NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]

Lov 5. februar 1932 nr. 1 om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]

Lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker [riksrettergangsloven]

Lov 31. mars 1949 nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg [drivstoffanleggloven]

Lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold [beredskapsloven]

Lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]

Lov 19. desember 1952 nr. 2 om adgang til rekvisisjon av skip m.v. under krig eller kriseforhold

Lov 25. juni 1954 nr. 6 om brigde av midlertidig lov av 15. desember 1950 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold

Lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova)

Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven)

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]

Lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven)

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven)

Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven)

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven)

Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]

Lov 18. august 2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt

Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven)

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Lov 9. juni 2017 nr. 37 om endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Lov 29. mars 2019 nr. 9 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Forskrifter

Forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle tjenester

Forskrift 15. desember 2000 nr. 1270 om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven

Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene

Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv

Midlertidig forskrift 27. november 2015 nr. 1360 om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Midlertidig forskrift 24. august 2016 nr. 997 om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

Forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk

Midlertidig forskrift 23. februar 2018 nr. 264 om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Annet regelverk, vedtak, instrukser mv.

Delegering av ansvar og myndighet til Kystdirektoratet etter forurensingsloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, fastsatt av Fiskeridepartementet 20. desember 2002.

Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 26. mai 2005

Instruks for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps koordinerende roller, fastsatt ved kgl. res. 24. juni 2005

Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

Beredskapstiltak for å sikre liv og helse i situasjonen med stengt luftrom over Norge – anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, jf. § 1-5 nr. 2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2. Kongelig resolusjon. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, 16. april 2010

Anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, jf. § 1-5 nr. 2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2, fastsatt ved kgl. res. 16. april 2010

Delegering av myndighet til Helsedirektoratet etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. april 2010

Stortingets forretningsorden, vedtatt av Stortinget 7. juni 2012

Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter sivilbeskyttelsesloven § 14, § 15 og § 29, fastsatt ved kgl. res. 13. desember 2012

Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen, fastsatt ved kgl. res. 23. august 2013

Instruks for Fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, fastsatt ved kgl. res. 19. juni 2015

Organisasjonsplan for redningstjenesten, fastsatt ved kgl. res. 19. juni 2015

Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv GI-13/2015, Instruks om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90

Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv GI-9001/2015, Instruks – rutiner for rask håndtering av personer som ankommer over norskrussisk landegrense (Storskog) uten gyldig visum eller annen gyldig innreisetillatelse til Norge

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), fastsatt ved kgl. res. 19 februar 2016

Delegering av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og energidirektorat, fastsatt av Olje- og energidepartementet 27. juni 2016

Regler for forhåndsutpeking av midlertidige etterfølgere for regjeringens medlemmer i nærmere angitte krigs- og krisesituasjoner (suksesjon), fastsatt ved kgl. res. 27. januar 2017

Ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå og Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og IKT-sikkerhet, delegeringsvedtak fastsatt ved kgl. res. 10. mars 2017

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven, fastsatt ved kgl. res. 17 mars 2017

Delegering etter lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap, fastsatt ved kgl. res. 16. juni 2017

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen), fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 1. september 2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk rikskringkasting AS, Telenor Norge AS, Norkring AS og Norsk lokalradioforbund om lokal- og riksradiostasjoners virksomhet under kriser og katastrofer (2018)

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 78 (1950) Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold

Ot.prp. nr. 53 (1961–62) Om ny veglov

Ot.prp. nr. 11 (1979-80) Om lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven)

Ot.prp. nr. 72 (1982–83) Lov om petroleumsvirksomhet

Ot.prp. nr. 83 (1986–87) Om lov om verdipapirbørs

Ot.prp. nr. 42 (1991–92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 91 (1992–93) Om lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

Ot.prp. nr. 22 (1994–95) Om lov om politiet (politiloven)

Ot.prp. nr. 43 (1995–96) Om lov om petroleumsvirksomhet

Ot.prp. nr. 88 (1998–99) Om lov om strålevern og bruk av stråling

Ot.prp. nr. 89 (1998–99) Om lov om helsemessig og sosial beredskap

Ot.prp. nr. 65 (2003–2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Prop. 91 L (2009–2010) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Prop. 111 L (2010–2011) Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Prop. 69 L (2012–2013) Endringer i ekomloven

