NOU 2011: 3

Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Asplan Viak (2009): Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning, Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet

Asplan Viak, PriceWaterhouseCoopers og Sintef (2009): Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Komparativ analyse. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bjørnstad, R., M. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holm og N.M. Stølen (2010): Demand and supply of labor by education towards 2030 – Linking demographic andmacroeconomic models for Norway. SSB-rapport 2010: 39

Borlaug S.B., L. Grünfeld, M. Gulbrandsen, E. Rasmussen, L. Rønning, O. Spilling og E. Vinogradov (2009): Betweeen entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme, Rapport 19/2009, NIFU STEP

Brandtzæg, B. A. (2009): Frivillige kommunesammenslutninger 2005 – 2008: Erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund, TF-rapport nr. 258

Bratsberg, B., E. Fevang og K. Røed (2010): Disability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise? IZA Discussion Paper No. 4897.

Bråthen S., K. S. Eriksen, F. Ohr og I. Thorsen (2003): Virkninger av tiltak innen transportsektoren. En kunnskapsorversikt. Rapport til Effektutvalget.

Båtevik, F. O. (2010): Eiksund – konturene av en ny region. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget, Møreforskning.

Cappelen, Å., E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, J. Møen, A. Raknerud og M. Rybalka (2008): Evaluering av SkatteFUNN – Sluttrapport, Rapporter 2008/2, Statistisk sentralbyrå

Carlsen, F., K. Johansen og L.S. Stambøl (2010): Effects of Regional LabourMarkets on Migration Flows, by Education Level. Paper presentert på the 50thCongress of the European Regional Science Association. Jönköping, Sverige, 19. – 23. august 2010.

Clausen T. og E. Rasmussen: Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram, NF-rapport nr. 4/2008

Criscuolo, C., Martin, R., Overman, H. og Van Reenen, J. (2009): The causal effectsof an industrial policy. Working paper.

Dale-Olsen, H (2007).: «Lykke og glede – interessante begreper for politikk ogforskning?» i Søkelys på arbeidslivet, 3/2007: 361 – 374, Institutt for samfunnsforskning

Dæhlen M. og T. Nyen (2009): Livslang læring i norsk arbeidsliv, Fafo-rapport 2009: 01

Econ Pöyry (2008): Rekruttering og arbeidskraft i kommunene – en kunnskapsstatus, Utarbeidet for KS, Rapport 2008 – 128

Econ Pöyry (2009a): «Å eie, det er å ville – eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene.» Rapport 2009 – 091

Econ Pöyry (2009b): Evaluering av seks NCE prosjekter, Utarbeidet for Innovasjon Norge, Rapport 2009 – 045

Econ Pöyry, Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad (2010): Evaluering av Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, Econ-rapport 2010 – 054

Edvardsson, I.R., E.Heikkilä, M.Johansson, L.O. Persson og L.S. Stambøl (2002): The Performance of Metropolitan Labour Markets. A Comparison based on Gross-stream Data. I Jahrbuch für Regionalwissenschaft (Review of Regional Research). Heidelberg-Berlin. Tyskland.

Eika, T. (2008): Det svinger i norsk økonomi. Samfunnsspeilet,5 – 6/2008, Statistisk sentralbyrå

Eika, T., Prestmo, J., Tveter, E. 2010: Ringvirkninger av petroleumssektoren. SSB-rapport 2010: 8

Eikeland, S. og Pedersen, P. (1997): Evaluering av tiltakssonen for Nord-Troms ogFinnmark, NIBR og Norut Samfunnsforskning.

Engebrethsen, Ø., og Vågane, L. (2008): Sentralisering og regionforstørringendringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. TØI rapport 981/2008

Engebretsen, Ø. (2006): Arbeids- og tjenestereiser. TØI rapport 868/2006

Foster, L., J. Haltiwanger, og C.J. Kriszan (1998). «Aggregate productivty growth: Lessons from microeconomic evidence» NBER working paper 6803.

