NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Liste over samtaler og møter

Oversikten viser møter som hele eller deler av kommisjonen og sekretariatet har avholdt i perioden. Møter i forbindelse med pressedekning, rekruttering, leverandørvalg, leverandørsamarbeid, samt enkelte uformelle samtaler med gode råd er utelatt.

02.09.2011 Leder og medarbeidere Politiets fellesforbund

02.09.2011 Riksadvokaten, aktoratet

05.09.2011 Politidirektør, ass. politidirektør og sjefinspektør, POD; politimesteren i Oslo; politimesteren i Nordre Buskerud politidistrikt; leder av Sønderlandutvalget

05.09.2011 Interimsstyret i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene

06.09.2011 Sjef og ledere PST

07.09.2011 Helsedirektør, ass. helsedirektør, ledere Helse Sør-Øst og Vestre Viken helseforetak, samt Hole og Oslo kommune

08.09.2011 Befaring med Politiets innsatsleder i regjeringskvartalet og med prosjektleder for opprydding i regjeringskvartalet

13.09.2011 Professor Tom Christensen, UiO, Institutt for statsvitenskap

14.09.2011 Departementsråd og sentrale ledere i JD, direktør DSB og direktør KSE

20.09.2011 Psykolog Knut Ivar Karevold, Karevold AS

20.09.2011 Juridisk avdeling, POD

20.09.2011 Etterlatte og pårørende Utøya

21.09.2011 Departementsråd, FAD

21.09.2011 Sjefinspektør for politiberedskap og krisehåndtering, POD

22.09.2011 Forsvarssjefen og leder Forsvarsstabens Operasjonsavdeling

22.09.2011 Avdelingsdirektør, DSB, Avdeling for farlige stoffer

27.09.2011 Nestleder, generalsekretær og rådgiver i AUF

27.09.2012 Psykolog Morten Müller-Nilssen

27.09.2012 Sikkerhetspersonell, NSM

28.09.2011 Tillitsvalgte, sjef og ledere PST

29.09.2011 Regjeringsråd, ekspedisjonssjef og jurist ved SMK

29.09.2011 Heimevernet, tidl. avdeling HV016

30.09.2011 Sjef og ledere, Beredskapstroppen

06.10.2011 Avdelingleder, DSS, Sikkerhetstjenesteavdelingen

10.10.2011 Professor Tore Bjørgo, Politihøyskolen; forsker Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier

10.10.2011 Befaring, Utøya og landsiden med politimester og sentrale ledere i Nordre Buskerud politidistrikt samt representanter fra Kripos, Beredskapstroppen, Utrykningspolitiet og AUF.

10.10.2011 Adm. dir. og ledere kirurgi og psykiatri, Oslo Universitetssykehus; ledere Vestre Viken helseforetak; Kommunelegen, Hole kommune

10.10.2011 Hotelldirektør, Sundvolden Hotell

10.10.2011 Styret i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene

13.10.2011 Direktør og ledelse, NSM

14.10.2011 Leder og ansatte, Beredskapstroppen

15.10.2011 Gransker, Statoil

18.10.2011 Sikkerhetsvakter, DSS, Sikkerhetstjenesteavdelingen

20.10.2011 Visepolitimester og stabssjef, OPD

20.10.2011 Assisterende sjef og ledelse PST

25.10.2011 Direktør, sikkerhetsleder og administrativ ledelse, Stortinget

27.10.2011 Generalmajor og representanter for ledelsen, Forsvaret

29.10.2011 Tolldirektør, sentrale ledere og rådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet

31.10.2011 Befaring i regjeringskvartalet sammen med ansatte i vaktsentralen til DSS

02.11.2011 Leder, Antirasistisk senter

02.11.2011 Prosjektleder for Helsedirektoratets gjennomgang av helsesektorens innsats etter terrorhendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011

