Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets vurdering og forslag

I perioder med knapphet på arbeidskraft medfører det høye samfunnsmessige kostnader å la deler av arbeidsstyrken være permittert. Alternativet til permittering vil ofte være å si opp arbeidstakere som vil kunne gå over i annet arbeid og dermed skape verdier i andre deler av arbeidslivet. For den enkelte arbeidstaker kan usikkerheten ved å være permittert over lengre tid være mer belastende enn å måtte finne seg nytt arbeid. Permitteringer skaper usikkerhet i forhold til om og eventuelt når man kan komme tilbake til arbeid.

En reduksjon i trygdeperioden fra 52 til 26 uker innebærer at arbeidsgiver på et tidligere tidspunkt vil ta stilling til bedriftens behov for den permitterte arbeidstakeren. I løpet av disse 26 ukene vil arbeidsgiver som regel bestemme om arbeidstakeren skal sies opp eller tas tilbake i arbeid. Frischsenterets analyse viser at strømmene fra permittering tilbake til arbeid eller til ordinær ledighet øker vesentlig når trygdeperioden er i ferd med å utløpe.

Analysen viser videre at en forkorting av trygdeperioden vil kunne medføre at mange permitterte vil komme tilbake i arbeid på et tidligere tidspunkt. Analysen viser også at arbeidstaker tidligere vil få avklart sin situasjon i de tilfellene hvor permitteringen ender med oppsigelse. Det er grunn til å tro at en tidlig avklaring vil øke sannsynligheten for at den permitterte kommer raskere i arbeid. Det er naturlig at den permittertes søkeaktivitet mot alternative jobber er lav ettersom vedkommende allerede er bundet av en arbeidsavtale. Den lave søkeaktiviteten må også sees i sammenheng med at det ofte er uklart hvor lenge permitteringen vil vare. En innstramming av trygdeperioden vil medføre tidligere avklaring av mulighetene for fortsatt jobb i virksomheten. Det vil igjen kunne føre til økt søkeaktivitet og mobilitet blant de berørte arbeidstakere. En innstramming av trygdeperioden vil kunne bidra til å øke tilbudet av arbeidskraft og avhjelpe bemanningsproblemer i andre deler av arbeidsmarkedet.

Om lag en tredjedel av de som til enhver tid permitteres, har et tidligere permitteringsforløp bak seg i løpet av de 12 siste månedene. Denne andelen har holdt seg stabil på 1990-tallet. Av de ca. 40 000 personene som var permittert i fjor, hadde omtrent halvparten vært permittert en eller annen gang i perioden 1996-1999, og nærmere 20 prosent hadde vært permittert i minst tre av de siste fem årene. Dette kan tyde på at permitteringsordningen i noen grad benyttes regelmessig av bedrifter med store svingninger i behovet for arbeidskraft. Det innebærer at en del av de reelle lønnskostnadene i virksomheten veltes over på samfunnet.

Det er grunn til å tro at en innstramming av regelverket vil føre til noe lavere aktivitet i de næringer som særlig benytter seg av permitteringsreglene. Det er innen industrien og bygg- og anleggsbransjen at permitteringer benyttes i størst grad. På den annen side vil det innebære at arbeidskraft blir frigjort til andre sektorer.

Det er imidlertid viktig at regelverket ikke utsettes for stadige endringer. Denne endringen bør tåle konjunktursvingninger og endret aktivitet i de utsatte sektorer.

Departementet tilrår på bakgrunn av dette en innstramming av regelverket, og foreslår at trygdeperioden reduseres fra 52 til 26 uker.

Endringsloven av 23. juni 2000, som innebærer at arbeidsgivers lønnsplikt ikke gjeninntrer etter trygdetidens utløp dersom arbeidstaker deltar i arbeidsmarkedstiltak, er vedtatt å gjelde ut 2001. Departementet mener imidlertid det vil være hensiktsmessig å gjøre endringen permanent, selv om det i enkelte tilfeller kan medføre en forlengelse av permitteringsperioden. Grunnen til dette er som nevnt at det vil være ønskelig å understøtte kompetansehevingen som følger endringen. Nedgang i oppdragsmengde vil i mange tilfeller være midlertidig, og det er viktig at bedriftene står rustet til å ta i mot nye oppdrag når de kommer. I motsatt fall kan man risikere at nye oppdrag går til andre bedrifter med nedleggelser som resultat. En slik utvikling kan være alvorlig fordi virksomhetene er hjørnesteinsbedrifter med stor betydning i forhold til arbeidsplasser og skatteinntekter i de aktuelle kommunene. En viktig forutsetning for at bedriftene skal kunne ta imot nye oppdrag, er at de i nedgangsperioder er i stand til å beholde og videreutvikle kompetent arbeidskraft. Når trygdeperioden halveres til 26 uker kan muligheten til å delta på arbeidsmarkedstiltak, uten at arbeidsgivers lønnsplikt løper, avhjelpe de ulemper innstrammingen vil kunne medføre. Dette gjelder både for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene.