NOU 2020: 2

Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Acemoglu, Daron og Pascual Restrepo (2019). «Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor», Journal of Economic Perspectives, vol. 33 (2), våren 2019, s. 3–30.

AES (2016). Adult Education Survey, Eurostat database, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Aftenposten (1995). «INTERNET hva søren er det?». Aftenposten 9. juli 1995.

Aftenposten (2019). Skoler over hele landet innfører Ipad til alle. Ingen vet helt hva det gjør med læringen. A-magasinet, Kjersti Nipen, 16. august 2019.

Andreev, Leonid (2015). NAVs bedriftsundersøkelse 2015, NAV, Notat 1/2015.

Andreev, Leonid og Johannes Sørbø (2016). NAVs bedriftsundersøkelse 2016, NAV, Notat 2/2016.

Andreev, Leonid og Kari-Mette Ørbog (2014). NAVs bedriftsundersøkelse 2014, NAV, Arbeid og velferd 2/2014.

Arbeidsdirektoratet (1965). Nordisk yrkesklassifisering. Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk.

Arntz, Melanie, Terry Gregory og Ulrich Zierahn (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers no. 189.

Barrett, Garry og Q. Craig Riddell (2016). Ageing and Literacy Skills: Evidence from IALS, ALL and PIAAC, OECD Education Working Paper no. 145, OECD, Paris.

Berg, Sonja L., Roger Bjørnstad og Michael S. Mark (2016). Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen, Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 37–2016.

Berglund, Tomas, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen og Johan Røed Steen (2019). Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization? Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2.

Beyrer, Svetlana, Geir Hjemås, Othilde Skjøstad og Johannes Hansen (2019). Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet. SSB-rapport 2019/20.

Bovim, Gunnar og Anne Borg (2018). Kjønnspoeng er i visse tilfeller helt nødvendig, i nettavisen Khrono.

Brandes, Philipp og Roger Wattenhofer (2016). «Opening the Frey/Osborne Black Box: Which Tasks of a Job are Susceptible to Computerization?».

Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang og Knut Røed (2010a). Disability in the welfare state: An unemployment problem in disguise? IZA Discussion Paper no. 4897.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen (2010b). Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder? Frischsenteret rapport 3/2010.

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum (2018). «Fagbrev i voksen alder», Søkelys på arbeidslivet, Årgang 34, nr. 1–2–2017, s. 24–43.

Bye, Torstein og Helge Næsheim (2016). «Drivkrefter bak endringer i yrkesstrukturen», SSB, Økonomiske analyser 4/2016.

Börsch-Supan, A. & Weiss, M. (2013). Productivity and age: Evidence from work teams at the assembly line. Revised version 2013. München: Max Planck Institute.

Consoli, Davide, Givoanni Marin, Alberto Marzucchi og Francesco Vona (2016). «Do green jobs differ from non-green jobs in terms of skills and human capital?» Research Policy Vol.45, s. 1046–1060.

Council on Competitiveness (2008). Thrive. The Skills Imperative.

CVTS (2015). Continuing Vocational Training Survey, Eurostat database, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Dag og Tid (2019). «Skjermparadokset i den norske skulen», 29. november 2019.

Daus, Stephan, Per Olaf Aamodt og Cathrine E. Tømte (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger, NIFU, Rapport 2019: 13.

Deming, David J. (2017). «The Growing Importance of Social Skills in the Labour Market», Quarterly Journal of Economics, Vol.132 (4), November, s. 1593–1640.

Digital Scoreboard 2018. Database «Analyse one indicator and compare countries».

Digital21 (2018). Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger.

Diku (2019). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Rapportserie Nr. 5, 2019.

Drzwi, Wenche, Lisbeth Lerskau, Øystein Olsen og Nils Martin Stølen (1994). Tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft. SSB-rapport 1994/2.

Durlak, Joseph A., Roger P. Weissberg, Allison B. Dymnicki, Rebecca D. Taylor and Kriston B. Schellinger (2011). «The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions», Child Development, Vol.82(1), s. 405–432.

Dølvik, Jon Erik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfall (2014). Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?, Fafo-rapport 2014: 46.

Elken, Mari, Rannveig Røste, Dorothy S. Olsen og Arne Martin Fevolden (2019). Varehandel og høyere utdanning. En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. NIFU Rapport 2019: 9.

Fedoryshyn, Nadiya (2018). Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning, SSB analyse 2018/2019: Sysselsetting blant unge.

Fjørtoft, Siw Olsen, Sylvi Thun og Marte Pettersen Buvik (2019). Monitor 2019. En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager, SINTEF-rapport, 2019: 00877.

FN-sambandet (2019). «Bærekraftig utvikling», nettartikkel 15. januar 2019.

Fourage, D. T. Schills og A. de Grip (2013). «Why do low-educated workers invest less in further training?»,Journal of Applied Economics, Vol.45(18), s. 2587–2601.

Frey, Carl Benedikt (2019). The Technology Trap. Capital, Labor, and Power in the Age of Automation, Princeton University Press.

Frey, Carl Benedikt og Michael A. Osborne (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?, The Oxford Martin Programme on Technology and Employment, Working paper.

Frey, Carl Benedikt og Michael A. Osborne (2017). «The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?» Technological Forecasting and Social Change, Vol.114, januar 2017, s. 254–280.

Fölster, Stefan (2014). Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen för strategisk forskning, Stockholm.

Gassen, Nora Sánches og Timothy Heleniak (2019). The Nordic Population in 2040 – Analysis of past and future demographic trends, Nordregio report 2019: 6.

Gjefsen, Hege Marie (2013). Educational behavior in the dynamic micro-simulation model MOSART. SSB-rapport 2013/15.

Gjefsen, Hege Marie (2019). Treffer vi? En sammenligning av forskjellige utdanningsframskrivninger. SSB-notat 2019/41.

Gjerustad, Cay og Robin Ulriksen (2018). Deltakerundersøkelse for lærere 2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet», NIFU rapport 2018: 26.

GSMA (2019). «Emerging Technologies». Notat tilsendt Kompetansebehovsutvalget i oktober 2019.

Gunnes, Trude (2017). Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-fremskrivninger. SSB-notat 2017/42.

Hanson J., Normann H.E. red. (2019) Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry, Centre for Sustainable Energy Studies.

Heckman, James J., Tomas Jagelka og Timothy D. Kautz (2019). «Some contributions of economics to the study of personality», Working Paper 26459, NBER, Cambridge Massachusetts, November.

Hegge, Terje (2019), «Bærumsskolen trenger flere menn», artikkel i Asker og Bærum budstikke, 4. desember.

Helseth, Ingvild Andersen, Eva Fetscher og Kjersti Stabell Wiggen (2019). Praksis i høyere utdanning – gode eksempler, NOKUT.

Hillman, Nick og Nicholas Robinson (2016). Boys to men. The underachievement of young men in higher education – and how to start tackling it. Higher Education Policy Institute Report 84.

Hilsen, Anne Inga og Roy A. Nielsen (2019). Seniorpolitikk i varehandelen, Fafo-rapport 2019: 19.

Hjemås, Geir, Jia Zhiyang, Tom Kornstad og Nils Martin Stølen (2019). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. SSB-rapport 2019/11.

Hordaland fylkeskommune (2018), «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder» – delprosjekt 2. Felles rapport fra 16 fylkeskommuner, februar.

Horgen, Erik Herstad (2019). «De store bevegelsene i arbeidsmarkedet». SSB-nettartikkel 12. november 2019.

Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning: En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. NIFU Arbeidsnotat 2019: 3.

Hovdhaugen, Elisabeth og Per Olaf Aamodt (2005). Frafall fra universitetet: En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) høsten 1999. NIFU arbeidsnotat 2005: 13.

Huang, Lihong, Guro Ødegård, Kristinn Hegna, Vegard Svagård, Tarjei Helland og Idunn Seland (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016, Nova Rapport nr. 15/17.

Høst, Håkon og Kaja Reegård (2019). Dimensjonering av videregående opplæring. Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer, NIFU, Rapport 2019: 23.

Høst, Håkon og Svein Michelsen (2015). «Om arbeidet med kvalitet i fag- og yrkesopplæringen», i Høst, Håkon (red), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, NIFU Rapport 14/2015, s. 23–82.

Høst, Håkon, Lars Lyby og Vera Schwach (2019a). Fagskoleutdanningenes kunnskapsbase. NIFU Rapport 2019: 22.

Høst, Håkon, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Lyby (2019b). Styrt eller søkestyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU Rapport 2019: 15.

Høydahl, Even (2017). Ny sentralitetsindeks for kommunene. SSB-notater 2017/40.

