NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Til innholdsfortegnelse

1 Kilder

Bøker, artikler og tidsskrifter

Christensen, Tom, (m.fl.) (2015): Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget

Galbraith, Jay R. (2014): Designing organizations. Jossey-Bass

Goold, Michael og Andrew Campbell (2002): Designing effective organizations. Joey-Bass

Hals, Anne (2009): Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945–2008. Riksarkivet.

Hermansen, Tormod (2015): En bedre organisert stat. Fagbokforlaget

Hove, Kjersti (2012): Politiutdanning i Norge – fra konstabelkurs til bachelorutdanning. Politihøgskolen.

Høviskeland, Hans Tore (2016): «Miljøkriminalitet i høyesterettspraksis de siste 15 år». Tidsskrift for strafferett nr. 4, 2016, s. 415 flg

Johannessen, Stig O. og Rune Glomseth (red.) (2015): Politiledelse. Gyldendal

Olsen, Leif N. (1987): Utrykningspolitiets ni liv … gjennom 50 år. Utrykningspolitiets jubileumsberetning. Utrykningspolitiet.

Rieber-Mohn, Georg Fr. (1988): «Miljøkriminalitet med særlig vekt på straffbar forurensing», Lov og rett s 343–357.

Offentlige publikasjoner

DIFI/SSØ (2008): Omstilling av statlige virksomheter – veileder i beregninger av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2013): Evaluering av Politidirektoratet. Rapport 2013:3.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2013): Innbyggerundersøkelsen 2013. Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2013): Innbyggerundersøkelsen 2013. Hva mener brukerne? Rapport 2013:7.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2016): Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? Rapport 2016:6

Direktoratet for forvaltning og IKT (2017): Evaluering av nærpolitireformen. Statusrapport 2016, Rapport 2017:2

Direktoratet for økonomistyring (2008): Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader. Omstilling av statlige virksomheter.

Direktoratet for økonomistyring (2014): Veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Europol (2017): European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment. Crime in the age of technology. (Socta)

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet (2012): Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.

Forsvarsdepartementet (2016): Digitalt grenseforsvar (DGF). Lysne II-utvalget.

Forsvarsdepartementet (2016): Forsvarets bistand til politiet. Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.

Innstilling II fra Politiutvalget (1954): Om politiets rekruttering, utdannelse og avansement. Om politiets lønnsforhold. Om ordning og drift av Kriminalpolitisentralen. Justis- og politidepartementet.

Innst. 425 S (2012–2013). Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen.

Innst. 306S (2014–2015) Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016.

Innst. 306 S (2014–2015), Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Justis- og beredskapsdepartementet (2012): Tildeling av bevilgning til Politidirektoratet. Statsbudsjettet 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Tildeling av bevilgning til Politidirektoratet. Statsbudsjettet 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Økonomisk analyse av reformalternativer for Førstelinjeprosjektet i Utlendingsforvaltningen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Handlingsplan for forebygging av kriminalitet 2013–2016.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Tildeling av bevilgning til Politidirektoratet. Statsbudsjettet 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Nasjonal risikovurdering. Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet (2014) Rapport. Sammenstilling etter gjennomført evaluering. Terrortrussel mot Norge juli 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Justis- og beredskapsdepartementet strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Tildeling av bevilgning til Politidirektoratet. Statsbudsjettet 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet (2015); FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019.

Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Tildeling av bevilgning til Politidirektoratet. Statsbudsjettet 2016.

Justis- og beredskapdeparementet og Forsvarsdepartementet (2016): Forsvarets bistand til politiet. Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks (Røksundrapporten).

Justis- og politidepartementet (2011): Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Kripos (2012): Trusselvurdering mobile vinningskriminelle.

Kripos (2014): Den organiserte kriminaliteten i Norge – Trender og utviklingstrekk 2015.

Kripos (2014): Trendrapport 2015. Organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge

Kripos (2015): Trendrapport 2016. Organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge

Kripos (2015) Voldtektsituasjonen i Norge 2015

Kripos (2015): Årsrapport 2014.

