Ot.prp. nr. 12 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruksdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Landbruksdepartementet ligg ved.