NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Til innholdsfortegnelse

4 Liste over ekspertuttalelser

Tabell 4.1 Liste over ekspertuttalelser

Rapport

Tittel

Forfatter(e)

Institusjon

1

Trends and developments within terrorism in Europe and the U.S. over the last decade (post – 9/11)

Professor

Bruce Hoffman

Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C.

2

Trender og utviklingstrekk i internasjonal terrorisme etter 11. september 2001

Forskningsleder og Seniorforsker

Thomas Hegghammer

Terra-prosjektet, Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller

3

Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme

Førsteamanuensis

Jan Oskar Engene

Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

4

Utviklingstrekk i norsk høgreekstremisme

Journalist

Øyvind Strømmen

5

Notat til 22. juli-kommisjonen

Forfatter og filosof

Joakim Hammerlin

6

Grenser for kriminalisering av førebuingshandlingar og bruk av skjulte tvangsmidlar mot terrorisme i ein demokratisk rettstat

Professor

Erling Johannes Husabø

Universitetet i Bergen

7

Samfunnssikkerhet og krisehåndtering: relevans for 22. juli 2011

Førsteamanuensis

Bjørn Ivar Kruke

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitet i Stavanger

8

Risikobasert sikring (security) og risikoreduksjon

Forsker

Morten Bremer Mærli

Forsker

Det Norske Veritas

9

En modell for samfunnssikkerhet

Dr. Philos.

Per Morten Schiefloe

Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU (Professor) NTNU Samfunnsforskning AS (Forskningssjef)

10

Om trakassering av muslimer og innvandrere etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet 22.07.2011

Anne Gerd Grimsby Haarr & Kari Helene Partapuoli

Anti-rasistisk senter, Oslo

11

Innsatsaksjoner og innsatspersonellets plikt til å utføre arbeidsoppgaver med særlig faregrad

Professor emeritus

Henning Jakhelln

Institutt for offentlig rett

Universitetet i Oslo

12

Rapport om angrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011

Socialstyrelsen, Sverige. KAMEDO rapport.

Alle ekspertuttalelsene er mottatt i 2012 og er publisert på kommisjonens nettside: www.22julikommisjonen.no.

Til dokumentets forside