Ot.prp. nr. 1 (1997-98)

Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

 • Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1997 nr 77 om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

I denne proposisjonen inngår:

 1. 1.

  Forslag om endringer i skatteloven om flytting av beløpsgrensene for klassefradrag, minstefradrag, foreldrefradrag og beløpsgrensen i skattebegrensningsregelen for skattytere med liten skatteevne fra skatteloven til Stortingets skattevedtak.

 2. 2.

  Forslag om endring i skatteloven § 44 sjette og syvende ledd om foreldrefradrag.

 3. 3.

  Forslag om endring i skatteloven § 77 om særfradrag, slik at særfradrag for alder reduseres fra 17 640 kroner til 12 000 kroner.

 4. 4.

  Forslag om endring i skatteloven § 78 nr 1 om skattebegrensningsregelen for pensjonister, slik at satsen for å beregne formuestillegget reduseres fra 5 pst til 3 pst og formuestillegget beregnes ut fra klasse 2 i formuesskatten til kommuen. Regelen tilpasses ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.

 5. 5.

  Forslag om endringer i skatteloven, arveavgiftsloven og selskapsskatteloven om endringer i formuesbeskatningen.

 6. 6.

  Omtale vedrørende heving av ligningstakstene for boliger, fritidshus og forretningseiendommer mv.

 7. 7.

  Forslag om endringer i skatteloven vedrørende delingsmodellen.

 8. 8.

  Forslag om å oppheve skatteloven § 44 ellevte ledd nr 2 om AMS-ordningen.

 9. 9.

  Forslag om ny nr 3 i selskapsskatteloven § 1-1 med skattemessige definisjoner av aksjefond og obligasjonsfond.

 10. 10.

  Forslag om endring i skatteloven § 43 annet ledd om skattefritak ved salg av melkekvote sammen med bruket.

 11. 11.

  Forslag om endring i skatteloven § 44 første ledd bokstav g, slik at departementet gis hjemmel til å gi regler om grensen mellom yrkesreise og reise hjem og arbeidssted.

 12. 12.

  Vurdering av standardisering av fradragsreglene for reise mellom hjem og arbeidssted.

 13. 13.

  Forslag om endringer i skatteloven, merverdiavgiftsloven og folketrygdloven om skatte- og avgiftslempninger for frivillige organisasjoner.

 14. 14.

  Vurdering av fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

 15. 15.

  Forslag om ny nr 7 i ligningsloven § 4-2 med hjemmel for prøveordning med forhåndsutfylt selvangivelse.

 16. 16.

  Forslag om endringer i skatteloven, ligningsloven og folketrygdloven i forbindelse med innføringen av individuelle pensjonsavtaler (IPA).

 17. 17.

  Omtale av avvikling av sjømannsfradrag for sjømenn i Redningsselskapet fra 1999.

 18. 18.

  Forslag om endring i skatteloven om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold.

 19. 19.

  Forslag om endring i skatteloven § 42 tredje ledd om midlertidig skattefritak for fordel ved helt eller delvis fri bolig for ansatte i Forsvaret.

 20. 20.

  Omtale og vurdering av skattereglene for arbeidsgiverfinansiert opplæring og utdanning.

 21. 21.

  Omtale av skattereglene for naturalytelser i arbeidsforhold.

 22. 22.

  Omtale og vurdering av reglene om presentasjon av aksjeutbytte og skatt på dette i skattelistene.

 23. 23.

  Omtale av arbeidet med evaluering av reglene om aksjegevinstbeskatning.

 24. 24.

  Fremleggelse av fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven.

Til dokumentets forside