Kripos (2016): Årsrapport 2015.

Kripos (2016) Norsk politi i Schengen 1996–2016

Kripos (2016): Strategi 2016–2025.

Meld. St. 7 (2010–2011): Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats. Justis- og politidepartementet.

Meld. St. 21 (2011–2012): Norsk klimapolitikk. Klima- og miljødepartementet.

Meld. St. 29 (2011–2012): Samfunnssikkerhet. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 12 (2012–2013): Perspektivmeldingen

Meld. St. 21 (2012–2013): Terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2014–2015). Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 37 (2014–2015) Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Meld. St. 40 (2015–2016): Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Samferdselsdepartementet.

Meld. St. 10 (2016–2017): Risiko i et trygt samfunn- samfunnssikkerhet. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 26 (2012–2013). Nasjonal transportplan 2014–2023. Samferdselsdepartementet.

Meld. St. 29 (2016–2017): Perspektivmeldingen

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017.

NOKUT (2017): Studiebarometeret 2016. Rapport 2–2017

NOU 1970: Innstilling om den sentrale politiadministrasjon. (Aulie-utvalget). Justis- og politidepartementet.

NOU 1981: 35 Politiets rolle i samfunnet – Delutredning I. Justis- og politidepartementet.

NOU 1986: 12 Datateknikk og samfunnets sårbarhet. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

NOU 1987: 27 Politiets rolle i samfunnet – Delutredning II. Justis- og politidepartementet.

NOU 1989: 5 En bedre organisert stat. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Justis- og politidepartementet.

NOU 1998: 4 Politiets overvåkningstjeneste. Justis og politidepartementet.

NOU 1999: 10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Justis- og politidepartementet.

NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. Justis- og politidepartementet.

NOU 2001: 31 Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser. Justis- og politidepartementet.

NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern – politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger. Justis- og politidepartementet.

NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern. Politimetoder i forebyggende øyemed. Justis- og politidepartementet.

NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. Justis- og politidepartementet.

NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II. Justis- og politidepartementet.

NOU 2008: 4 Fra ord til handling. Justis- og politidepartementet.

NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring. Justis- og politidepartementet.

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Statsministerens kontor.

NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder… Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2013: 9 Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Finansdepartementet.

NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet. Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid. Forsvarsdepartementet.

NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen. Vedlegg 1 Påtalemyndighetens behandling av økonomiske straffesaker. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning- Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet. Justis- og beredskapsdepartementet.

Næringslivets Sikkerhetsråd (2016): Mørketallsundersøkelsen 2016 – informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Oslo politidistrikt (2013): Program for oppfølging etter 22/7 – evaluering av OPD.

Ot.prp. nr. 35 (1978–79): Om lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffesaksloven). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 53 (1983–84): Om lov om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosesslov m. m. Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 83 (1992–93): Om lov om politiet (politiloven). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 22 (1994–95): Om lov om politiet (politiloven). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 7 (1999–2000): Om lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 29 (2000–2001): Om lov om endringer i politiloven (overvåkningstjenestens oppgaver m.v). Justis- og politidepartementet.

Ot.prp. nr. 79 (2003–2004): Om lov om Universiteter og høyskoler. Utdannings- og forskningsdepartementet.

Ot.prp. nr. 67 (2006–2007): Om lov om endring i lov 1.april nr.15 om universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009): Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). Justis- og politidepartementet.

Politidirektoratet (2003): Utredning om Utrykningspolitiet. Kleverud-utvalget.

Politidirektoratet (2003): Rapport om særorganenes fremtidige rolle og organisering. Mikkelsen-utvalget (Særorganutvalget).

Politidirektoratet (2008): Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov i politiet.

Politidirektoratet (2008). Politiets beredskapssystem del II (PBS II): Håndbok for innsatspersonell. POD publikasjon nr. 2008/1. Oslo: Politidirektoratet. (Unntatt offentlighet)

Politidirektoratet (2010): Resultatreformen – innkjøpsfunksjonen i politiet.

