NOU-er

NOU 2016: 23

Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren — Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 30 til Finansdepartementet, onsdag 26. oktober 2016. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om innskuddsgarantiordninger 2014/49/EU og om myndighetsstyrt krisehåndtering av foretak i banksektoren 2014/59/EU. Lovutkastet foreslås inntatt som nye kapitler 19 og 20 i finansforetaksloven. Det er lagt vekt på at hovedlinjene i regelverket i direktivene skal fremgå i lov, og i tilfelle suppleres med detaljregler i forskrift. Store deler av regelverket fra krisehåndteringsdirektivet følger i annen form og omfang av gjeldende lovregler om soliditetssvikt og offentlig administrasjon i finansforetaksloven kapittel 21. I tillegg til at det nye regelverket blir mer detaljert, er det vesentlig nye regler om beredskaps- og krisetiltaksplaner, regler om nedskrivning eller konvertering av ansvarlig kapital og vanlige fordringer, såkalt «bail-in», samt regler om etablering av et nasjonalt krisefond. EUs krisehåndteringsdirektiv gjelder ikke for foretak i forsikringssektoren. Det er derfor behov for en egen utredning av behovet for ny lovgivning om krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak.

Les dokumentet