Ot.prp. nr. 12 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

III

I lov 4. desember 1970 nr. 82 om såvarer skal det gjerast følgjande endringar:

§ 2 andre ledd ny bokstav m) skal lyde:

Gi forskrifter om internkontroll og internkontrollsystem for å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov overholdes.

§ 6 andre ledd skal lyde:

Departementet kan gi nærmere bestemmelse om avgiftens beregning, oppkreving og innbetaling og om kontrollen hermed samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid. Departementet kan videre bestemme at avgift som er pålagt produsent, kan kreves opp hos handlende eller andre som kjøper varen fra produsent eller mottar den for salg, lagring o.l., eller som på vegne av produsenten tar imot oppgjør for leverte varer.