Ianke, Pia (2018). Livslang læring 2018: Sysselsatte som ikke deltar i opplæring, Faktaark fra Kompetanse Norge basert på tall fra Lærevilkårsmonitoren 2018.

ILO (2017). Mainstreaming green job issues into national employment policies and implementation plans: a review, Working Paper 227.

ILO (2018). World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs, International Labour Office – Geneva, ILO, 2018.

ILO (2019). Skills for a greener future. Key findings, International Labour Office – Geneva, ILO, 2019.

Ingelsrud, Mari Holm og Arild H. Steen (2019). YS arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2019. Kompetanse i det digitale arbeidslivet, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Ipsos (2018). Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos Public Affairs, Rapport.

Ipsos (2019). Norsk seniorpolitisk barometer 2019. Yrkesaktig befolkning, Utarbeidet av Ipsos for Senter for seniorpolitikk.

Jensen, Fredrik, Andreas Pettersen, Tove S. Frønes, Marit Kjærnsli, Anubha Rohatgi, Anna Eriksen og Eva K. Narvhus (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, Universitetsforlaget, Oslo.

Johannesen, Hedvig, Petter Øyan og Ellen Merethe Magnus (2018). «Back into your arms’ – Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective», Journal of Widening Participation and Lifelong Learning, Vol. 20.

Kalstø, Åshild Male (2018). «Arbeidsledighet blant eldre arbeidstakere», innlegg på bloggen: deterdinpensjon.no.

Kalstø, Åshild Male (2019). «NAVs bedriftsundersøkelse 2019. Økt etterspørsel etter arbeidskraft», NAV, Arbeid og velferd 2/2019.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017). NAVs bedriftsundersøkelse 2017, NAV, Notat 1/2017.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2018). NAVs bedriftsundersøkelse 2018, NAV, Notat 1/2018.

Kautz, Tim D, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel, Lex Borghans (2014). Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-cognitive Skills to Promote Lifetime Success, OECD Education Working Papers no. 110, OECD Publishing, Paris.

Khrono (2019). «Kvalitetspris til Sørøst-Norge», artikkel i nettavisen Khrono.

Knowles, Malcolm S. (1984). Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning, San Fransisco.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019a). Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025, Strategi, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019b). «Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon», nettartikkel 2. desember 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019c). Prop. 113S (2018–2019), Kommuneproposisjonen 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

KS (2019). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019.

Københavns Universitet (2019). https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelse-i-kvote-2/

Kårstein Asbjørn (2013). Grønn kompetanse i tjenesteyting, NIFU arbeidsnotat 4/2013.

Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse. Fagbokforlaget, Oslo.

Lai, Linda og Janne C. Kapstad (2009). «Perceived Competence Mobilization: An Explorative Study of Predictors and Impact on Turnover Intention», International Journal of Human Resource Management, Vol.20(9), s. 1985–1998.

Langørgen, Audun (2007). Sentralisering – årsaker, virkninger og politikk, Samfunnsspeilet 2/2007 – 21. årgang.

Leknes, Stefan, Geir Hjemås, Erling Holmøy og Nils Martin Stølen (2019). Regionale fremskrivninger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017–2035, SSB-rapport 2019/26.

Leknes, Stefan, Sturla A. Løkken, Astri Syse og Marianne Tønnessen (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater, SSB-rapport 2018/21.

Lid, Stein Erik, Hanne Sofie Stolinski og Marit Sissel Kvernenes (2019). Hva har NOKUT sagt om kvalitet i praksis? NOKUT

LO og NHO (2015). Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

Lovdata (2019). Lov om klimamål (klimaloven).

Ludvigsen, Stian Skår (2016). Pilotprosjekt for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplaner. Sluttrapport delprosjekt I, Hordaland fylkeskommune 20.11.2016.

Lærevilkårsmonitoren (2019). Upubliserte grunnlagsdata fra Lærevilkårsmonitoren 2019, tilrettelagt for KBU.

ManpowerGroup (2019). «Bedriftene utenfor Oslo er de mest optimistiske før første kvartal 2020», nettartikkel 10. desember 2019.

Martin, John P. (2018). Skills for the 21st century: Findings and policy lessons from the OECD survey of adult skills, OECD Education Working Papers 166.

McKinsey (2015). Why diversity matters. McKinsey&Company.

McKinsey (2018). Skill shift. Automation and the future of the workforce. Discussion paper. Mai 2018. McKinsey&Company.

McKinsey (2019). The future of women at work. Transitions in the age of automation. Juni 2019. McKinsey&Company.

Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Midtsundstad, Tove (2018). Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere, Fafo-rapport 2018: 34.

Midtsundstad, Tove og Roy A. Nielsen (2019). «Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment, European Journal of Education Vol.54, s. 48–59.

Miljødirektoratet (2019). «Klimatilpasning», nettartikkel.

Moland, Leif, Ketil Bråthen, Odd Bjørn Ure, Helge Renå, Christian Skattum og Tone H. Sollien (2019). Strategisk kompetanseutvikling i kommunene, Fafo og Asplan Viak AS.

Multiconsult (2019). Hvordan gjøre CO2-fangst og -lagring lønnsomt? – hvordan nye virkemidler kan utvikle markeder for lavkarbonprodukter, Dokumentkode 10209499-TVF-RAP-001.

Nedelkoska, Ljubica og Glenda Quintini (2018). Automation, skills use and training, OECD Social, Employment and Migration Working Papers 202.

NKPS (2017). Norsk kompetansepolitisk strategi 2017–2021.

Nordvik, Hilmar (2005). «Personlighetstrekk: deres art og antall», Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol.42 (11), s. 994–997.

Norges Banks regionale nettverk (2019). Nasjonal rapport 4/2019.

NOU 2014: 7. Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag.

NOU 2015: 8. Fremtidens skole.

NOU 2018: 13. Voksne i grunnskole og videregående opplæring – Finansiering av livsopphold.

NOU 2018: 15. Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring.

NOU 2018: 2. Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget.

NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

NOU 2019: 2. Fremtidige kompetansebehov II. Utfordringer for kompetansepolitikken.

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæring.

NOU 2019: 3. Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

NRK (1980). TV-magasinet Arbeidsplassen.

Næsheim, Helge Nome (2018a). Endringer i yrkesstrukturen 2000–2017. SSB-rapport 2018/39.

Næsheim, Helge Nome (2018b). Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer. SSB-notat 2018/14.

OECD (2012). The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy, OECD Green Growth Papers 2012–01.

OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015a). Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015b). Education at a Glance 2015. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017a). OECD Employment Outlook 2017,OECD Publishing, Paris.

OECD (2017b). Education at a Glance 2017. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018a). Good Jobs for All in a Changing World of Work. The OECD Job Strategy, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018b). Higher Education in Norway: Labour Market Relevance and Outcomes. OECD Publishing, Paris.

OECD (2019a). PISA 2018 Results (volume I): What students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019b). «Social and Emotional Skills – Well-being, connectedness and success», et hefte fra OECD som gir en litteraturgjennomgang over studier som knytter sosiale og emosjonelle ferdigheter til forskjellige utfall som en del av prosjektet Study of Social and Emotional Skills.

OECD (2019c). OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019d). OECD Employment Outlook, The future of work, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019e). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD/LEGAL/0449.

OECD (2019f). Artificial Intelligence in Society. OECD Publishing, Paris.

OECD (2019g). Education at a Glance 2019. OED Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019h). Getting Skills Right. Future-Ready Adult Learning Systems, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019i). Getting Skills Right. Engaging low-skilled adults in learning, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019j). Getting Skills Right. Creating responsive adult learning systems, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019k). Getting Skills Right. Making adult learning work in social partnerships, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019l). Working Better with Age, OECD Publishing, Paris.

OECD og Cedefop (2014). Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies.

Olberg, Dag, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder (2017). Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken. Fafo-rapprt 2017: 14.

Olsen, Dag Rune (2019). «Praksis bør handle om mer enn læringsutbytte»,artikkel i nettavisen Khrono.

Olsen, Dorothy Sutherland og Pål Børing (2019). Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker, NIFU-rapport 2019: 14.

Oslo Economics (2016). Evaluering av utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune», Rapport 2016–8,utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oslo Economics (2018). Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner, Rapport fra Oslo Economics og Frischsenteret på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

Pajarinen, Mika og Petri Rouvinen (2014). «Computerization Threatens One Third of Finnish Employment», ETLA Brief.

Pajarinen, Mika, Petri Rouvinen og Anders Ekeland (2015). Computerization and the Future of Jobs in Norway, Rapport skrevet på oppdrag av Ludvigsenutvalget.

Pedersen, Per Egil, Birgit A. Apenes Solem og Elsa Kristiansen (2018). Digitaliseringens påvirkning på varehandelen. En litteraturstudie, Skriftserien nr. 2, 2018, Universitetet i Sørøst-Norge.

