppseding Tidsskriftet FOU i praksis 2(2): 7–24.

Børhaug, Kjetil (2008b): Educating voters: political education in Norwegian upper-secondary schools. Journal of Curriculum Studies 40(5): 1–22.

Børhaug, Kjetil (2010): Making sense of political participation. A qualitative study of Norwegian adolescents. Politics, Culture and Society 1(2): 123–141.

Castells, Manuel (2009) Communication power. Oxford: Oxford University Press.

Christensen, Dag Arne, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk (2011): Organisasjonene i Hordaland 1999–2009. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Christensen, Henrik Serup (2011): Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means? First Monday 16(2).

Cusumano, Michael A. (2011): Platform wars come to social media. Communication ACM 52(4).

Danielsen, Inger-Johanne, Per Garmannslund, Tor Egil Viblemo og Einar M. Skaalvik (2009): Elevene svarer!Analyse av elevundersøkelsen 2009. Kristiansand: Oxford Research.

Eimhjellen, Ivar (2011a): Frå face to face til Facebook. I Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.): Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

Eimhjellen, Ivar (2011b): Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Eimhjellen, Ivar og Signe Bock Segaard (2010): Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red.) (2003): Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Enjolras, Bernard og Dag Wollebæk (2010): Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Enjolras, Bernard og Signe Bock Segaard (2011): Ungdommens politisk bruk av sosiale medier. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Enli, Gunn og Eli Skogerbø (2008): Digitale dilemmaer? Nye medieformer, nye utfordringer, Oslo: Gyldendal akademisk.

Falch, Sturla (red.) (2006): Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Fauske, Halvor (2011): Ungdom – et historisk perspektiv. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Fauske, Halvor, Guri Mette Vestby og Yngve Carlsson (2009): Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse. Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008.

Follesø, Reidun (2010): Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring? Tidsskrift for Ungdomsforskning 10(1): 73–87.

Friberg, Jon Horgen (2005): Ungdom, fritid og organisasjonsdeltakelse i det flerkulturelle Oslo. Oslo: Fafo.

Frøyland, Lars Roar (2011): Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Vedlegg til NOU 2011: 20. Ungdom, makt og medvirkning.

Furre, Harald, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt og Einar M. Skaalvik (2006a): Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006. Kristiansand: Oxford Research.

Furre, Harald, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt og Einar M. Skaalvik (2006b): Som elevene ser det.Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevinspektørene i 2005. Kristiansand: Oxford Research.

Grimnes, Gunvor (2007): Ungdomsråd – et godt tiltak for deltakelse og innflytelse i lokaldemokratiet? En studie av kommunalt initierte ungdomsråd i to kommuner. Masteroppgave. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Gulbrandsen, Trygve og Guro Ødegård (2011): Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Hagelund, Anniken og Jill Loga (2009): Frivillighet, innvandring, integrasjon. Bergen/Oslo: Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Handegård, Tina L. og Hege Gjertsen (2006): En passe stor by ... Ungdomsundersøkelsen 2005 Bodø kommune. Bodø: Nordlandsforskning.

Hart, Roger (1992): Children’s participation. From tokenism to citizenship. Firenze: UNICEF/INNOCENTI Research Institute.

Heidar, Knut og Jo Saglie (2002): Hva skjer med partiene? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hindman, Matthew (2009): The myth of digital democracy. Princeton: Princeton University Press.

Holte, Jorun Merethe (2009): Barns deltakelse i skolen – slik det fortoner seg fra barns synsvinkel. Masteroppgave. Bergen: Universitetet i Bergen.

Horverak, Sveinung (red.) (2009): Familieråd og nettverksråd. Oslo: Universitetsforlaget.

Knudtzon, Lillin og Trond Tjerbo (2009): De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (2010): Sårbar Frivillighet.

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (2011): LNUs resultatrapport 2011.

Lidén, Hilde (2003): Ungdomsråd – politisk lekestue? I: Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.) Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lidén, Hilde og Guro Ødegård (2002): Ungt engasjement. Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltagelse. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Lidén, Hilde, Hilde Rusten og Monica Five Aarset (2008): Å høre barn i utlendingssaker. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Livingstone, Sonia, Leslie Haddon, Anke Görzig og Kjartan Ólafsson (2011): Risks and safety on the internet. The perspective of European children. Full findings and policy implications from the EU Kids Online Survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. London: The London School of Economics and Political Science/ EU.

Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet. Kunnskapsdepartementet.

Mikkelsen, Rolf, Dag Fjeldstad, Jon Lauglo (2011): Morgendagens samfunnsborgere. Norske skoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS. International Civic and Citizenship Education Study 2009. Oslo: Universitetet i Oslo.