Politidirektoratet (2010): Politiets behov for personell med annen kompetanse enn politihøgskole – Rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet driftsanalyseprosjektet.

Politidirektoratet (2011): PBS 1.Politiets beredskapssystem del 1. Retningslinjer for politiets beredskap.

Politidirektoratet (2012): Politiet i det digitale samfunnet. En arbeidsgrupperapport om: Elektroniske spor, IKT-kriminalitet og politiarbeid på Internett.

Politidirektoratet (2012): 22.juli 2011. Evaluering av politiets innsats.

Politidirektoratet (2013): Analyse av IKT-styringen i politi- og lensmannsetaten.

Politidirektoratet (2013): Politiets omverdensanalyse.

Politidirektoratet (2013): Rapport. Etterforskning i politiet.

Politidirektoratet (2014): Strategi for informasjonssikkerhet 02/2014

Politidirektoratet (2014) Datakrimstrategien.

Politidirektoratet (2014): Styring av Politihøgskolen – utfordringer, dilemmaer og modeller.(Sefland-utvalget)

Politidirektoratet og Kripos (2015) «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep», januar 2015

Politidirektoratet (2015): Årsrapport 2014.

Politidirektoratet (2015): Politiets omverdensanalyse.

Politidirektoratet (2015): Ressursanalyse 2015. Utgifter og bemanning i politi- og lensmannsetaten.

Politidirektoratet (2015): Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2014.

Politidirektoratet (2015): Overordnet nasjonal strategi for bekjempelse av datakriminalitet (datakrimstrategien).

Politidirektoratet (2016): Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2015.

Politidirektoratet (2016): Disponeringsskriv 2016.

Politidirektoratet (2016): Plan- og rammeskriv 2016.

Politidirektoratet (2016): Årsrapport 2015.

Politidirektoratet (2016): Strategiplan for polititjeneste på veg 2016–2019.

Politidirektoratet (2016): Forslag til nye retningslinjer for Politireserven. Oversendt Justis- og beredskapsdepartementet 30.juni 2016.

Politidirektoratet (2016): Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter

Politidirektoratet (2016): KVU-rapporten 2015: Konseptvalgutredning. Politiets nasjonale beredskap. Når nasjonen kaller. (Unntatt offentlighet)

Politidirektoratet (2016): Rapport om etablering av et forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskningsfeltet (Etterforskningsløftet)

Politidirektoratet (2016): Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet (Etterforskningsløftet)

Politidirektoratet (2017): Disponeringsskriv 2017

Politidirektoratet (2017): Politiets årsrapport 2016

Politidirektoratet (2017): Politiets innbyggerundersøkelse 2016 – Ipsos.

Politidirektoratet (2016): Lønnsutvikling i politiet januar 2009 – januar 2016.

Politidirektoratet og Accenture (2010): Evaluering av Politiets data- og materielltjeneste. Virksomhetsområde IKT.

Politiets utlendingsenhet (2016): Hovedinstruks for politiets utlendingsinternat

Politiets sikkerhetstjeneste (2015): Åpen trusselvurdering 2015. Oslo.

Politiets sikkerhetstjeneste (2017): Trusselvurdering 2017.

Politiets utlendingsenhet (PU) (2013), Høringssvar til NOU 2013: 9 – politianalysen.

Politihøgskolen (2017): Strategi for 2017–2021

Politihøgskolen (2016): Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2015–2016.

Politihøgskolen (2016): Politihøgskolens erfaringsrapporter for justissektorens innsats under øvelse Tyr 2016.

Prop. 61 LS (2014–2015): Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Justis- og beredskapsdepartementet.

Prop. 151 S (2015–2016): Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet.

Prop. 1 S (2016–2017)

Regjeringen (Departementene) (2017): Strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Riksadvokaten (2004) Etterforsking og påtale av enkelte internasjonale forbrytelser.

