NOU 2018: 9

Regnskapsførerloven — Forslag til ny lov om regnskapsførere

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget avga sin andre delutredning til Finansdepartementet 1. juni 2018. Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen. Regnskapsførerbransjen har oppdrag for en vesentlig del av norsk næringsliv, og har dermed en viktig funksjon i å opprettholde et ordnet næringsliv. Utvalget forventer at automatiseringen av regnskapsproduksjonen vil fortsette i økende tempo og at markedet for regnskapsførertjenester endres i tråd med dette. Utvalget har vurdert behovet for endringer i reguleringen av regnskapsførere i lys av denne utviklingen.

Les dokumentet