NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

ABE

Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform

AID

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

BG

Bombetjenesten/bombegruppen

BT

Beredskapstroppen

CBRNE

Kjemiske-, Biologiske-, Radioaktive-, Nukleære- og Eksplosive hendelser

DA

Domstolsadministrasjonen

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT

DKP

Den kongelige Politieskorte

DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EBA

Eiendom bygg og anlegg

ESR

Eksplosiv søk og ryddegruppe

E-tjenesten

Etterretningstjenesten

Eurosur

European Union Border Surveillance

EVU

Etter- og videreutdanning

FEE

Felles enhet for etterretning og etterforskning

HT

Politiets helikoptertjeneste

IEDD

Improvised explosive device disposal (eksplosivrydding)

IP

Innsatspersonell

JD

Justis- og beredskapsdepartementet

JKØ

Justissektorens kurs- og øvingssenter

KDI

Kriminalomsorgsdirektoratet

KGF

Krise- og gisselforhandlere

KRD

Kommunal- og regionaldepartementet senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Kripos

Kriminalpolitisentralen (senere Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet)

KRUS

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KVU

Konseptvalgutredninger

NAST

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

NB

Nasjonale beredskapsressurser

NID

Nasjonalt ID-senter

NLG

Nasjonal ledergruppe

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

OPD

Oslo politidistrikt

PBS

Politiets beredskapssystem

PD

Politidistrikt

PDMT

Politiets data- og materielltjeneste

PFT

Politiets fellestjenester

PHS

Politihøgskolen

PIT

Politiets IKT-tjenester

PLIVO

Pågående livstruende vold

PM

Politimester

POD

Politidirektoratet

PST

Politiets sikkerhetstjeneste

PU

Politiets utlendingsenhet

RA

Riksadvokaten

ROK

Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet

SEAO

Søk etter antatt omkomne

SRF

Statens sivilrettsforvaltning

SMK

Statsministerens kontor

SSB

Statistisk sentralbyrå

SØIK

Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Danmark)

TTS

Teknisk-taktisk spaning

UC

Undercover

UEH

Utrykningsenhetene

UDI

Utlendingsdirektoratet

UNE

Utlendingsnemnda

UP

Utrykningspolitiet

Økokrim

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og Miljøkriminalitet

Til dokumentets forside