Perlic, Biljana og Daniel Albertsen (2019). Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev, SSB-rapport 2019/31.

Prop.1 S (2018–2019) Proposisjon til Stortinget. Kunnskapsdepartementet.

Rambøll (2019). Kandidatundersøkelsen 2018.

Regjeringen (2019). Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser, Pressemelding 14.03.2016.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (2016). Grønn konkurransekraft.

Reglab (2018). Regionala matchningsindikatorer. Fördjupad analys.

Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. En kunnskapsoppsummering. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2019: 6.

Roberts, Brent W., Kate E. Walton og Wolfgang Viechtbauer (2006). «Patterns of Mean-Level Change in Personality Traits Across the Life Course: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies», Psychological Bulletin, Vol.132(1), s.1-25.

Rogne, Adrian Farner (2016). «Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene?» Økonomiske analyser 3/2016.

Rogne, Adrian Farner og Astri Syse (2017). Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivninger, sosiodemografiske mønstre og helse, SSB-rapport 2017/32.

Roksvaag, Kristian og Inger Texmon (2012). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell frem mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012, SSB-rapport 14/2012.

Rybalka, Marina, Ole Røgeberg og Øystein Åmelfot Dyngen (2019). Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018, SSB-rapport 2019/14.

Rørstad, Kristoffer, Pål Børing, Espen Solberg og Tone Cecilie Carlsten (2018). NHOs Kompetansebarometer 2018. Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018, NIFU-rapport 2018: 23.

Rørstad, Kristoffer, Pål Børing, Espen Solberg og Tone Cecilie Carlsten (2019). NHOs kompetansebarometer 2019. Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019, NIFU, Rapport 2019:16.

Samfunnsøkonomisk analyse (2018). Finansiering av etter- og videreutdanning i kommunesektoren, Samfunnsøkonomisk analyserapport 13: 2018.

Samordna opptak (2018). Søkerstatistikk 2014–2018.

Saran, Samir, Nikhila Natarajan, Mdhulika Srikumar (2018). In pursuit of autonomy: AI and national strategies. ORF Special Report, november.

Scherer, Ronny, Fazilat Siddiq og Bárbara Sánchez Viveros (2019). «The Cognitive Benefits of Learning Computer Programming: A Meta-Analysis of Transfer Effects», Journal of Educational Psychology, Vol.111(5), s. 764–792.

Seip, Åsmund Arup (2018). Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor, Fafo-rapport 2018: 37.

Skjerve, Tormod og Eleni Simeou (2018). Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet, utviklet i samarbeid mellom Virke og LO, YS, NHO, Kiwi, Meny og IKEA.

Skjøstad, Othilde, Svetlana Beyrer, Johannes Hansen og Geir Hjemås (2019). Sykepleieres arbeidssted og nyutdannedes sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. SSB-rapport 2019/4.

Skålholt, Asgeir, Dorothy Sutherland Olsen (2019). Forberedt for fag. En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid, NIFU-arbeidsnotat 2019: 20.

Skålholt, Asgeir, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder (2013). Å bli helsefagarbeider. NIFU-rapport 5/2013.

SNL (2019). «Grønt skifte», nettartikkel.

Solberg, Espen, Pål Børing, Kristoffer Rørstad og Tone Cecilie Carlsten (2016). NHOs kompetansebarometer 2016. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016, NIFU, Arbeidsnotat 2016: 1.

SSB (2011). Standard for yrkesklassifisering. Notater 17/2011.

SSB (2017). «Gjennomsnitt, median eller kvartiler?» SSB-nettartikkel 1. februar 2017.

SSB (2019a). Konjunkturtendensene 2019/4.

SSB (2019b). Dette er Norge 2019.

SSB (2019c). Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid. SSB analyse 2019.

Steen, Arild H., Dag Ellingsen, Marit O. Nygaard (2018). Norsk arbeidsliv 2018. Innenfor eller utenfor arbeidslivet – et spørsmål om grader, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet.

Stølen, Nils Martin, Remy Bråthen, Geir Hjemås, Berit Otnes, Inger Texmon og Åsne Vigran (2016). Helse- og sosialpersonell 2000–2014 – Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger. SSB-rapport 2016/19.

Stølen, Nils Martin, Tonje Köber, Dag Rønningen og Inger Texmon (2002). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020. Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD. SSB-rapport 2002/18.

