Høring - forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre et krav om skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2020

Vår ref.: 20/3952

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre et krav om skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Etter regnskapsførerloven må regnskapsførerselskap ha en daglig leder som er autorisert regnskapsfører, og autorisasjonen forutsetter at regnskapsføreren har ført en hederlig vandel. Finanstilsynet har likevel i konkrete saker erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, og dermed ikke kan være daglig leder i regnskapsførerselskapet, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem. I dette høringsnotatet foreslås det at det innføres et krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap.

I revisor- og regnskapsførerlovutvalgets utredning til Finansdepartementet 1. juni 2018 (NOU 2018:9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere) ble det lagt frem forslag til ny regnskapsførerlov. Det ble blant annet foreslått å erstatte dagens vandelskrav med et krav om skikkethet. Spørsmålet om skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskapet ble imidlertid ikke behandlet. I høringsnotatet åpnes det for at forslaget om krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer kan fremmes alene eller sammen med lovutvalgets forslag.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 18. september 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

                                                                         Marianne Irgens
                                                                         avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening  
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke
Økokrim
Økonomiforbundet