Ot.prp. nr. 1 (1999-2000)

Skatte- og avgiftsopplegget 2000 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endring i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond

 • Lov om endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

 • Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

 • Lov om endringer i lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • Lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov om endring i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

 • Lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om endring i reglene for inntektsbeskatning av fredete og andre bevaringsverdige boligeiendommer

 2. Forslag om fradragsrett ved inntektsfastsettelsen for gaver til visse frivillige organisasjoner

 3. Forslag om endring i reglene om konsernbidrag

 4. Forslag om endring i reglene om formuesverdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

 5. Forslag om opphevelse av bestemmelser som ikke vil ha praktisk betydning etter overgangen til en ren statlig selskapsskatt

 6. Forslag om å forlenge skattefritaket for forsvarets tjenesteboliger ut 2000

 7. Forslag om endring av fordelingsnøkkelen for boligselskaper

 8. Forslag om endring i reglene om sjømannsfradrag for statsloser

 9. Forslag om å oppheve reglene om forsørgerfradrag

 10. Forslag om endringer i reglene om skattebegrensning for pensjonister

 11. Forslag om å heve ligningstakstene for boliger, fritidshus, forretningseiendommer mv.

 12. Forslag om å øke bunnbeløpet for reise mellom hjem og arbeidssted

 13. Forslag om å øke satsen for minstefradraget

 14. Forslag om å innføre miljødifferensiering av tonnasjeskatten

 15. Forslag om endringer i obligasjonsbeskatningen

 16. Forslag om skatte- og avgiftsmessig tilpasninger av ny regnskapslov

 17. Forslag om endring i skattereglene vedrørende beskatning av ytelsen premiefritak ved ervervsmessig uførhet og retur av innbetalt premie det er gitt fradrag for ved ligningen

 18. Forslag om opprettinger i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 19. Forslag om overgangsregler til ny skattelov

 20. Forslag om presiseringer og endringer i svalbardbeskatningen

 21. Forslag om endringer i reglene for betaling av restskatt, forhåndsskatt og resterende skatt

 22. Forslag om endring i folketrygdloven som følge av ESA-saken om arbeidsgiveravgift

 23. Forslag om avgiftsfritak for UNICEF-kort

 24. Forslag om presisering i merverdiavgiftsloven - avgiftsfrie leveranser av varer og tjenester til bruk for luftfartøyer

 25. Omtale av saker etter lov av 9. juni 1961 nr. 16 - departementets praksis i 1998

 26. Omtale av praktiseringen av petroleumsskatteloven § 10

 27. Omtale av videreføring av prøveordning med forhåndsutfylt selvangivelse

 28. Omtale av utsettelse av frist for arveavgiftsutvalget

 29. Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til dokumentets forside