Foster, L., J. Haltiwanger, og C.J. Kriszan (1998). «The link between aggregate andmicro productivity growth: Evidence from retail trade» NBER working paper 9120.

Gaure, S., K. Røed and L. Westlie (2008): The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality, Memorandum 22/2008

Grünfeld, L.A., G. Grimsby, T. Clausen og E.L. Madsen (2009): Veksthus eller såkorn til spille? Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge, MENON-publikasjon nr. 5/2009

Hartmark Consulting AS (2004): «Næringshagene – omplanting og gjødsling av den eksisternede underskogen». Evaluering av næringshagesatsingen, sluttrapport

Hervik, A. (2000): Virkemidlers treffsikkerhet i regionalpolitikken: drøfting av virkemidlene i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms), Møreforsking Molde

Hervik, A. og M. Rye (2010): Drøfting av differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel for utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser. Notat til kompetansearbeidsplassutvalget

Huttunen K., J. Møen og K.G. Salvanes (2007): «How Destructive is Creative Destruction? Investigating Long-term Effects of Worker Displacement», DP /06, Norwegian School of Economics, Bergen. Under revisjon for Journal of the European Economic Association.

Huttunen K., J. Møen og K.G. Salvanes (2010): Worker Displacement and Regional Mobility, Memo. Work in progress 2010

Høydahl, E og Ø. Rustad (2009): Befolkningsvekst – men ikke overalt. Samfunnsspeilet,5 – 6/2009, Statistisk sentralbyrå

Håndbok 140, Statens vegvesen

ideas2evidence (2011): Bosettingsvirkninger av regionale trainee-ordninger, Oppdrag for Distriktssenteret

IMDi (2008): Deltakelse og måloppnåelse. Resultatrapportering fra introduksjonsordningen 2007, IMDi-rapport 7 – 2008.

Knudsen, J.P. (2002): Hva kan vi lære av andre? Artikkel i Horisont 1/2002

Lian, J.I., S. Bråthen, A. Gjerdåker, J. Rønnevik og T. Askildsen (2010): Samferdsel og Regional utvikling, Bistand til Nasjonal transportplan 2014 – 2023, TØI rapport 1106/2010

Lindbäck, A. (1964): Location Policy. Skandinaviska Banken Quarterly Review no. 2 1964

Lindbäck, A., Nyberg, S., og Weibull, J. (1999): «Social Norms and EconomicIncentives in the Welfare State», Quarterly Journal of Economics 1.

Lokaliseringspolitiske erfaringer – Utenlandske erfaringer med utflytting av statsinstitusjoner, Sweco Eurofutures 2008

Machin, S., Pelkonen, og P. Salvanes, K., 2008. Education and mobility. Discussion Paper 3845, IZA.

McArthur, D.P., G. Kleppe, I. Thorsen og J. Ubøe (2010): The impact of pecuniary costs on commuting flows?, Discussion paper 4 – 2010, Norges Handelshøyskole

Midelfart-Knarvik, K.H. og Overman, H.G (2002): Delocation and Europeanintegration – Is structural spending justified? Economic Policy, October 2002

Mjøs, A., L. Rud og T. Stamland (2008): Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet, SNF-rapport nr. 15 – 08

Mohn, K., L.S. Stambøl og K.Ø. Sørensen (1994): Regional analyse av arbeidsmarked og demografi – Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD. Sosiale og økonomiske studier 88. Statistisk sentralbyrå.

