Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2018

Vår ref.: 18/1250

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå på høring. Utvalget ble oppnevnt 9. september 2016 av Finansdepartementet og har vært ledet av professor Nils Henrik M. von der Fehr.

Utvalgets forslag fremgår av kapittel 1 i innstillingen, og er kort oppsummert nedenfor.

1
Utvalget foreslår at det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk. Programmet bør være flerårig, og det bør fastsettes av Kongen i statsråd. Et slikt program skal fastlegge hva som skal være offisiell statistikk, og være et redskap for samordning og regulering av offisiell statistikk.

En stor del av den norske statistikken produseres innenfor det europeiske statistikksamarbeidet; denne statistikken kan uten videre klassifiseres som offisiell. Også en del av den øvrige statistikken fra Statistisk sentralbyrå og fra andre myndigheter vil kunne klassifiseres som offisiell. All offisiell statistikk skal underlegges de samme kvalitetskrav.

Statistisk sentralbyrå skal etter forslaget fortsatt være den sentrale statistikkmyndigheten. Byrået vil imidlertid få et større ansvar for samordning, og ha ansvar for å utarbeide forslag til program i samråd med de øvrige statistikkprodusentene. Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå bør få en lovfestet lederrolle i Statistikkrådet, samarbeidsorganet for statistikkprodusentene, og få ansvar for å påse at andre statistikkprodusenter etterlever kvalitetskravene til offisiell statistikk. Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget.

2
Utvalget foreslår at datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og bearbeider for statistikkformål, i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået.
Spesielt bør forsknings­institusjoner med dokumentert evne til å håndtere data på en sikker måte få lettere, enklere og billigere tilgang. Det bør også bli mulig for offentlige myndigheter med statistikk- og analysebehov å få tilgang til mer data enn i dag. Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget.

3
Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet.
Det er naturlig å legge det europeiske regelverkets bestemmelser om faglig uavhengighet til grunn for all offisiell statistikk. Tilsvarende regler bør etter utvalgets forslag gjøres gjeldende for Statistisk sentralbyrås forskning og analyse. Den faglige uavhengigheten gjelder først og fremst hvordan virksomhetene skal utføre sine oppgaver, ikke hvilke oppgaver de skal utføre. Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget.

4
Utvalget foreslår at dagens styre i Statistisk sentralbyrå erstattes med et råd. Utvalget begrunner forslaget med at et råd vil gi en klarere styringslinje fra ansvarlig departement og at dagens styringsmodell for Statistisk sentralbyrå er vanskelig å forene med det europeiske regelverket. Det internasjonale ekspertpanelet som evaluerte det norske statistikksystemet i 2015, anså spesielt at modellen med et eget styre begrenset direktørens ansvar og faglige uavhengighet. Den foreslåtte modellen vil ifølge utvalget langt på vei videreføre dagens praksis. For å styrke rådets ombudsrolle, bør det være mest mulig åpenhet rundt rådets anbefalinger.

I kapittel 11 har utvalget også vurdert et alternativ med et styre som fungerer som et kollegialt beslutningsorgan i ledelsen av Statistisk sentralbyrå. For ikke å være i konflikt med det europeiske regelverket, må det det etter utvalgets vurdering i så fall ledes av administrerende direktør.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de de to styringsmodellene.

5
Utvalget foreslår å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikk­produksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten.
Etter en samlet vurdering anbefaler utvalget å videreføre virksomheten innenfor Statistisk sentralbyrå. Utvalget ser samtidig både fordeler og ulemper med å ha denne virksomheten lagt til landets statistikkbyrå. Forsknings- og analysevirksomheten er uansett viktig, og utvalget har vurdert to ulike modeller; en videre­føring av dagens organisering innenfor Statistisk sentralbyrå, og å skille ut forsknings- og analyseaktiviteten i en ny institusjon for anvendte politikkanalyser.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de de to modellene.

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på utvalgets øvrige forslag, samt på hvordan forslagene er foreslått nedfelt i lov. Høringen er åpen, og organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 30. juni 2018.

Vi ber høringsuttalelse bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse, som finnes under denne høringssaken på regjeringen.no. Uttalelser kan mellomlagres, og det er mulig å laste opp vedlegg. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Amund Holmsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Mathis Kongsrud
avdelingsdirektør

Akademikerne
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Eiendom Norge
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forskningsinstituttenes fellesarena
Handelshøyskolen BI
Harald Magnus Andreassen
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Innovasjon Norge
Institutt for Samfunnsforskning (ISF)
Konkurransetilsynet
KS
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NAV
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nord universitet
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Redaktørforening
Norsk statistisk forening
Norske Finansanalytikeres Forening
NSD
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oslo Børs
OsloMet – Storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Teknologirådet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund