NOU 2020: 2

Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser og forklaringer

AAP:

Arbeidsavklaringspenger

AES:

Adult Education Survey

Akademikerne:

Hovedsammenslutning av norske fagforbund med høyere grads utdanning

AKU:

Arbeidskraftsundersøkelsen

BIO

Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring

BNL:

Byggnæringens landsforbund

CVTS:

Continuing Vocational Training Survey

Cedefop:

European Centre for the Development of Vocational Training

EC:

European Commission

EU:

European Union

Eurostat:

EUs statistikkontor

EQF:

European Qualifications Framework

EØS:

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FLT:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

GSMA:

Global system for Mobile Communications Association (Opprinnelig: Groupe Speciale Mobile Association)

h.a.:

høyre akse (i figurer med forskjellige skalaer)

HK:

Forbundet Handel og kontor

IA:

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (avtale mellom arbeidslivets parter og Staten)

ICCS

The International Civic and Citizenship Education Study

IKT:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ILO:

International Labour Organisation

ISCO:

International Standard Classification of Occupations

KBU:

Kompetansebehovsutvalget

KS:

Kommunenesektorens organisasjon

LO:

Landsorganisasjonen i Norge

MBL:

Mediebedriftenes landsforening

NBF:

Norges bilbransjeforbund

NEET:

Not in Employment, Education or Traning

NAV:

Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge

NHO:

Næringslivets Hovedorganisasjon

NIFU:

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NITO:

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NKPS:

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

NOKUT:

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOU:

Norsk offentlig utredning

NTNU:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OECD:

The Organisation for Economic Co-operation and Development

PIAAC:

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

PISA:

Programme for International Student Assessment

SFP:

SSBs system for persondata

Spekter:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

SSB:

Statistisk sentralbyrå, Norge

SØA:

Samfunnsøkonomisk analyse

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

TIP:

Teknikk og industriell produksjon (yrkesfaglig utdanningsprogram)

Unio:

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

v.a.:

venstre akse (i figurer med forskjellige skalaer)

Vg1–Vg3:

Videregående opplæring, trinn 1–3

Virke:

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene

YS:

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til dokumentets forside