Munkejord, M.C. (2010): Bolyst = bofasthet? En presentasjon av innflytteres fremtidstanker i nord, PLAN 2/2010 – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

Nexia (2010): Bredbåndsdekning 2010, Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nexia og Econ Pöyry (2009): Bredbånd 2.0 – Status og utvikling mot 2015, Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

NIBR (2009): «Sentraliseringens pris» Er sentralisering et problem? NIBR-rapport 2009: 5

NIBR (2010): Kompetanseintensivenæringer og tjenester – lokalisering og regional utvikling», NIBR-rapport 2010: 20

Nordregio (2010): Regional Development in the Nordic Countries 2010, Nordregio Report 2010: 2

Norman, V. og K.H. Ulltveit-Moe (2008): «Globalisering og omstiling. Holder dennorske modellen mål?», Samfunnsøkonomen 6 og 7

NOU 1995: 16: Fra sparing til egenkapital (Skånland-utvalget). Finansdepartementet

NOU 1996: 17: I Norge – for tiden?Konsekvenser av økt internasjonalisering for en liten åpen økonomi (Bergo-utvalget). Finandepartementet

NOU 1999: 33: Nyttige lærepenger. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2000: 21: En strategi for sysselsetting og verdiskaping, (Holden-utvalget). Finansdepartementet

NOU 2004: 15: Regional støtte og EØS-reglane. Kommunal- og regionaldepartementet

NOU 2004: 19: Livskraftige distrikter og regioner – rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk. (Distriktskommisjonen). Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2004: 2: Effekter og effektivitet – effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2008: 3: Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning. (Stjernøutvalget). Kunnskapsdepartementet.

OECD (2003): ICT and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Industries and Firms. Paris

OECD (2007): Going for Growth 2007, Paris

OECD (2009): Education at a glance, Paris

Onsager, K (2008): «Kunnskapsnæringer, innovasjon og regional utvikling i Norge» Regionale trender 1, 2008.

Oxford Reasearch (2010): Kompetanseintensiteten til bedrifter støttet av Innovasjon Norge. En analyse av kundeeffektundersøkelsene 2003 – 2006. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget

Rapport (2004): Kapitaltilgang og økonomisk utvikling (Sandmo-utvalget). Finansdepartementet

Rapport (2009): Mål og virkemidler for bredere bredbånd. Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Rapport (2010): Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Kunnskapsdepartementet.

Rege, M, K. Telle and M. Votruba (2007): «Social Interaction Effects in DisabilityPension Participation: Evidence from Plant Downsizing», Research Department, Statistics Norway, Discussion Papers No. 496.

Rege, M., K. Telle og M. Votruba (2009): «The effect of plant downsizing ondisability pension utilization». Journal of the European Economic Association 7(4), p. 754 – 785

Regionale utviklingstrekk 2010. Kommunal- og regionaldepartementet

Ringholm T., G. Alteren, E. Angell, A. Buanes og M. Arnesen (2008): Hager i skiftende landskap: Evaluering av SIVAs næringshagesatsing, Rapport 11/2008, Norut Tromsø

Rybalka, M.(2008): Hvor viktig er IKT for utviklingen i næringslivet: produktivitetsanalyse. Økonomiske analyser 5/2008, Statistisk Sentralbyrå

Rønning L., T. Clausen, B. Lindeløv og E. Ljunggren (2009): FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger, NF-rapport nr. 4/2009

Røseth, D. (2003): Effektivitet og fordeling: Lånekassen som utdanningspolitisk redskap 1947 – 2003

Salvanes, K.G. (1997): Market Rigidities and Labour Market Flexibility: An International Comparison. Scandinavian Journal og Economics 99.

Salvanes K.G. (2010): Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg. Notat til kompetansearbeidsplassutvalget.

Salvanes, K. G. og Førre, S. E.: (2003): Effects on employment of trade and technicalchange: Evidence from Norway. Economica (2003), 70, s. 293 – 329

Samarbeidsrapport NIBR – Oxford Research (2009): Evaluering av SIVA

Sand, R., M. Steen, E. Carsson og S. K. Nilsen (2010): Langtidseffekter av omstillingsprogram, Rapport 2010: 1, Trøndelag Forskning og Utvikling

Sotarauta M., P. Dubarle, M. Gulbrandsen and C. Nauwelaers (2006): Supporting the Contribution of Higher Education: Institutions to Regional Development, Peer Review report: Trøndelag (Mid-Norwegian Region), Norway

SSBs utdanningstatistikk

St.meld nr. 17 (2002 – 2003): Om statlige tilsyn. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 21 (2005 – 2006): Med hjarte for heile landet. Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 25 (2008 – 2009): Lokal vekstkraft og framtidstru. Kommunal- og regionaldepartementet

Stambøl, L.S. (1991): Migration Projection in Norway: A Regional Demographic-Economic Model. I Stilwell, John og Peter Congdon (eds.) Migration Models, Macro and Micro Approaches. Belhaven Press. London og New York.

