NOU 2018: 7

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Til innholdsfortegnelse

Definisjoner

Nedenfor listes i alfabetisk rekkefølge noen sentrale begreper med definisjoner. Definisjoner som er hentet fra lovtekst eller andre autoriserte kilder, har kildehenvisning. De øvrige definisjonene står for utvalgets regning.

Begrep:

Definisjon:

Anonyme opplysninger

Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre entydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger, direkte eller indirekte, kan knyttes til en statistisk enhet.

Kilde: Datatilsynets veileder om anonymisering av personopplysninger, 2015

Anonymisering

Prosessen med å gjøre om data slik at enkeltindivider ikke lengre kan bli identifisert og faren for reidentifisering ikke er tilstede, ved hjelp av alle rimelige tekniske hjelpemidler.

Kilde: Datatilsynets veileder om anonymisering av personopplysninger, 2015

Behandlingsansvarlig

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon, eller ethvert annet organ som alene, eller sammen med andre, bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

Kilde: EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 7

Databehandler

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon, eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Kilde: EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 8

Databehandleravtale

Avtale mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler om behandling av opplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. En databehandler kan ikke behandle opplysninger på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige.

Europeisk statistikk

Statistikk som er omfattet av Det europeiske statistikkprogrammet.

Kilde: Den europeiske statistikkloven art. 1

EUs personvernforordning

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF

Formidling av statistikk

Å gjøre statistikk og statistiske analyser tilgjengelige for brukere.

Kilde: Den europeiske statistikkloven art. 3 nr. 4

Indirekte identifiserbare opplysninger

Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre entydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til en statistisk enhet.

Mikrodata

Sett med poster (records) som inneholder informasjon om enkeltpersoner, husholdninger eller juridiske enheter. Mikrodata brukes for å utarbeide aggregert informasjon i form av statistikk.

Kilde: Eurostat

Metadata

Data om data, informasjon som beskriver annen informasjon, gjerne en elektronisk fil som et tekstdokument, bilde eller film.

Kilde: Store norske leksikon

For statistikkformål: Strukturert informasjon om statistikk og mikrodata. Dette omfatter detaljert informasjon som brukes for å utvikle, formidle, forstå, finne og (gjen-)bruke statistikk og mikrodata.

Oppgavegiver

Person eller juridisk enhet som oppgir opplysninger som brukes til statistikk. Begrepet omfatter både oppgavegivere som etter samtykke gir opplysninger og oppgavegivere som er pålagt opplysningsplikt etter statistikkloven.

Opplysningspliktig

Person eller juridisk enhet som har plikt til å gi opplysninger etter statistikkloven.

Personopplysning

Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Kilde: EUs personvernforordning art. 4 nr. 1

Produksjon av statistikk

All virksomhet i forbindelse med utvikling, utarbeidelse og formidling av statistikk.

Retningslinjene for europeisk statistikk

European Statistics Code of Practice

Statistikk

Tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, som fremkommer ved sammenstilling og bearbeidelse av opplysninger om de enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse enhetene eller ved systematisk observasjon av fenomenet.

Kilde: Gjeldende statistikklov § 1-2 (1)

Statistisk enhet

Den enheten man samler opplysninger om og den grunnleggende observasjonsenheten i en statistikk. Det kan for eksempel være en fysisk person, en husholdning, et foretak eller en virksomhet, men også en skoleklasse eller en frivillig organisasjon.

Tiltrodd pseudonymforvalter

En uavhengig instans som tildeler og forvalter pseudonymer på oppdrag fra den databehandlingsansvarlige.

Kilde: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister

Utarbeidelse av statistikk

Virksomhet i forbindelse med innsamling, lagring, behandling og analyse som er nødvendig for å sette sammen statistikk.

Kilde: Den europeiske statistikkloven artikkel 3 nr. 3

Utvikling av statistikk

Virksomhet som har som formål å utvikle, styrke og forbedre statistiske metoder, standarder og fremgangsmåter som brukes til utarbeidelse og formidling av statistikk, samt å utforme ny statistikk og nye indikatorer.

Kilde: Den europeiske statistikkloven artikkel 3 nr. 2

Til dokumentets forside