Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Departementet antar et de administrative konsekvensene av forslagene blir små. Departementet kan ikke se at de foreslåtte endringene vil medføre en merbelastning i forhold til dagens situasjon.

De økonomiske konsekvensene av departementets forslag om å redusere trygdeperioden til 26 uker er anslått å innebære en innsparing på om lag 74 millioner kroner i 2002.

Forslaget om å gjøre den midlertidige endringen permanent vil medføre økte kostnader, men det er usikkert hva de vil beløpe seg til.