Prop. 152 S (2014–2015) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren

Prop. 16 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Prop. 43 L (2015–2016) Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Prop. 79 L (2016–2017) Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Prop. 149 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet

Prop. 161 L (2016–2017) Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Prop. 1 S (2018–2019) Samferdselsdepartementet

Prop. 45 LS (2018–2019) Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

Prop. 86 L (2018–2019) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Prop. 91 L (2018–2019) Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Prop. 97 L (2018–2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Innstillinger

Innst. O. XV. (1950) Innstilling fra justisnemnda til midlertidig lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold

Innst. S nr. 187 (2004–2005) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgningsreglementet

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV

Innst. 187 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, med unntak av romertall IX

Innst. 20 S (2015–2016) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Innst. 229 L (2015–2016) Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Innst. 62 S (2016–2017) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren

Innst. 304 L (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Innst. 326 S (2016–2017) Innstilling fra justiskomiteen om Risiko i et trygt samfunn

Innst. 54 L (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Innst. 314 S (2017–2018) Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om å avslutte arbeidet til utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen

Innst. 13 S (2018–2019) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innst. 301 L (2018–2019) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), og Tillegg til Lov om havner og farvann

Innst. 328 L (2018–2019) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Andre stortingsvedtak

Anmodningsvedtak 18. juni 2015 nr. 736

Stortingsvedtak 13. oktober 2015, sak nr. 5, Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Lovvedtak 5 16. november 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Anmodningsvedtak 16. november 2015 nr. 31

Anmodningsvedtak 10. mai 2016 nr. 646

Stortingsmeldinger

Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet

Meld. St. 13 (2015–2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn

Dokumenter

Dokument nr. 11 (1950). Om Ot. prp. nr. 78 for 1950 angående lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold

Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 12:8 (2015–2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovsfestede rettigheter)

Dokument 8:156 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om å avslutte arbeidet til utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen

NOU-er

NOU 1985: 33 Lov om verdipapirbørs (børsloven)

NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II

NOU 1995: 31 Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser

NOU 1996: 16 Tiltak mot flom

NOU 1999: 21 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn – utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

NOU 2009: 20 Ny grenselov – politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn

NOU 2016: 4 Ny kommunelov

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Norsk rettspraksis

Rt. 1995 s. 530

Rt. 2007 s. 404

Rt. 2014 s. 1105

Rt. 2015 s. 93

Rt. 2015 s. 155

HR-2016-2554-P

HR-2018-104-A

Internasjonale kilder

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4. november 1950 (ETS no. 5) (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK))

International Covenant on Civil and Political Rights, 16. desember 1966 (FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter (SP))

International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, 16. desember 1966 (FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter)

The Agreement on the European Economic Area, 2. Mai 1992 (avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen))

Direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 604/2013 av 26. juni om fastsettelse av kriterier og ordninger for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse inngitt i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs (Dublin III-forordning)

Andre land

Sverige

Regeringsformen (1974:152)

Ransoneringslag (1978:268)

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Skyddslag (2010:305)

Plan- och bygglag (2010:900)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Lag (2017:985) om ändring i plan- och bygglagen

Plan- och byggförordning (2011:338)

Förordning (2015:934) om ändring i plan- och byggförordningen

Prop. 1992/1993:76 om höjd beredskap

SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen. Översyn och internationell utblick.

SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt. Sverige høsten 2015

Danmark

Danmarks Riges Grundlov (lov nr 169 af 5. juni 1953)

Byggeloven (senest lovbekendtgørelse 23. september 2016 nr. 1178)

Beredskabsloven (senest lovbekendtgørelse 3. april 2017 nr. 314)

Lov om planlægning (senest lovbekendtgørelse 16. april 2018 nr. 287)

Sundhedsloven (senest lovbekendtgørelse 2. november 2018 nr. 1286)

Lov 8. juni 2018 nr. 740 om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning

Udlændingeloven (senest lovbekendtgørelse 10. mars 2019 nr. 239)

L 165 (2014/1) Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (midlertidige opholdssteder til flygtninge)

Finland

Lag om försvarstillstånd (22.7.1991/1083)

Beredskapslag (29.12.2011/1552)

Storbritannia

Civil Contingencies Act (2004, c 36)

Offentlige publikasjoner (rapporter, rundskriv, veiledere mv.)