Riksadvokatens årsrapport 2016.

Riksadvokaten (2015): Analyser av dødsulykker og straffesaksbehandling i trafikksaker.

Riksadvokaten (2017): Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse 2016 – voldtekt og mishandling av nærstående.

Riksadvokaten/Politidirektoratet (2015): Vurdering av forslag om å tildele påtalemyndighet til Politiets utlendingsenhet

Riksadvokatens publikasjoner nr. 4/2015.

SOU 2012:13: En sammanhållen svensk polis – svenska offentliga utredninger

Statens vegvesen (2015): Dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 2015. Statens vegvesens rapporter nr.636.

Statskonsult (2007): Evaluering av Politiets utlendingsenhet. Rapport 2007:26

St.meld. nr. 22 (2000–2001): Politireform 2000 – Et tryggere samfunn. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 17 (2001–2002): Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 39 (2003–2004): Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 42 (2004–2005): Politiets rolle og oppgaver. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 22 (2007–2008): Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Justis- og politidepartementet.

St.meld. nr. 40 (2015–2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

Statistisk sentralbyrå – ulike statistiske grunnlag/tabeller

Statsministerens kontor (2013): Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.Sundvolden-plattformen. Statsministerens kontor.

Teknologirådet og Datatilsynet (2016): Personvern 2016 – tilstand og trender.

Teknologirådet (2002): Trafikksikkerhet mot 2020. Fra rådet til tinget nr.2.2002.

Teknologirådet (2015): Droner i politiets tjeneste. Fra rådet til tinget nr.1.2014.

Teknologirådet (2015): Forutseende politi. Kan dataanalyser hjelpe politiet til å være på rett sted til rett tid? (Rapport 04/2015)

Transportøkonomisk Institutt (TØI) (2010): Den norske verdsettingsstudien. Ulykke – Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkens samfunnskostnader. TØI rapport 1053C/2010

Transportøkonomisk institutt (TØI) Elvik og Amundsen (2014). Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. TØI rapport 1361/2014.

Transportøkonomisk institutt (TØI) Elvik og Høye (2015). Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? TØI rapport 1417/2015.

Transportøkonomisk institutt: TØI-rapport 1299/2014

Transportøkonomisk institutt: TØI-rapport 19376/2013

Transportøkonomis institutt (2015): Trafikksikkerhetshåndboken.

Utrykningspolitiet (2016): Årsrapport UP.

Økokrim (2015): Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2015–2016.

Økokrim (2015) Nasjonalt fagansvar.

Økokrim (2015): Nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private, for å bekjempe kriminalitet.

Avis- og nettartikler

Aftenposten (2013). Tidkrevende å be om innsyn hos Facebook. 28.august 2013. Hentet 14.april fra: http://www.aftenposten.no/norge/ --Tidkrevende-a-be-om-innsyn-hos-Facebook-110896b.html

Aftenposten (2014). Politiet: For komplisert å etterforske, 19.september.

Aftenposten (2014). Oslo Vei-sjefer slipper etterforskning – politiet synes saken er «for komplisert». 19.september 2014. Hentet 14.04.17 fra: http://www.aftenposten.no/osloby/ Oslo-Vei-sjefer-slipper-etterforskning--politiet-synes-saken-er-for-komplisert-79184b.html

Bergens Tidende (2016). «Å frata noen førerretten på grunn av manglende edruelighet er ikke straff. Det er et forebyggende tiltak». 31. mars 2016.

Dagens Næringsliv (2014). Henlegger bedragerisak, 19.mars.

Dagens Næringsliv (2014). Henlagt av politiet, 24.september.

Dagens Næringsliv (2015). Åpner for å overta Økokrim. 16.april 2015.

Dagbladet (2017). Selvkjørende biler: Hundre Gøteborg-familier får selvkjørende biler, 13.januar. Hentet 25.04.17 fra: http://www.dagbladet.no/nyheter/hundre-goteborg-familier-far-selvkjorende-biler/66629586

Dagbladet (2017). Tvangsretur: Overivrig returpraksis, leder. 22.april.

