Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Til innhaldsliste

1 Bakgrunnen for lovforslaget frå departementet

Interkommunale selskap med avgrensa ansvar må omorganiserast til aksjeselskap, til interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper, eller til anna lovleg organisasjonsform innan 1.1.2004. Det same gjeld for interkommunale selskap med uavgrensa ansvar, så framt selskapet er organisert etter selskapslova av 1985 og ikkje har andre deltakarar enn kommunar og fylkeskommunar. Vidare gjeld det for interkommunale samanslutningar som er organiserte etter kommunelova § 27, så framt verksemda er eit eige rettssubjekt.

Når det gjeld spørsmålet om omdanning av interkommunale samanslutningar som er organiserte etter kommunelova § 27, har departementet kome til at det ikkje vil vere tenleg å påleggje slike samanslutningar å omorganisere seg til interkommunalt selskap (IKS) innan den fristen lova i dag krev. Det blir derfor føreslått å gjere unntak frå omdanningsplikta for slike verksemder inntil vidare.

Bakgrunnen for dette er at departementet i nærmaste framtid tek sikte på å gjennomføre ei utgreiing av dei rettslege rammevilkåra for interkommunalt samarbeid. Ei vurdering av om kommunelova § 27 inneber ei tenleg regulering av interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgåver og myndeutøving, kjem truleg til å stå sentralt i dette arbeidet. Det vil i denne fasen derfor ikkje vere ønskjeleg at gjeldande lovgiving tvingar alle interkommunale einingar som etter ei konkret vurdering må reknast som eigne juridiske personar, inn i ei organisering som interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.

Eit høyringsnotat med forslag til lovendring blei sendt på høyring 19. mars 2003 med høyringsfrist 5. mai. Forslaget blei sendt på høyring til desse instansane:

 • Sortland kommune

 • Øksnes kommune

 • Bø kommune

 • Hadsel kommune

 • Andøy kommune

 • Lødingen kommune

 • Orkdal kommune

 • Meldal kommune

 • Skaun kommune

 • Snillfjord kommune

 • Agdenes kommune

 • Rennebu kommune

 • Frosta kommune

 • Levanger kommune

 • Verdal kommune

 • Andebu kommune

 • Horten kommune

 • Hof kommune

 • Holmestrand kommune

 • Nøtterøy kommune

 • Re kommune

 • Stokke kommune

 • Tjøme kommune

 • Stavanger kommune

 • Sola kommune

 • Randaberg kommune

 • Sandnes kommune

 • Granvin kommune

 • Ulvik kommune

 • Stord kommune

 • Fitjar kommune

 • Bømlo kommune

 • Oslo kommune

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Tromsø kommune

 • Kristiansand kommune

 • Fylkeskommunane

 • Fylkesmennene

 • Departementa

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen

 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 • Kommuneforbundet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

 • Akademikerne

 • Konkurransetilsynet

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Den norske Revisorforening

 • Norsk rådmannsforum

 • NAVO

I tillegg til dei høyringsinstansane som er nemnde ovanfor, fekk Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistra høyringsforslaget ettersendt.

I punkt 3 er det laga ei oppsummering av høyringsrunden.