02.11.2011 Politimester, politioverbetjent og politiinspektør, NBPD

03.11.2011 Skytevåpengransker, Kripos

07.11.2011 Sjef og ledere, E-tjenesten

08.11.2011 Heimevernet, tidl. avdeling HV016

09.11.2011 Leder, Politiets fellesforbund

09.11.2011 Avdelingsleder, POD

12.11.2011 Samling for etterlatte fra terrorhendelsen på Utøya

14.11.2011 Rektor og faglig stab, Politihøgskolen; leder beredskapsavdelingen i POD

15.11.2011 Observatør, Kamedo, Socialstyrelsen, Sverige

16.11.2011 Politisk avdeling, VG

16.11.2011 Nyhetsavdelingen, NRK

16.11.2011 Kamedo, Socialstyrelsen, Sverige

17.11.2011 Leder, Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene

18.11.2011 Politisk avdeling, Aftenposten

20.11.2011 Analysesjef og ansatte PST

21.11.2011 Leder, NTL, avdeling Sentralforvaltningen; hovedtillitsvalgt, DSS

21.11.2011 Ansvarlig HVO2, Heimevernet

21.11.2011 Nestleder og kontorsjef i AUF

21.11.2011 Paramedic, Ambulansetjenesten Oslo og Akershus

22.11.2011 Avdelingsleder, TAD, Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel

23.11.2011 Avdelingsdirektør, FAD, Administrasjonsavdelingen

23.11.2011 Professor Per Morten Schiefloe, NTNU, Studio Apertura

24.11.2011 Hovedvernombud og tillitsvalgte fra departementene

25.11.2011 Direktør og medarbeidere Datatilsynet

28.11.2011 Sivilombudsmannen og medarbeidere

30.11.2011 Departementsrådene i alle departementer

30.11.2011 Assisterende sjef PST

01.12.2011 Leder, politiadvokat, etterforskningsledelsen og aktor

01.12.2011 Leder, medlemmer og sekretariat, EOS-utvalget

05.12.2011 Representanter fra etterforskningen

06.12.2011 Regjeringsråden, SMK

07.12.2011 Assisterende direktør, Helsedirektoratet

08.12.2011 Overlevende Utøya

09.12.2011 Professor Erling Johannes Husabø, UiB, Juridisk fakultet

14.12.2011 Etterlatte

21.12.2011 Direktør og medarbeidere, Datatilsynet

03.01.2012 NRK, Nyhetsredaksjonen

05.01.2012 Politioverbetjent, OPD

05.01.2012 Representanter, Riksrevisjonen

06.01.2012 Avdelingsdirektør, Politiavdelingen, JD

12.01.2012 Fristilt politimester, POD

12.01.2012 Overlevende, Utøya, AUF

13.01.2012 Tidligere ansatt PST

14.01.2012 Fylkesledere, Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene

17.01.2012 Førsteamanuensis, Dr. polit. Jan Oscar Engene, Institutt for sammenliknende politikk, UiB; forskningsleder Dr. Thomas Hegghammer, FFI, Terraprosjektet; journalist Øyvind Strømmen; docent Heléne Lööw, Uppsala Universitet, Sverige

