Ot.prp. nr. 12 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 HOVUDINNHALDET I PROPOSISJONEN

Landbruksdepartementet gjer med dette framlegg om endringar i desse lovene:

  • Lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v.

  • Lov 14. mars 1964 nr. 1 om tiltak mot plantesjukdommar og skadedyr på planter (Plantesjukdomslova)

  • Lov 4. desember 1970 nr. 82 om såvarer

  • Lov 4. desember 1970 nr. 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v.

  • Lov 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer

Føremålet med lovframlegget er å gi heimel for innføring av internkontroll og internkontrollsystem på området for innsatsvarer i landbruket. Føremålet er også å gi heimel for å regulere fôrvarer tilverka til eige bruk. Vidare er føremålet å harmonisere føresegnene om rente ved forseinka betaling av avgifter etter lovene.