Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid) i samsvar med eit vedlagt forslag.