18.01.2012 Charges d'Affaires og medarbeidere, British Embassy, Oslo

18.01.2012 Representant for E-tjenesten

20.01.2012 Sjef E og representant for E-tjenesten

19.01.2012 Sjef og sentrale ledere, Politiets Efterretningstjeneste, Danmark

23.01.2012 Sjef, Nationellt centrum för terrorhotbedömning og representanter Säkerhetspolisen, Sverige

23.01.2012 Vice länspolismästare og innsatsleder Stockholms länspolis

25.01.2012 Professor Terje Aven, professor Ove Njå, førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, UiS

26.01.2012 Politioverbetjent og kjemiker, Kripos

27.01.2012 Underdirektør, Riksrevisjonen

01.02.2012 Distriktssjef, Sivilforsvaret Oslo og Akershus

01.02.2012 Distriktssjef, Sivilforsvaret Buskerud

02.02.2012 Informasjonssjef, Felleskjøpet

02.02.2012 Avdelingsleder, DSB

06.02.2012 Avdelingsleder og representanter, FFI

08.02.2012 Avdelingsdirektør, POD

13.02.2012 Overlevende Utøya

13.02.2012 Tillitsvalgte for Politiets fellesforbund og PST

14.02.2012 Professor Tore Bjørgo og forsker Martin L Hanseen, Politihøgskolen

14.02.2012 Tidligere sjef PST Jørn Holme, Riksantikvaren

16.02.2012 Leder, Cabinet office, Civil Contingencies Secretariat, Storbritannia

16.02.2012 Konstituert sjef og ledere PST

17.02.2012 Juridisk direktør, E-tjenesten

17.02.2012 Etterlatt Utøya

21.02.2012 Etterlatt Utøya

21.02.2012 Sikkerhetsvakt, DSS

21.02.2012 Seniorrådgiver, Lovavdelingen, JD

23.02.2012 Seniorrådgiver, E-tjenesten, Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste

24.02.2012 Polititjenestemenn, Avdeling for organisert kriminalitet, OPD

27.02.2012 Leder operasjonssentralen, OPD

02.03.2012 Konstituert sjef PST

14.03.2012 Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, UiS

14.03.2012 Etterlatt Utøya

14.03.2012 Representanter fra Det norske Veritas

15.03.2012 Politiinspektør, Kripos

19.03.2012 National Domestic Extremism Unit; Cabinet office briefing room; Independent CT reviewer; Home Office, London

20.03.2012 Metropolitan Police; Crown Prosecution Service; The Security Services; Joint Terrorism Analysis Centre, London

21.03.2012 Politibetjent, SAMLOK, SBPD

22.03.2012 Hovedvernombud, PST

26.03.2012 Representanter for Inrikesministeriet, Skyddspolisen, Peijas sjukvårdsdistrikt, Finland

27.03.2012 Representanter for Centralkriminalpolisen, Helsingfors Polisinrättning, og Polisyrkeshøgskolan, Finland

29.03.2012 Ledere og representanter PST

11.04.2012 Frivillige ved Tyrifjorden

12.04.2012 Representanter for OSINT i E-tjenesten

13.04.2012 Regjeringsråd, ekspedisjonssjef, kommunikasjonssjef ved SMK

17.04.2012 Forsker Svein Ove Christensen og Ståle Skudal, Forsvarsbygg Futura

17.04.2012 Avdelingssjef FFI, Avdeling for beskyttelse

19.04.2012 Leder og AM-koordinator, ID-gruppa, Kripos

23.04.2012 Sjef E, E-tjenesten

25.04.2012 Paramedic, Vestre Viken HF, Ambulansetjenesten

27.04.2012 Paramedic, Vestre Viken HF, Ambulansetjenesten

27.04.2012 Ambassadør, British Embassy, Oslo

27.04.2012 The Academy for Critical Incident Analysis, representert ved Victor Herbert, John Jay College of Criminal Justice, Walton Roth, Stanford University, Betty Kirby, Central Michigan University, Steve Gorelick, City University of New York, Steve Dager, University of Washington og Bruce Shapiro, Dart Center, Columbia University

02.05.2012 Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og etterlatte regjeringskvartalet

03.05.2012 Riksrevisoren

14.05.2012 Overlevende Utøya

15.05.2012 Seksjonssjef PST

16.05.2012 Leder, Antirasistisk senter

19.05.2012 Avdelingsdirektør, Hovedredningssentralen

22.05.2012 Leder sårbarhetsutvalget, tidligere statsminister Kåre Willoch

29.05.2012 General, Forsvaret

30.05.2012 Leder og medarbeider, Politiets Fellesforbund

31.05.2012 Brannsjef, Brann- og redningsetaten, Oslo kommune

11.06.2012 Politisk rådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe

11.06.2012 Representanter for handelsstanden i regjeringskvartalet

12.06.2012 Representanter for Embassy of the United States, Oslo

13.06.2012 Executive Director, United Nations Counter-Terrorism, Committee Executive Directorate

13.06.2012 Konstituert departementsråd, JD

14.06.2012 Stasjonssjef Elverum politistasjon; lensmann Åmot lensmannskontor Rena; polititjenestemenn og lokalt PST, Hedmark politidistrikt; krimtekniker, Romerike politidistrikt

14.06.2012 Konstituert sjef PST

20.06.2012 Leder lokal PST, SBPD

21.06.2012 Ansatte, E-tjenesten

22.06.2012 Professor Michael C. Brannigan, Pfaff Endowed Chair in Ethics and Moral Values, The College of Saint Rose, Albany, New York, USA

26.06.2012 Rådgiver, TAD

27.06.2012 Sjef E, E-tjenesten

27.06.2012 Sjef PST

30.06.2012 Tidligere justisminister Odd Einar Dørum

03.07.2012 Strategisk rådgiver, E-tjenesten

02.07.2012 Statssekretær, SMK

05.07.2012 Assisterende leder, AMK Oslo og Akershus

09.07.2012 Politioverbetjent, PST, avdeling NBPD

Til dokumentets forside