Stambøl, L.S. (1994): Flytting, utdanning og arbeidsmarked 1986 – 1990. En interaktiv analyse av sammenhengen mellom endringer i flyttetilbøyelighet og arbeidsmarked. Rapporter 94/17. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S (2005a): Urban and regional labour market mobility in Norway. Sosiale og økonomiske studier 110, Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (2005b): Arbeidsmarkedsmobilitet og framveksten av kunnskapsbasert tjenesteyting. I Vatne, E. (Redaktør): Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Norges Forskningsråd/Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag.

Stambøl, L.S. (2005c): Arbeidsmarkedsmobilitet i like og ulike regionale arbeidsmarkeder. Økonomiske Analyser 4/2005, Statistisk sentralbyrå

Stambøl, L.S. (2005d): Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting. Økonomiske Analyser 5/2005, Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (2006): Arbeidsmarkedsmobilitet, sysselsetting og yrkesdeltakelse etter nasjonalitet. Økonomiske Analyser 2/2006, Statistisk sentralbyrå

Stambøl, L.S. (2009): Utvikling i regionale arbeidsmarkeder. Samfunnsspeilet, 5 – 6/2009, Statistisk sentralbyrå

Stambøl, L.S. (2010a): Flytting og bosetting av studenter – Eksemplifisert ved tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark og noen sammenlikninger med deler av Troms, Nordland og «Fjellregionen». Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget, november 2010. Statistisk sentralbyrå

Stambøl, L.S. (2010b): Regional bransjebredde, bransjedybde og arbeidsplassdynamikk. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget, desember 2010. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (2010c): Utdanningsfordeling, bofasthet og flytting blant innvandrere, Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget, desember 2010. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (2011): Den regionale betydningen av universiteter og høgskoler. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget, februar 2011. Statistisk sentralbyrå.

Stambøl, L.S. (red.) (1999): Regional arbeidsmarkedsmobilitet i nordiske land – bruttostrømsanalyser og etterspørselsbetraktninger i de regionale arbeidsmarkedene.

Stambøl, L.S., N.M. Stølen og T. Åvitsland (1998): «Regional analyses of labour markets and demography – a model based Norwegian example». I Papers in Regional Science – The Journal of the RSAI, vol 77, no. 1, 37 – 62, 1998, Regional Science Association International, Illinois, USA.

Statistisk sentralbyrå, 2010): Innvandring – Temaside, www.ssb.no/emner/00/00/10/innvandring/

Sørlie, K. (2009): Bolyst – og stedsattraktivitet – motiver for å flytte og bo i distriktene, NIBR-notat 2009: 111

Telemarksforsking (2009): NæringsNM 2009 og Attraktivitetsbarometeret 2009, Utarbeidet på oppdrag fra NHO

TemaNord 1999: 551, Nordisk Ministerråd, København.

Thorsen, I. (2010): Pendling og kompetansearbeidsplasser. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget.

Trygstad S., T. Lorentzen, E. Løken, L. Moland og Nina Skalle: Den nye staten, Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004, Fafo-rapport 530

Vatne, E. (Redaktør) (2005): Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena forkunnskapsdeling og nyskaping. Norges Forskningsråd/Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag,

Villund, O. (2010): Overkvalifisering blant innvandrere. En registerbasert undersøkelse for perioden 2007 – 2009, Rapporter 28/2010, Statisk sentralbyrå

Til dokumentets forside