Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Til innhaldsliste

2 Om forholdet mellom føresegna om interkommunalt samarbeid i kommunelova § 27 og lov om interkommunale selskaper - gjeldande rett

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 har i §§ 40 og 41 føresegner om korleis eksisterande interkommunale selskap skal tilpassast lova.

Etter lov om interkommunale selskaper § 40 første ledd må eit interkommunalt selskap som er organisert etter selskapslova av 1985, organiserast som eit interkommunalt selskap (IKS) innan fire år etter at lov om interkommunale selskaper tok til å gjelde. Denne lova tok til å gjelde 1. januar 2000, og omorganisering må såleis skje innan 1.1.2004. Føresegna gjeld ikkje selskap der det ved det tidspunktet lova tok til å gjelde, var andre deltakarar i tillegg til kommunar og fylkeskommunar, jf. første ledd andre setning.

Etter lov om interkommunale selskaper § 40 andre ledd må eit interkommunalt selskap som er organisert etter kommunelova § 27, og som er eige rettssubjekt, organiserast som interkommunalt selskap etter IKS-lova innan 1.1.2004.

Etter § 41 første ledd må eit interkommunalt selskap med avgrensa ansvar som ikkje er organisert som aksjeselskap, eller som ikkje kjem inn under aksjelova i medhald av aksjelova § 1-1 tredje ledd nr. 2 eller 3, innan same tidspunkt vere organisert som aksjeselskap eller som interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper.

I tillegg til føresegnene som inneber krav til omdanning, har §§ 40 og 41 ein del føresegner som forenklar sjølve omdanningsprosedyren.

Bakgrunnen for kravet om tilpassing av eldre selskap til den nye lova var mellom anna at dei samanslutningsformene som blei kravde omdanna, ikkje blei rekna for å vere tilstrekkeleg regulerte i den eksisterande lovgivinga.

Når det gjeld interkommunale selskap med avgrensa ansvar, heiter det såleis mellom anna på side 51 i Ot.prp. nr. 53 (1997-98):

«Kommunale selskaper med begrenset ansvar utenfor aksjeloven - ofte kalt andelslag - er ikke lovregulert. Departementet mener i likhet med utvalget at det er uheldig at denne selskapsformen ikke er lovregulert. Dette stiller svært store krav til utformingen av samarbeidsavtalen. Der samarbeidsavtalen er ufullstendig, skaper det usikkerhet om hvilke regler som gjelder. Den eventuelle gevinsten ved mulighet for stor grad av individuell tilpasning gjennom samarbeidsavtalen, står etter departementets mening ikke i forhold til ulempene ved den rettsusikkerhet som knytter seg til denne selskapsformen.»

Departementet kom på bakgrunn av dette til at høvet til å etablere slike uregulerte selskap burde takast ut av lova, noko som innebar at kommunar som måtte ønskje å etablere selskap med avgrensa ansvar, blei nøydde til å bruke aksjeselskapsforma. Kravet i lov om interkommunale selskaper § 41 om omdanning til aksjeselskap eller interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper må sjåast på bakgrunn av dette.

Når det gjeld interkommunale selskap med uavgrensa ansvar, står det i Ot.prp. nr. 53 (1997-98) mellom anna dette om behovet for endringar:

«Kommunene har i dag frihet til å velge mellom selskapsloven av 1985 og kommuneloven § 27 når slike selskaper skal etableres. Kommuneloven § 27 er for ufullstendig til å utgjøre et godt alternativ for kommunal selskapsdannelse. Dette kunne tenkes løst gjennom å bygge ut reglene i selskapsloven av 1985, slik at særlige hensyn som gjør seg gjeldende for kommunale selskaper, kunne ivaretas. Departementet er imidlertid i likhet med lovutvalget kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig å ta inn spesialregler i selskapsloven for kommunale selskaper. Utvalgets forslag om en egen lov for kommunale selskaper med ubegrenset ansvar gir en bedre og mer helhetlig løsning.

Med en egen lov om interkommunale selskaper kan departementet ikke se behov for at kommunene fortsatt skal kunne organisere interkommunalt samarbeid etter selskapsloven av 1985. Utvalgets forslag til lov om interkommunale selskaper (IKS) gir etter departementets mening et fullgodt tilbud til organisering av interkommunalt samarbeid i form av ansvarlig selskap. Denne loven bør derfor bli den obligatoriske form for slikt samarbeid.

Dette innebærer at kommuner som ønsker å etablere interkommunalt samarbeid i form av et eget rettssubjekt, må bruke denne loven. (...)»

Kort oppsummert inneber dette at interkommunale selskap med avgrensa ansvar må omorganiserast til aksjeselskap, til interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper, eller til anna lovleg organisasjonsform innan 1.1.2004. Det same gjeld for interkommunale selskap med uavgrensa ansvar, så framt selskapet er organisert etter selskapslova av 1985 og ikkje har andre deltakarar enn kommunar og fylkeskommunar. Vidare gjeld det for interkommunale samanslutningar som er organiserte etter kommunelova § 27, så framt verksemda er eit eige rettssubjekt.