Dagbladet (2017). UDI: Vet ikke hvor 4446 personer som ikke skal være i Norge befinner seg. 22.april.

New York Times (2017): Russian hacker sentenced to 27 years in credit cardcase. 21. april.

Dyrevernalliansen (2015): Dyrekrim – veien videre. Hentet 14.04.17 fra: https://www.dyrevern.no/politikk_samfunn/rettigheter_dyrepoliti/dyrekrim-veien-videre

NorSIS (2017): ID-tyveri øker i antall og omfang. Hentet 15.04.17 fra: https://norsis.no/ id-tyveri-oker-antall-omfang/

NRK (2016): Vil utvise utlendinger som var på kurs. 16.oktober. Hentet 15.04.17 fra: https://www.nrk.no/norge/vil-utvise- utlendinger-som-var-pa-kurs-1.13182089

NRK (2017): «Politimestre slår alarm om budsjettet», 26. januar 2017.

Politiforum (2016): -Tjener utlendingskontrollen hensikten? 19.august 2016. Hentet 15.04.17 fra: https://pf.no/no/nyheter/2016/august/ -+Tjener+utlendingskontrollen+ hensikten%3F.d25-T2JDYYE.ips

TV2 (2016): Universitetsstudenten har måttet bevise at han er norsk over 30 ganger. 10.mai. Hentet 15.04.17 fra: http://www.tv2.no/a/ 8298886/

Lover og forskrifter

Forskrift 14. desember 2012 nr. 1227 om internasjonalt samarbeid i straffesaker.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet (2015): En beskrivelse av totalforsvaret i dag.

Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven).

Lov 21.november 1952 nr.3 om tjenesteplikt i politiet (polititjenestepliktloven)

Lov 18. juni 1965 nr. 04 om vegtrafikk (vegtrafikkloven).

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

Lov 1.april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Forskrift 28. juni 1985 nr.1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtalinstruksen).

Forskrift 25. november 2005 nr.1330 om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet.

Forskrift 21. desember 2005 nr.1576 om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Førordning (2014.1105) om utbildning til polisman

Instrukser

Justis- og beredskapsdepartementet (1990): Alminnelig tjenesteinstruks for politiet. Politiinstruksen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Hovedinstruks til Politidirektoratet – om økonomi- og virksomhetsstyring i Politidirektoratet og Politi- og lensmannsetaten.

Instruks for Kripos gitt av Politidirektoratet 11. mai 2005.

Instruks for Politiets utlendingsenhet gitt av Politidirektoratet 1.juni 2005.

Instrukser for politiets trafikktjeneste (GP-4027), gitt ved Politidirektoratet juni 2016.

Politidirektoratet (2014): Etterretningsdoktrinen for politiet.

Politidirektoratet (2011): Politiets beredskapssystem (PBS I).

Rundskriv

Politidirektoratet (2012): «Politiets arbeid med søknader om beskyttelse (asyl), identifisering og uttransportering av utlendinger etter utlendingsloven». Rundskriv 2012/05

Brev fra Riksadvokaten «Effektivisering av etterforskning av økonomiske straffesaker», 1028/87 RM/SA

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2012» Rundskriv nr. 1/2012

Rundskriv fra Riksadvokaten «Krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene». Rundskriv nr.2/2012

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2013» Rundskriv nr. 1/2013

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2014» Rundskriv nr. 1/2014

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2015» Rundskriv nr. 1/2015

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2016» Rundskriv nr. 1/2016

Rundskriv fra Riksadvokaten «Mål og prioritering for straffesaksbehandling i 2017» Rundskriv nr. 1/2017

Riksadvokaten (2015): «Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker.» Riksadvokatens publikasjoner nr.4/2015

Domsregister

Rt. 2010. s. 1121

Rt. 2013 s. 1254

HR-2016–1857-A

Til dokumentets forside