Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

I

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) blir § 27 nr. 4 oppheva.

II

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper blir § 40 andre ledd oppheva.

III

Lova tek til å gjelde straks.