NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser og ordforklaringer

Forkortelser

AAD

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1998–2004)

ABPD

Asker og Bærum Politidistrikt

AD

Arbeidsdepartementet

AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

AUF

Arbeidernes Ungdomsfylking

BFF

Beredskapssystem for Forsvaret

BLD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BT

Beredskapstroppen (politiet), også kalt Delta

CBRN

Kjemisk, biologisk, radiologisk og kjernefysisk. Dette er materiale som kan anvendes til framstilling av masseødeleggelsesvåpen

DKP

Den Kongelige Politieskorte

DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSE

Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste

DSS

Departementenes servicesenter

E-tjenesten

Etterretningstjenesten, Norges militære etterretningstjeneste, skaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser

FAD

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FD

Forsvarsdepartementet

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FIN

Finansdepartementet

FKD

Fiskeri -og kystdepartementet

FOH

Forsvarets operative hovedkvarter

FSJ

Forsvarssjefen

H-blokka

Høyblokka

HMKG

Hans Majestets Kongens Garde

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HOD

Helse- og omsorgsdepartementet

HRS

Hovedredningssentralen

HV

Heimevernet

IED

Improvisert sprenglegeme eller ladning (hjemmelaget eksplosiv)

IL

Innsatsleder

ILKO

Innsatsleders kommandoplass

IP

Innsatspersonell

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

JD

Justis- og politidepartementet/Justis- og beredskapsdepartementet

KD

Kunnskapsdepartementet

KRD

Kommunal- og regionaldepartementet

Kripos

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

KSE

Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet

KUD

Kulturdepartementet

LMD

Landbruks- og matdepartementet

LRS

Lokal redningssentral

MD

Miljøverndepartementet

MOD

Moderniseringsdepartementet (2004–2006)

NBPD

Nordre Buskerud Politidistrikt

NBS

Nasjonalt beredskapssystem

NHD

Nærings- og handelsdepartementet

NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

OED

Olje- og energidepartementet

OPD

Oslo Politidistrikt

PBS

Politiets beredskapssystem

PDMT

Politiets data- og materielltjeneste

PET

Politiets Efterretningstjeneste, Danmark

PHS

Politihøgskolen

PM

Politimester

PO

Politioperativt system. Systemet gir fortløpende (kronologisk) oversikt over politioperativ tjeneste i politidistriktet, og gir et grunnlag for politioperative beslutninger som er basert på registrerte data, samt på tilgang til annen relevant informasjon fra andre IKT-systemer.

POD

Politidirektoratet

PST

Politiets sikkerhetstjeneste

PTSD

Posttraumatisk stressyndrom

R-4

Bygning i Regjeringskvartalet ved Einar Gerhardsens plass 1, huset 22/7 2011 OED, NHD og DSS.

R-5

Bygning i Regjeringskvartalet Akersgata 57, huset 22/7 2011 BLD, FAD, KRD, KUD, LMD, SD og DSS.

RKR

Regjeringens kriseråd (nå Kriserådet)

RSU

Regjerings sikkerhetsutvalg

RSU

Regjerings sikkerhetsutvalg

Säpo

Säkerhetspolisen i Sverige. Tidligere Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdeling

SBPD

Søndre Buskerud Politidistrikt

SBS

Sivilt beredskapssystem

SD

Samferdselsdepartementet

SMK

Statsministerens kontor

UD

Utenriksdepartementet

UEH

Politiets utrykningsenheter

UP

Utrykningspolitiet

Y-blokka

Bygning i Regjeringskvartalet Akersgata 44, huset 22/7 2011 KD og DSS.

Ot. prp.

Odelstingsproposisjoner (Ot.prp.) brukes når regjeringen foreslår nye lover eller opphevelse eller endring av eksisterende lover.

St.meld/

En melding til Stortinget (Meld. St.) er en rapport fra regjeringen til Stortinget om arbeid

Meld.St.

som er gjort på et saksfelt, eller en drøfting av framtidig politikk. En melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarvedtak. Før 1. oktober 2009 var melding til Stortinget kalt stortingsmelding (St.meld.).

22JK

22. juli-kommisjonens arkiv basert på postjournalen

Ordforklaringer

Delta

Beredskapstroppen (politiet)

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste

H-blokka

Omtales også som Høyblokka/Høyblokken, H-blokken eller regjeringsbygningen med adresse Akersgaten 42. På 2000-tallet har SMK og JD hatt sine kontorer i bygningen.

Interpol

Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen. Organisasjonens arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, barnepornografi, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.

Innsatsleder

Polititjenesteperson som er leder for en innsatsstyrke, det vil si øverste leder på taktisk nivå. Hos brannvesenet har brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt overordnet innsatsledelse. Fagleder helse samarbeider med politi og brann.

KAMEDO

Katastrofmedicinska observatörsstudier ved den svenske Socialstyrelsen. KAMEDOs eksperter gjennomfører vurderinger av helsetjenestens innsats i forbindelse med katastrofer rundt i verden.

