NOU-er

NOU 2018: 7

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt. Utvalget har som en oppfølging av mandatet og tilleggsoppdrag vurdert hvordan man kan fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk. Utvalget har videre vurdert rammene for Statistisk sentralbyrås virksomhet. 

Les dokumentet