NOU 2018: 7

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Til innholdsfortegnelse

2 Forskrift om gjennomføring og utfylling av lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 13.02.1990

Kapittel 1 Administrative datasystemer

§ 1-1 Med et administrativt datasystem forstås opplysninger som organer i statsforvaltningen og landsomfattende kommunale organisasjoner samler inn og oppbevarer på en slik måte at opplysningene kan hentes frem til bruk i organets eller organisasjonens virksomhet.

Med større administrative datasystemer menes datasystemer som enten er eller er ment å skulle bli landsomfattende, eller som dekker en større del av landet.

§ 1-2 Statistisk sentralbyrå skal ha adgang til administrative datasystemer der dette kan sikre en mer effektiv samfunnsmessig utnytting av data som er samlet inn for administrative formål. Hvis opplysninger fra meldepliktige administrative datasystemer etter Statistisk sentralbyrås skjønn kan gi et hensiktsmessig datagrunnlag for utarbeiding av tjenlig offisiell statistikk, kan Statistisk sentralbyrå gi pålegg om oppgaveplikt etter § 2-2 i statistikkloven.

§ 1-3 Statlige organer og landsomfattende kommunale organisasjoner skal uoppfordret sende melding til Statistisk sentralbyrå når nye, større administrative datasystemer planlegges opprettet eller når slike systemer planlegges endret. Statistisk sentralbyrå kan gi nærmere bestemmelser om hvordan denne melding skal utformes.

§ 1-4 Statistisk sentralbyrå kan fremme forslag om hvordan et administrativt datasystem skal utformes, slik at det også kan tjene statistiske hensyn, herunder forslag om:

 • hvilke opplysninger det bør inneholde

 • definisjoner av enheter, kjennemerker, klassifikasjoner etc

 • systemopplegg

 • datakontroll

 • hvilke opplysninger som skal overføres til Statistisk sentralbyrå og tidspunkt for overføringen.

Det skal legges vekt på de kostnadsmessige sider ved utformingen av de administrative datasystemene.

Kapittel 2 Samordning av statistikk

§ 2-1 Med større statistiske undersøkelser forstås her landsomfattende undersøkelser eller undersøkelser som omfatter en større del av landet hvis tallet på oppgavegivere eller opplysninger har et stort omfang.

§ 2-2 Når forvaltningsorganer planlegger å sette i verk større statistiske undersøkelser, skal melding sendes uoppfordret til Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå kan gi nærmere bestemmelser om hvordan denne melding skal utformes.

§ 2-3 For å ivareta statistikk- og samordningshensyn, kan Statistisk sentralbyrå fremme forslag om hvordan opplysningene skal innhentes og hvorledes statistikken skal utarbeides, herunder forslag om:

 • definisjon av statistiske enheter, kjennemerker, klassifikasjoner etc

 • datainnhenting, f.eks. spørreskjemaets form og innhold

 • databearbeidingen

 • presentasjon av resultatet.

Det skal legges vekt på hensynet til de berørte parters kostnader ved innhentelse av opplysninger og utarbeidelse av statistikk.

§ 2-4 Statistisk sentralbyrå kan bestemme at statistikkresultatene helt eller delvis også skal publiseres av Statistisk sentralbyrå.

Kapittel 3 Tvangsmulkt

§ 3-1 Statistisk sentralbyrå kan ilegge tvangsmulkt ved oversittelse av frist til å gi opplysninger pålagt i medhold av statistikkloven § 2-2.

Tvangsmulkt kan fastsettes på forhånd eller i forbindelse med at ny frist for å gi opplysninger blir gitt.

§ 3-2 Tvangsmulkt kan fastsettes enten som engangsmulkt eller som løpende tvangsmulkt. Engangsmulkt kan gjentas ved fastsetting av nye frister inntil opplysningene er gitt. Ved løpende tvangsmulkt vil mulktbeløpet påløpe inntil oppgaven er gitt.

§ 3-3 Ved fastsetting av mulktens størrelse skal det bl.a. tas hensyn til oppgavegiverens kostnader ved å oppfylle oppgaveplikten slik at mulkt får tilstrekkelig forebyggende virkning. Ved gjentatt tvangsmulkt kan mulkten settes til et høyere beløp.