Liaison

Et forbindelsesledd mellom ulike staber, overordnet eller underordnet stab, eventuelt sideordnet stab.

P1 – stabsfunksjon i politiet

P1 Personell deltar i planleggingsarbeidet, samarbeider med P4 om ressursbruk, hovedansvar for personell, økonomi og administrasjon.

P2 – stabsfunksjon i politiet

P2 Etterretning deltar i planlegging og samarbeider med P3. Hovedansvar for etterretning, analyse, koordinering av etterforskning, samarbeid med PST og evakuerte og pårørende.

P3 – stabsfunksjon i politiet

P3 Operasjon, den sentrale funksjonen i stabens planlegging og har hovedansvaret for den operative virksomheten og utarbeidelse av planer. Samarbeider nært med P2, operasjonsleder og innsatsleder om planleggingen. Hovedansvar for operativ planlegging og koordinering, forhandling i samarbeid med P2, situasjonsvurdering sammen med PM og Stabssjef.

P4 – stabsfunksjon i politiet

P4 Logistikk legger opp logistikkplan, gir retningslinjer og koordinerer disse tjenestene. Sambandsleder og andre IKT-medarbeidere kan inngå i denne funksjonen. P4 har ansvar for at innredningen og utstyret i stabsrommet til enhver tid er i orden (kontorutstyr, kart, datautstyr mv.). Hovedansvar for materiell og sambandsressurser, sanitet, transport, forpleining og forlegning.

P5 – stabsfunksjon i politiet

P5 Informasjon skal støtte PM, staben og innsatsleder i deres mediehåndtering, bistår P2 ved å innhente etterretningsinformasjon gjennom medieovervåkning. Hovedansvar for mediehåndtering, intern informasjon og medieovervåkning, utarbeide forslag til og publisere informasjon internt og eksternt. Etablere pressesenter og arrangere pressekonferanser.

P6 – stabsfunksjon i politiet

P6 Juridisk deltar i planleggingen med juridiske vurderinger og anbefalinger, skal ha påtalekompetanse. Hovedansvar for legalitetskontroll ved utarbeidelse av planverk, skaffe til veie rettslige grunnlag, avklare rettslige problemstillinger. Sikre at jourhavende jurist har tilstrekkelig kunnskap om situasjonen.

P7 – stabsfunksjon i politiet

P7 Oppgaveavhengig funksjon gis en passende betegnelse i det enkelte tilfellet den benyttes, som for eksempel prest.

Politiberedskap

Omfatter både den døgnkontinuerlige beredskapen politiet har etablert for å håndtere regulære politioppgaver, og beredskap i form av planverk og tiltak, kompetanse og organisering som er etablert for initiering når politiet skal håndtere uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og kriser.

Politiets beredskapssystem

Består av tre deler:

(PBS)

– PBS I: Retningslinjer for politiets beredskap (bok som brukes til oppslag, del av undervisningen på PHS) – PBS II: Politidirektoratets styringsdokumenter (for beredskapsområdet, grunnlag for politidistriktenes egne planer) – PBS III: Politidistriktenes planverk (ulike planer, instrukser, ordrer, tiltakskort, rutiner)

Pårørendesenter

Oppmøtested for pårørende med behov for informasjon, hjelp, omsorg og samtaletjenester.

R-notat

Regjeringsnotat hvor en statsråd presenterer de sakene som ønskes drøftet i regjeringskollegiet. Konklusjoner basert på r-notatet og drøftelser blir nedfelt i en egen protokoll. Protokollvedtak er ikke en formell beslutning, den fattes av Kongen i statsråd eller endelig vedtak i et departement.

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sivilforsvaret

Statlig beredskapsressurs som bistår nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser.

Stab

Et utvidet system for beslutningsstøtte som benyttes ved ekstraordinære hendelser. Hensikten med å etablere stab er å få effektiv ledelse og koordinering av ressursene. Staben handler gjerne med fullmakt fra linjeledelsen og gir råd til denne. Stabsfunksjonen i politiet er beskrevet i PBS I.

Taktisk kontroll

Politiinnsatsen i et politidistrikt ledes på tre nivåer: Strategisk nivå er politimesteren, operasjonelt nivå er operasjonslederen og eventuelt stabssjefen, og taktisk nivå er innsatslederen. Taktisk kontroll omfatter derfor styring og kontroll for å gjennomføre tildelt oppdrag eller oppgave. Taktisk kontroll innebærer midlertidig og begrenset myndighet i forbindelse med løsning av en bestemt oppgave.

Tiltakskort

Dokumentert prosedyre, rutine i forhold til forestående oppgaveløsning.

Triage

En prioritering eller siling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er. Dette skal gjøre pasientbehandlingen mer effektiv når ressursene ikke strekker til for å kunne behandle alle med en gang. Triage kan for eksempel brukes for pasienter som ankommer et akuttmottak eller på et skadested.

Til dokumentets forside