Lovavdelingens uttalelse [2004/1843] om biobankmateriale som grunnlag for DNA-analyser i straffesaker

Forsvarets forskningsinstitutt, rapport 2012/01319. Birkemo mfl., Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island – norsk krisehåndtering og noen erfaringer (2013)

Utlendingsdirektoratet, Ankomstscenarioer (2015)

Utlendingsdirektoratet, Tall og fakta 2015

Utlendingsdirektoratet, Rapport høsten 2015

Utlendingsdirektoratet, Delrapport til egenevalueringen av beredskapsarbeidet i UDI høsten 2015 – Storskogporteføljen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSBs håndtering av koordineringen i flyktningsituasjonen 2015

Politidirektoratet, Den langsomme krisen. Asylankomster over Storskog grensepasseringssted – erfaringer fra høsten 2015

Politiets utlendingsenhet, Høsten 2015 – et forstørrelsesglass over generelle trender i PU?

Fylkesmannen i Finnmark, Intern evalueringsrapport – ekstraordinær flyktningestrøm høsten 2015

Sivilforsvaret, Evaluering av Sivilforsvarets håndtering av flyktningestrømmen til Norge

Nasjonalt ID-senter, Evaluering av ID-arbeidet på Tøyen, Råde og i Kirkenes høsten 2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Analyse av to krisescenarioer knyttet til flyktningsituasjonen (2016)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnets kritiske funksjoner (2016)

Kunnskapsdepartementet, Høringsforslag til endringer i opplæringsloven (oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon i ekstraordinære tilfeller) (2016)

Statsministerens kontor, Om statsråd [ajourført versjon juni 2017 tilgjengelig på regjeringen.no]

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal (2018)

Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal helseberedskapsplan (2018)

Forsvarets forskningsinstitutt, rapport 18/00080. Sverre Diesen, Lavintensivt hybridangrep på Norge i en fremtidig konflikt

Forsvarets forskningsinstitutt, rapport 18/00081 (BEGRENSET). Sverre Diesen, Tre scenarioer for et fremtidig lavintensivt og hybrid angrep på Norge

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag (2018)

Nærings- og fiskeridepartementet, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser punkt 10.2.3 [ajourført versjon 24.04.2018 tilgjengelig på regjeringen.no]

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Analyse av krisescenarioer 2019

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Risiko 2019

Politiets sikkerhetstjeneste, Trusselvurdering 2019

Etterretningstjenesten, Fokus 2019

Litteratur

Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, 5. utg. ved Magnus Matningsdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn, Oslo 2004

Asfeldt mfl., «Da bakdøra til Europa sto åpen», Tidsskriftet den norske legeforening, 4. utg., 2018 ss. 337–342

Ragnar Auglend, Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid, 1. utg., Oslo 2016

Johan Greger Aulstad, «Bør en større del av den alminnelige forvaltningsretten lovreguleres?», i: Torstein Frantzen mfl. (red.), Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue, Oslo 2007, ss. 594–609

Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utg., Oslo 2018

Ståle Eskeland, «Ressurser, rettssikkerhet og forvaltningens ansvar», i: Magnus Aarbakke mfl. (red.), Festskrift til Torstein Eckhoff; Samfunn, rett, rettferdighet, Oslo 1986, ss. 293–309

Arvid Frihagen, Forvaltningsrett, bind I, Oslo 1991

Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg., Oslo 2015

Marianne Hovde, Nødrett som rettsgrunnlag for forvaltningens faktiske handlinger og rettslige beslutninger, Tromsø (UiT), 2006

Benedikte Moltumyr Høgberg, Statsrett, 2. utg., Oslo 2016

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Norway’s asylum freeze. A report on Norway’s response to increased asylum arrivals at the Storskog border crossing with Russia in 2015 and subsequent legal developments, Oslo 2019

Walløe Tvedt mfl., Hvordan forstå materiell forvaltningsrett?, Oslo 2005

Til dokumentets forside