Ot.prp. nr. 12 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

IV

I lov 4. desember 1970 nr. 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. skal det gjerast følgjande endringar:

§ 3 andre ledd ny bokstav f) skal lyde:

Gi forskrifter om internkontroll og internkontrollsystem for å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov overholdes.