Støren, Liv Anne, Kjersti Nesje, Kari Vea Salvanes, Clara Åse Arnesen og Ingvild Reymert (2018). Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen: Resultater fra Spesialundersøkelsen 2017, NIFU rapport 2018: 2.

Støren, Liv Anne, Rune Borgan Reiling, Siv-Elisabeth Skjelbred, Marte Eline Ulvestad, Tone Cecilie Carlsten og Dorothy Sutherland Olsen (2019). Utdanning for arbeidslivet. Arbeidsgivers forventinger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler, NIFU, Rapport 2019: 3.

Sutherland, Dorothy og Pål Børing (2019). Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker, NIFU-rapport 2019: 14.

SØA (2015). Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov, Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 19–2015.

SØA (2016). Scenarioanalyse – Framtidig kompetanseetterspørsel i Norge, Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 49–2016.

SØA (2018). Scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 33–2018.

SØA (2019). Teknologi, sysselsetting og kompetanse i varehandelen. Rapport 14–2019.

Sørbø, Johannes og Karl Jacobsen (2012). Bedriftsundersøkelsen 2012, NAV, Arbeid og velferd 2/2012.

Talberg, Niri (2019). Fra festtaler til realitet. Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor, Fafo-rapport 2018: 37.

Tepfers, Camilla (2019). «Er Apple kanarifuglen i gruven?» Aftenposten debattinnlegg 10. januar 2019.

Tepfers, Camilla og Håkon Haugli (2019a). «Kommer algoritmene for å ta oss?» Aftenposten debattinnlegg 15. februar 2019.

Tepfers, Camilla og Håkon Haugli (2019b). «Digitale meningsbobler er skadelige for demokratiet». Aftenposten debattinnlegg 3. april 2019.

The Economist (2019). «Will a robot really take your job?», 27. juni 2019.

Thun, Cecilie og Øystein Gullvåg Holter (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet, Universitetet i Oslo.

Tveit, Mari Sundli (2019). Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse, Dagens Perspektiv, 3. september 2019.

Ulstein, Joakim (2019). Livslang læring 2008–2018: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren, Kompetanse Norge.

Underthun, Anders og Arild H. Steen (2018). Digital omstilling i arbeidslivet. En rapport fra fire bransjer, AFI-rapport 2018: 05.

Underthun, Anders, Ida Drange og Elin Borg (2017). Partssamarbeidets kompetanseeffekter. En analyse av Forbundet for Ledelse og Teknikks støtteordning for etter- og videreutdanning og utdanningsselskapet Addisco, AFI-rapport 2017: 03.

UNESCO og UNEP (2016). FNs miljøprogram og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. YouthXchange Green Skills and Lifestyles Guidebook.

Utdanningsdirektoratet (2019a). Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Fra rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet (2019b). Matematikk 1–10 (MAT01–05) Kjerneelement, Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet (2019c). Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? En kunnskapsoversikt.

Utdanningsdirektoratet (2019d). «Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass?», Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet (2019e). «Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo», Utdanningsdirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet (2019f). «Hvorfor ha lærling?» Nettartikkel fra 15. januar 2018.

Utdanningsdirektoratet (2019g). «Førsteinntak til videregående opplæring 2019–20», nettartikkel.

Utdanningsdirektoratet (2019h). «Helse- og oppvekstfag», nettartikkel.

Utdanningsdirektoratet (2020a). «Hvor mange ønsker seg en læreplass, og hvor mange får ønsket sitt oppfylt?» Nettartikkel fra 4. februar 2020.

Utdanningsdirektoratet (2020b). «Yrkesfaglige utdanningsprogram fra høsten 2020». Nettartikkel 2. januar 2020.

Wiborg, Øyvind N., Pål Børing og Sveinung Skule (2013). Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet. En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på lærevilkårsmonitoren og registerdata, NIFU-rapport 2013: 8.

Winje, Even, Marian Scheffer, Sigrid Hernes og Sveinung Fjose (2019). Klimaomstilling i norsk næringsliv. Status og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst, Menon-rapport nr. 95/2019.

Yrkesfaglig utvalg for kontor, handel og service (2016). Rapport skrevet på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

YS Arbeidslivsbarometer (2019). Database og interaktivt barometer på YS’ nettsider, http://internbarometer.ys.no/webview/.

Ørbog, Kari-Mette (2013). NAVs bedriftsundersøkelse 2013, NAV, Arbeid og velferd 2/2013.

Til dokumentets forside