NOU 2018: 9

Regnskapsførerloven— Forslag til ny lov om regnskapsførere

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Regelverk

Lover

Regnskapsførerloven – Lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere

Aksjeloven – lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)

Allmennaksjeloven – lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

Bokføringsloven – lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Eierseksjonsloven – lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Finansforetaksloven – lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Finanstilsynsloven – lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)

Forvaltningsloven – lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Hvitvaskingsloven – lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Kommuneloven – lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Konkursloven – lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

Merverdiavgiftsloven – lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Regnskapsloven – lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Revisorloven – lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Skattebetalingsloven – lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Skatteforvaltningsloven – lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Stiftelsesloven – lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Straffeloven 2005 – lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Svalbardloven – lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven)

Svalbardskatteloven – lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)

Tjenesteloven – lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Universitets- og høyskoleloven – lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Verdipapirhandelloven – lov 29. juni 2006 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Vergemålsloven – lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)

Yrkeskvalifikasjonsloven – lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Forskrifter

Regnskapsførerforskriften – Forskrift 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv.

Risikostyringsforskriften – Forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll

Klagenemndforskriften – Forskrift 1. februar 2012 nr. 111 om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Yrkeskvalifikasjonsforskriften – forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften)

EØS-regler

Tjenestedirektivet – Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet – Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, med endringer senest ved direktiv 2013/55/EU

Annet

GRFS – Standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) fastsatt juni 2014, sist endret juni 2017.

Forarbeider

NOU 1983: 20 Regulering av regnskapsføreryrket

Ot.prp. nr. 51 (1992–93) Om lov om autorisasjon av regnskapsførere

Innst. O. nr. 116 (1992–93) – Innstilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om autorisasjon av regnskapsførere

Ot.prp. nr. 1 (1998–99) – Skatteopplegget 1999 – Lovenderinger, kap. 18 Autorisasjonsordningen for regnskapsførere

Innst. O. nr. 16 (1998–99) – Innstilling fra finanskomiteen om skatteopplegget 1999 – lovendringer, kap. 19 Autorisasjonsordningen for regnskapsførere

St.prp. nr. 63 (2003–2004) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Ot.prp. nr. 44 (2005–2006) Om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover

Innst. O. nr. 44 (2005–2006) – Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Ot.prp. nr. 70 (2008–2009) Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Innst. O. nr. 82 (2008–2009) – Innstilling fra næringskomiteen om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Prop. 107 L (2011–2012) Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. (ang. politiattest)

Prop. 142 L (2014–2015) Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv (ang klagenemndens utgifter)

Fagartikler og litteratur

Hanne Opsahl (2014) – Lovkommentar til regnskapsførerloven (lov 18. juni 1993 nr. 109) i Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata per 17. januar 2018 (noten sist hovedrevidert 3. november 2014)

Høylie, Kristensen og Opsahl (2015) – Knut Høylie, Roy Kristensen og Hanne Opsahl, God regnskapsføringsskikk med kommentarer til lov og standard, 3. utgave, Oslo 2015

Til dokumentets forside