Mikkelsen, Rolf, Elisabeth Buk-Berge, Hein Ellingsen, Dag Fjeldstad og Annette Sund (2001): Demokratisk beredskap og engasjement hos 9.-klassinger i Norge og 27 andre land. Civic Education Study Norge 2001. Oslo: Universitetet i Oslo.

Miljøverndepartementet (2009) Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven.

Nordø, Åsta Dyrnes (2011): Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009. Bergen: UNI Rokkansenteret. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester mv. Sosialdepartementet.

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. Sosial- og helsedepartementet.

NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2006: 13 Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2009: 1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2011: 12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag. Kulturdepartementet.

NOU 2011: 14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Omre, Cecilie og Liv Schjelderup (2009): Barn i barnevernet. En studie om barns deltakelse og styrkeprosesser i familieråd. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven).

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Pettersen, Torunn (2010): Valgmanntall og valgdeltakelse ved sametingsvalgene i Norge 1989–2009. I: Samiske tall forteller 3. Kautokeino: Sámi allaskuvla

Prop. 141 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.). Justis- og politidepartementet.

Rambøll (2011): Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak.

Redd Barna (2010a): Rapport fra barnas spørretime på Stortinget 19. november 2010.

Redd Barna (2010b): Mens vi venter – en hilsen fra barn som søker asyl i Norge.

Ruud, Audun, Jens J.K. Haug og William Lafferty (2011): «Case Hardanger» En analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen knyttet til den omsøkte luftledningen Sima-Samnanger. Oslo: SINTEF.

Rye, Ståle Angen og Johan Fredrik Rye (2011): Ungdom, Internett og samfunnsengasjement Tidsskrift for ungdomsforskning 11(2): 25–47.

Sandbæk, Mona og Jona Hafdis Einarsson (2008): Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Selle, Per og Bjarne Øymyr (1995): Frivillig organisering og demokrati: Det frivillige organisasjonssamfunnet endrar seg 1940–1990. Oslo: Det Norske Samlaget.

Selle, Per og Kristin Strømsnes (2008): Marginalisering eller integrering? Samisk politikk, interesse og deltakelse. I: Ingrid Helgøy og Jacob Aars (red.): Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget.

Selle, Per, Anne julie Semb og Kristin Strømsnes (2011): Sosial kapital blant norske samer. I: Dag Wollebæk og Signe Segaard (red.): Sosial Kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Skauge, Berit (2011): Er det noen som vil høre på meg? Masteroppgave. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Skogerbø, Eli og Marte Winsvold (2008): Nettet som debattarena. I: Gunn Enli og Elin Skogerbø: Digitale dilemmaer? Nye medieformer, nye utfordringer. Oslo: Gyldendal akademisk.

Skaar, Karl Tor Egil Viblemo og Einar M. Skaalvik (2008): Se den enkelte. Analyse av elevundersøkelsen 2008. Kristiansand: Oxford Research.

Slettebø, Tor (2008): Barn og foreldres medvirkning i barnevernet – samspill og interessemotsetninger. Norges barnevern 85(4): 3-14.

Sletten, Mira Aa. (2001): Ung i Tromsø. Om problematferd, fritid, framtid og samfunnsengasjement, Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Slonje, Robert og Peter K. Smith (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology 49(2): 147–154.

St.meld. nr. 17 (2006–2007) Eit informasjonssamfunn for alle. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

St.meld. nr. 33 (2007–2008) Eit sterkt lokaldemokrati. Kommunal- og regionaldepartementet.

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle. Kultur- og kirkedepartementet.

Stang, Elisabeth Gording (2007a): Barnets rett til deltakelse i barnevernssaker. Kritisk juss 33.

Stang, Elisabeth Gording (2007b): Det er barnets sak – Barnets rettstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. Oslo: Universitetsforlaget.

Storsul, Tanja, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø (2008): Nye Nettfenomener. Staten og delekulturen. Oslo: Universitetet i Oslo.

Strandbu, Astrid og Svein Arild Vis (2008): Barns deltakelse i barnevernssaker. Tromsø: Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge.

Stray, Janicke Heldal (2010): Demokratisk medborgerskap i norsk skole? En kritisk analyse. Ph.D-avhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Stray, Janicke Heldal (2011a): Skolen som bidragsyter i utviklingen av unges interesse for og evne til å delta i demokratiske prosesser. Innspill til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning. Upublisert notat.

Stray, Janicke Heldal (2011b): Demokrati på timeplanen. Bergen: Fagbokforlaget.

Strømsnes, Kristin (2002): Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon. Bergen: UNI Rokkansenteret.

Søvig, Karl Harald (2007): Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3. Bergen: Fagbokforlaget.

Søvig, Karl Harald (2009): Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i motet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. En utredning gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Teige, Kirsten H. (2005): Unge medborgere? En kvalitativ analyse av demokratisk opplæring, medborgerskap og politisk engasjement hos medlemmer i norske ungdomsråd. Masteroppgave. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Thrana, Hilde Marie (2008): Vil jeg bestemme? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Tjelflaat, Toril og Gro Ulset (2008): Kan rutiner og regler hindre barn og unges medvirkning i institusjon? Norges Barnevern 85(1): 21–28.

Tjelflaat, Torill og Gro Ulset (2007): Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon. Et forskningsbasert temahefte. Trondheim: Barnevernsenterets utviklingssenter i Midt-Norge.

Ungdomsstyrelsen (1999): Rösträtt vid 16 år i Tyskland. Erfarenheter og sänkingen av den kommunala rösträttsalderen till 16 år i ett antal tyska delstater.

Ungdomsstyrelsen (2002): Unga väljare i Tyskalnd. En uppföljningsstudie av rösträtt vid 16 år i kommunala val i Niedersachsen.

Ungdomsstyrelsen (2011): Ett val i sig. Utvärdering av skolvalet 2010.

Utdanningsdirektoratet (2011): Erfaringer med utdanningsvalg og elevrådsarbeid på ungdomstrinnet.

Vestby, Guri Mette (2003): Medvirkning i skolen som byggestein i demokratiutvikling? I: Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Vestby, Guri Mette (2009): Ungdom, IKT og lokaldemokrati? Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Vestel, Viggo, Guro Ødegård og Tormod Øia (2003): Veien til makta og «det gode liv»?Evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Porsgrunn kommune. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Winsvold, Aina og Sturla Falch (2011): Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Wolak, Janis, Kimberly Mitchell og David Finkelhor (2007): Does online harassment constitute bullying? An exploration of online harassment by known peers and online-only contacts. The Journal of Adolescent Health 41(6): 51–58.

Wollebæk, Dag (2006): Barne- og ungdomsorganisasjonene i lokaldemokratiet I: NOU 2006: 13 Fritid med mening. Barne- og likestillingsdepartementet.

Wollebæk, Dag og Jacob Aars (2011): Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdinger til frivillig organisering. Tidsskrift for Ungdomsforskning 11(1): 33–48.

Wollebæk, Dag og Karl Henrik Sivesind (2010): Fra folkebevelgelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997–2009. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Guro Ødegård og Kari Steen-Johnsen (2011): Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Wollebæk, Dag, Per Selle og Håkon Lorentzen (2000): Frivillig innsats: Sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Bergen: Fagbokforlaget.

Ybarra, Michele L. og Kimberly J. Mitchell (2008): How risky are social networking sites? A comparison of places online where youth sexual solicitation and harassment occurs. Pediatrics 121(2): 350–357.

Zeglovits, Eva og Steve Schwarzer (2009): Lowering voting age in Austria – evaluation of accomanying campaigns for 16-18 year olds. 5th ECPR General Conference. Potsdam.

Ødegård, Guro (2001): Ungdomstid i Fredrikstad. Om skole, fritid, rus, samfunnsengasjement og verdiorientering. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Ødegård, Guro (2007): Troløs ungdom. Endringer i ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner fra 1992 til 2002. I: Åse Strandbu og Tormod Øia (red.): Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Ødegård, Guro (2010): Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati. Oslo: Akademisk publisering, Thesis-serien.

Ødegård, Guro (2011a): Finnes det en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning 11(1): 3–31.

Ødegård, Guro (2011b): Medborgerskap, politisk deltakelse og makt. Et ungdomsperspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Ødegård, Guro og Frode Berglund (2008b): Political participation in late modernity among Norwegian youth: An individual choice or a statement of social class? Journal of Youth Studies 11(6): 593–610.

Ødegård, Guro og Jacob Aars (2011): Ungdom, valgdeltakelse og stemmerett. En kunnskapsoversikt. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Ødegård, Guro og Johannes Bergh (2011): Unge i tradisjonell politikk. Deltakelse i valg, kommunestyrer og partier. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Vedlegg til NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

Østbø, Ivar Buch (2010): Storting og regjering. Oslo: Schibsted.

Åkerström, Jeanette, Elinor Brunnberg, Mikaela Bdaoui, Frida Boson, Elin B. Korall, Hanna Jansson, Elin Kleber, Frida Matthiesen, Frida Petterson og Helin Thalayhan (2010): Ungdomars röster om delaktighet i skolan. Örebro: Örebro Universitet.

Aalen, Ida (2011): Fra Poke til Like. Facebook-forskningen fra 2007 til 2011. Masteroppgave. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Årnes, Atle og Catharina Nes (2011): Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner. Oslo: Datatilsynet.

Aars, Jacob, Åsta Dyrnes Nordø, Dag Wollebæk og Dag Arne Christensen (2011): Ung frivillighet i Norge. Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998–2009. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Til dokumentets forside