§ 3-4 Ved forhåndsfastsatt tvangsmulkt forfaller engangsmulkten fra det tidspunkt oppgaveplikten er overtrådt. Ved etterhåndsfastsatt tvangsmulkt forfaller den til betaling første virkedag etter at ny frist for oppgaveplikten er utløpt.

Løpende tvangsmulkt forfaller etter hvert som den påløper.

§ 3-5 Statistisk sentralbyrå kan i særlige tilfelle ettergi tvangsmulkt helt eller delvis hvor det foreligger meget sterke grunner.

§ 3-6 Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Finans- og tolldepartementet.

Kapittel 4 Statistisk sentralbyrås styre

§ 4-1 Styret kommer sammen til møter etter innkalling fra lederen så ofte som det er nødvendig av hensyn til de saker som skal behandles, eller etter krav fra minst tre styremedlemmer.

Innkallingen skal være skriftlig og skal såvidt mulig skje med 14 dagers varsel. Kopi av innkalling og dokumenter sendes også til varamedlemmene.

Administrerende direktør møter i styret.

Møtet ledes av styrets leder. Har lederen forfall, ledes møtet av dets nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må i tillegg til leder eller nestleder minst tre styremedlemmer eller varamedlemmer og administrerende direktør eller den som fungerer som administrerende direktør, være til stede.

§ 4-2 Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal ha adgang til alle dokumenter om saker som angår styrets virkeområde.

Saker som er forhandlings- og/eller drøftingstema med de ansatte skal tas opp med Statistisk sentralbyrås fagforeninger i tråd med Hovedavtalen og Statistisk sentralbyrås særavtale om medbestemmelse før de behandles av styret.

§ 4-3 Styret skal føre møteprotokoll som underskrives av de møtende medlemmer og administrerende direktør.

Styremedlemmer og administrerende direktør kan forlange å få dissens ført i protokollen.

Utskrift av protokollen skal uten opphold sendes Finans- og tolldepartementet og Riksrevisjonen til orientering.

Kapittel 5 Administrerende direktør

§ 5-1 Administrerende direktør skal ha ansvaret for ledelsen av Statistisk sentralbyrå, unntatt i de saker som hører inn under styret.

§ 5-2 Administrerende direktør skal, i tråd med de bestemmelser som er gitt i statistikkloven, utarbeide og legge fram for styret forslag til

 • langtidsprogram,

 • årlig budsjettforslag,

 • årlig arbeidsprogram og

 • årsmelding

for Statistisk sentralbyrå.

§ 5-3 Administrerende direktør har det faglige ansvar for Statistisk sentralbyrås virksomhet og skal sørge for at det fastsatte arbeidsprogram blir gjennomført på en så hensiktsmessig og økonomisk måte som mulig innenfor gjeldende lover og forskrifter, at Statistisk sentralbyrås virksomhet for øvrig følger gjeldende bestemmelser, og at de årlige bevilgninger disponeres i samsvar med Stortingets bevilgningsvedtak og de gitte budsjettforutsetningene og de bestemmelser som gjelder for økonomi- og kontorforvaltning.

§ 5-4 Administrerende direktør skal legge frem for styret saker av større betydning eller som er av prinsipiell interesse for norsk offisiell statistikk eller for Statistisk sentralbyrås virksomhet, herunder saker som vil få betydelige konsekvenser for senere års budsjetter.

§ 5-5 Administrerende direktør skal sørge for at saker som legges frem for styret og departementet er forsvarlig utredet og dokumentert, og at de blir lagt frem i rett tid.

Kapittel 6 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft f.o.m 16. februar 1990.

Statistikkloven § 2-7 om varighet og opphør av taushetsplikt, gjelder også opplysninger hentet inn med hjemmel i statistikkloven av 1907, opplysninger hentet inn med hjemmel i særlover, opplysninger hentet inn fra offentlige organer og opplysninger hentet inn på frivillig grunnlag før denne lov trådte i kraft.

Til dokumentets forside