NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Til innholdsfortegnelse

Del 6
Økonomiske og administrative konsekvenser

15 Økonomiske og administrative konsekvenser

15.1 Økonomiske konsekvenser

Utvalget vurderer det slik at forslaget til en ny krisefullmaktslov isolert sett ikke vil ha noen økonomiske konsekvenser. Forslaget til en krisefullmaktslov etablerer i seg selv ingen nye plikter for myndighetene eller rettigheter for borgerne. I medhold av loven vil det kunne iverksettes tiltak som kan medføre økte, men potensielt sett også reduserte, kostnader. Dette vil imidlertid være kostnader påløpt som følge av en eventuell fremtidig krisesituasjon, og som forutsetningsvis ville ha påløpt uansett, uavhengig av en eventuell krisefullmaktslov.

Regjeringen kan for øvrig ikke bevilge penger til seg selv eller skrive ut skatter, ettersom dette etter Grunnloven tilligger Stortinget, jf. Grl. § 75 bokstav a og d.

15.2 Administrative konsekvenser

Forslaget til ny krisefullmaktslov forutsetter ingen administrative eller organisatoriske endringer og er forutsatt å kunne håndheves innenfor dagens system.

Til dokumentets forside